ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 

Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy Önkormányzatunk változatlanul stabil, takarékos, megfontolt gazdálkodást folytat. Az intézményeivel és a társulással együtt számlaegyenlegünkön jelenleg is több mint 120 millió forint áll rendelkezésre.

Böhönye Község  Önkormányzata:     89.635. 025 Ft

Közös Hivatal:                                      1.825.982  Ft

Társulás:                                              25.778.029  Ft

Óvoda:                                                 1.405.242    Ft

Szociális Központ::                             2.258.067   Ft             

A pénzügyi fegyelem betartására a számviteli törvény, az államháztartási törvény és a költségvetési törvény is kötelezi Önkormányzatunkat, Hivatalunkat és minden dolgozóját a helyi rendeleti szabályozás mellett.

A pénzek szigorú felhasználását a képviselő-testület, a pénzügyi bizottság és vezetője, a gazdasági vezető, pénzügyi munkatársak, jegyző úr egyaránt ellenőrzi a külső, kötelező kontrolling mellett. A polgármesternek nincs jogköre, lehetősége senkinek pénzt átutalni, adósságát elengedni.

Pályázataink, projektjeink egy része már elbírálódott.

Read more: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK


TÁJÉKOZTATÁS

 

Böhönye Község polgármestere Böhönye Községi Önkormányzat 29/2013.(XI.21.) önkormányzati rendelete előírásai ALAPJÁN

 

FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ

 

A felsőoktatásban nappali tagozaton BSc/BA, illetve MSc/MA tanulmányokat folytató böhönyei fiatalok számára a lakóhelyükhöz történő kötődés erősítése, valamint a tanulmányaik ideje alatt felmerülő költségeik enyhítése céljából. .

 

A kérelem benyújtás feltételei:

Felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a böhönyei lakóhellyel rendelkező bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben nappali tagozatos hallgató:

 

A kérelemhez csatolni kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást és az előző félévről a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékű és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát. A felsőfokú oktatási intézményben tanulmányait kezdő kérelmezőnek a hallgatói jogviszony igazolását kell benyújtani.

Az ösztöndíjat fél évre lehet megállapítani szeptember 1. és január 31. között.

A felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató köteles bejelenteni, ha hallgatói jogviszonya év közben bármely okból megszűnt.

 

 

 


 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatom Böhönye község lakosságát, hogy a mozgásképtelen – mozgáskorlátozott betegek részére az önkormányzat az új háziorvos –Dr. Benkő András – érkezésével ismét tudja biztosítani a helyben történő vérvétel lehetőségét az alábbiak szerint:

  • Minden hónap 2. hetének szerdáján a mozgáskorlátozott betegeknek a Fő u. 28. szám alatti rendelőben.

  • Vérvétel minden hónap 4. hetében szerdai napon a mozgásképtelen betegeknek otthon történhet.

A vérvételre reggel 08.00 és 09.30 óra között van lehetőség mivel a vérmintákat időben a laborba kell juttatni.

Időpontot kedd délután 14.00 óráig telefonos előjegyzés alapján biztosítunk a vérvételt igénylőknek a 85/322-760-as telefonszámon.

Dr. Huszár Zoltán praxisából érkezőktől beutalót kérnénk.

Az eredményről helyben, háziorvosuktól kaphatnak tájékoztatást.

 

Böhönye, 2015. augusztus 26.

 

Dr. Benkő András     Zsoldos Márta Piroska     Dr. Huszár Zoltán . 

     háziorvos                            polgármester                      háziorvos

 

 


 

Bátran megyek iskolába

 

2015. augusztus 26.-27.

 

Idén, a Festetics Pál Általános Iskola és AMI rendezésében, már hagyományosan került sor a leendő első osztályosok, illetve a volt negyedik osztályosok részvételével a "Bátran megyek iskolába" projektre. Az elsős tanítók: Nagyfiné Fullajtár Lívia és Virág Anita lelkesen várták a kis lurkókat.

A két nap során, színes programok közepette ismerkedhettek meg az iskolába készülő gyerekek az intézménnyel. Jó hangulatban telt el a két nap, és ezáltal az évnyitóra valóban bátor és magabiztos kisgyerekek érkeztek.

