Ügyintézési iránytű

Ügyfélfogadási idő - Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézési ideje az alábbiaknak megfelelően alakul: 

 

Termőfölddel kapcsolatos hirdetmények

Termőfölddel kapcsolatos hirdetmények

A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletalapján a termőföld vagy tanya tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra jogosultakkal közölni, kivéve, ha az ajánlat az első helyen álló elővásárlási jogosulttól érkezett.

 

Föld (a Földforgalmi tv.-ben meghatározott mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya) eladása, illetve haszonbérbe adása esetén az adás-vételi, illetve a haszonbérleti szerződés kifüggesztése az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződést hirdetési eljárással kell közzétenni.

 

Eljárás menete:

 • Szerződések és közzétételi kérelem benyújtása

 • Anonimizált szerződés kifüggesztése az elővásárlási jog gyakorlása érdekében

 • Kifüggesztés előírt határidejét követően az iratok továbbküldése az illetékes mezőgazdasági szakigazgatási szervnek

 

Szükséges dokumentumok:

 • közzétételi kérelem nyomtatvány: A földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon előterjesztett közzétételi kérelem. A szükséges formanyomtatvány az alábbi helyen érhető el: http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/

 • vagy 4 eredeti föld adás-vételi szerződés, ebből egynek biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmányon kiállítottnak kell lennie,

 • vagy 4 eredeti föld haszonbérleti szerződés,

 • meghatalmazás Ptk. szabályai szerint.

 

Az ajánlatot és a kérelmet személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének. A vételi ajánlat - a beérkezéstől, illetve az átvételtől számított 8 napon belül - a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára 15 napra kerül kifüggesztésre (a kifüggesztés időtartamába a kifüggesztés és a levétel napja nem számít be), és mindkét példányára rávezetésre kerül a kifüggesztés, valamint a levétel időpontja.

Az elővásárlásra jogosultak értesítése céljából az ajánlat kifüggesztésének tényéről a jegyző elektronikus úton tájékoztatót tesz közzé a kormányportálon ( www.magyarorszag.hu ).

Az elővásárlásra jogosult a kifüggesztés ideje alatt az ajánlatot elfogadó, illetve az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot tehet. Ha ilyen nyilatkozat érkezik, akkor az ajánlat eredeti példányával, valamint egy kísérő levéllel együtt továbbításra kerül az eladónak személyesen, vagy postai úton tértivevénnyel.

 

Az eljárás díj- és illetékmentes.


 

 

Telepengedélyezési eljárás

Telepengedélyezési eljárás

Böhönye esetében a Marcali Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozik az eljárással kapcsolatos ügyintézés és nyilvántartás.

 

Ügy leírása, folyamata

2013. február 28-án hatályba lépett a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet).

A bejelentéshez, ill. telepengedélyhez kötött ipari tevékenységek felsorolását a Rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. A tevékenységi körök megjelölése tekintetében a TEÁOR számok elhagyásra kerültek, azokat az engedélyezés során, illetve a nyilvántartásban nem kell feltüntetni, de a tevékenységek tartalmának meghatározásakor azok továbbra is irányadók.


Bejelentéshez kötött ipari tevékenységek bejelentése esetén a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

Amennyiben az övezeti besorolás szerint a telepen a tevékenység végezhető a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi.


A nyilvántartásba vételt követően a bejelentés másolatát a jegyző az egyes közérdeken alapuló indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok részére megküldi. A bejelentéshez kötött tevékenységek esetében az ágazati jogszabályok betartásának ellenőrzése utólagosan történik.


Telepengedélyhez kötött ipari tevékenységek esetén a telepengedély kiadásának feltétele a szakhatósági hozzájárulások megléte és az, hogy az övezeti besorolás szerint a tevékenység az adott területen végezhető-e. A telepengedély-köteles tevékenységet csak jogerős vagy végleges telepengedély birtokában lehet folytatni.

A telepekről vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül és az önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

(Böhönye esetében Marcali honlapon megtalálható www.marcali.hu)

 

 

A telepengedély kérelem benyújtása és a telep bejelentése kizárólag elektronikusan történik:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdése alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (az egyéni vállalkozót is beleértve), az állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.

Az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne az E-önkormányzat portál.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal ügyfelei számára az E-önkormányzat portálon keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat és szolgáltatásokat.

 

Az E-önkormányzat portál elektronikus ügyintézés szolgáltatásai az alábbi címek bármelyikén elérhetők: 

https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu
https://ohp.asp.lgov.hu

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:
 

Az ipari tevékenység bejelentésekor az ügyintézés illetékmentes.

A telep engedélyezésével kapcsolatos eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 5.000 Ft, melyet banki utalással kell megfizetni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 10403947-50526586-88891016. számú számlájára.

Az Eüsztv. 9. § (3) bekezdése szerint természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre, egyéb esetben számukra az elektronikus ügyintézés továbbra is választható forma.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek papíron benyújtott kérelmei és bejelentései az Eüsztv. 9. § (5) bekezdése értelmében a visszautasításra kerülnek, illetve a bejelentést hatálytalannak kell tekinteni. 

 

Az ügyintézés határideje:

 

Az ipari tevékenység bejelentése esetén a kérelem beérkezésétől számított 8 nap, a telepengedély kiadása iránti eljárásban a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kell az ügyet lezáró határozatot meghozni.

 

A jogorvoslat:

A döntés ellen fellebbezni lehet a határozat közlésétől számított 15 napon belül abban az esetben, ha a kérelmező vagy az, akire az engedélyt elbíráló határozat rendelkezést tartalmaz, vagy akit érint, a döntést sérelmesnek tartja. (Például a tevékenység túl nagy zajjal jár és a lakóközösséget ez zavarja.) A fellebbezést a határozatot hozó jegyzőnél kell benyújtani írásban, aki a beadványt köteles a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) továbbítani nyolc napon belül.

A telep engedélyezésével kapcsolatosan, ha az arra jogosult élt a fellebbezés lehetőségével, a határozatot addig nem lehet