 

 


 

Öko táborban jártunk...

 

015. augusztus 16-20. Gyenesdiáson, a Vadóc- tanyán táboroztunk.

A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0545 pályázat keretében lehetőség nyílt iskolánk 40 tanulójának, hogy ingyen részt vehessenek ezen a nyaraláson. A négy nap során számos programon vehettek részt tanulóink. Élményekben és tapasztalatokban gazdagodtak. Szeretnénk megköszönni a munkáját iskolánk nevelőinek: Bartha Nikolettnek, Fülöp Andreának, Lukácsné Széll Veronikának és Virág Anitának.

 


TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi figyelemfelhívást tette közzé a szabadterületi tűzesetek megelőzésével kapcsolatban:

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tavaszi időszakban jelentős mértékben meg szokott növekedni a szabadterületi tűzesetek száma, melyek jelentős anyagi károkozással járnak, valamint emberélet veszélyeztetését okozhatja.

A szabadterületi tüzek jellemző keletkezési oka az avar és egyéb növényi hulladékok, valamint a kerti hulladékok égetése során be nem tartott jogszabályi előírásokból adódó szabálytalan megatartási formákra vezethető vissza.

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ).

Külterületi égetésre vonatkozó szabályok:

Az OTSZ 226. §. (1) bekezdés szerint „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.” A tűzvédelmi hatóság engedélyéhez a kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. Az irányított égetést az OTSZ 226, 227 §-ban foglaltak szerint lehet végrehajtani.

Belterületi égetésre vonatkozó szabályok

Az OTSZ 225. §.(1) bekezdése előírja, hogy „ Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”.

Valamint az OTSZ 225.§(3) bekezdés szerint „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény (továbbiakban: KTV) 48. § (4) bekezdése értelmében a település önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

A fentiekkel kapcsolatos helyi rendeleti szabályozás: Böhönye Község Önkormányzatának 24/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról és a köztisztasági előírásokról

VIII. fejezet

Avar és kerti hulladék égetése

43. §

 

(1) A község területén a családi házas ingatlanokon avar és kerti hulladék égetése a nyári hónapokban (márciustól októberig) 18.00 óráig, téli időszakban októbertől márciusig 15.00 óráig az alábbiak betartásával végezhető.

 

  1. a szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

  2. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén vagy ha arra szükség van, a tüzet azonnal el kell oltani.

  3. A szabadban a tüzelés helyszínén olyan eszközöket illetve felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(2) A közterületen avart és kerti hulladékot égetni nem lehet. „

 

A fentiek értelmében a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése, csak a fenti szabályok illetve a helyi szabályozás betartásával lehetséges.

Továbbá a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 7. § alapján tájékoztatom, hogy aki tűzvédelmi előírást megszeg, és azzal tüzet idézett elő, tűzvédelmi bírság megfizetésére kerül kötelezésre.

A tűzvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatban az illetékes tűzvédelmi hatóságnak csak a bírság összegére van mérlegelési jogköre.

 

Kérem a fentiekben foglaltak tudomásul vételét.

 

 

Böhönye, 2015. március 10.

 

Vezér Ákos

jegyző

 


 

Óvodakezdés a 2015/ 2016-os nevelési évben

 

Óvodakezdés a 2015/ 2016-os nevelési évben

 

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

Az idei nevelési évben -a három éves kortól kötelező óvodába járás, és

a születések magas száma miatt- gyermeklétszámunk 2015.október 1-ig 103 főre emelkedik.

 

A csoportlétszámok a következőképen alakulnak:

-Maci csoport: 30 gyermek

-Napraforgó csoport: 30 gyermek

-Csillagvár csoport: 26 gyermek

-Mese csoport: 17 gyermek.

 

Óvodánkban az évkezdéssel személyi változások is történnek. Beckné Lengyel Gyöngyi óvodapedagógus kolléganő nyugdíjba vonul, és helyette Lakiné Krosztics Rita óvodapedagógus áll munkába 2015. augusztus 24-én. Ő a Maci csoport óvónője lesz Hlava Ferencné mellett. A többi csoportokban az óvónők, és a dajkák személye nem változik.

A Maci csoportba várjuk az új óvodásokat, heti két napon 3-3 gyermeket fogadva. Az óvónők már az óvodába érkezés előtt látogatást tesznek a családoknál, megismerkednek a gyermekekkel, ezzel is megkönnyítve a beszoktatás nehézségeit.

 

A rendszeres óvodába járásra szeretném felhívni a kedves szülők figyelmét, mert évi húsz nap igazolatlan hiányzás a családi pótlék megvonását eredményezheti. Csak írásbeli igazolást áll módunkban elfogadni./ A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV: tv 15.§-ának 2015 szept. 1-én hatályba lépő módosítása./

 

Kérem a kedves Szülőket, hogy a kedvezményes gyermekétkezéshez a nyilatkozatokat, és az igazolásokat szíveskedjenek minél előbb az intézménybe eljuttatni, hogy szeptembertől már e szerint kerüljenek megállapításra a személyi térítési díjak.

 

Óvodánkba szeptemberben a gyermeket továbbra is orvosi és védőnői igazolással tudjuk fogadni. Az igazolások kiadásának időpontjáról a védőnők írásbeli tájékoztatást fognak közzétenni.

 

Az óvodában a nyitás 2015. augusztus 31-én, hétfőn lesz.

Minden kedves leendő és jövendő óvodásunkat sok szeretettel várunk az új nevelési évben az óvodába!

                                                                       

Böhönye, 2015. aug. 12.   

 

Osvald Jánosné

                                               int.vez

  

TÁJÉKOZTATÁS

 

Böhönye Község polgármestere  Böhönye Községi Önkormányzat 29/2013.(XI.21.) önkormányzati rendelete előírásai ALAPJÁN

 

FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ

 

A felsőoktatásban nappali tagozaton BSc/BA, illetve MSc/MA tanulmányokat folytató böhönyei  fiatalok számára a lakóhelyükhöz történő kötődés erősítése, valamint a tanulmányaik ideje alatt felmerülő költségeik enyhítése céljából. .

 

A kérelem benyújtás feltételei:

Felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a böhönyei lakóhellyel rendelkező  bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben  nappali tagozatos hallgató:

 

A kérelemhez csatolni kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást és az előző félévről a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékű és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát. A felsőfokú oktatási intézményben tanulmányait kezdő kérelmezőnek a hallgatói jogviszony igazolását kell benyújtani.

Az ösztöndíjat fél évre lehet megállapítani február 1. és június 30. között.

A felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató köteles bejelenteni, ha hallgatói jogviszonya év közben bármely okból megszűnt.

 

A kérelmet Böhönye Község Polgármesterének címezve, 2015. március 31-ig nyújthatják be a következő félévre, melyhez csatolni kell a fentiekben felsorolt igazolásokat és iratokat. A kérelmekről a polgármester dönt.

 

Böhönye, 2015. március 3.

                                                                                           Zsoldos Márta Piroska

                                                                                             polgármester


 

HIRDETMÉNY

 

BÖHÖNYE KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA KITŰZTE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS

POLGÁRMESTER IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT

A SZAVAZÁS NAPJA:

2015. október 11.

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART

Szavazni az illetékes szavazókörben lehet:

  1. szavazókör: Böhönye, Fő u. 2. (Általános Iskola)

  2. szavazókör: Böhönye, Fő u. 47. (Művelődési Ház)

 

NÉVJEGYZÉK

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kapnak 2015. augusztus 24-ig.

 

AJÁNLÁS

A jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát a Helyi Választási Iroda Vezetője
2015. augusztus 17-én állapítja meg.

A választójoggal rendelkező választópolgár 2015. szeptember 7-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

 

SZAVAZÁS

A szavazáskor ne felejtse el személyazonosságát és lakcímét igazoló okmányait magával vinni, melyek nélkül nem szavazhat.

Szavazáskor legfeljebb (maximum) egy polgármesterjelöltre és legfeljebb (maximum) hat képviselő-jelöltre lehet érvényesen szavazni a szavazólapon tollal, a jelölt neve előtti körbe helyezett két egymást metsző vonallal.

 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő

helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

 

                                                                                            Vezér Ákos

                                                                                              jegyző

                                                                                            Helyi Választási Iroda Vezetője

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com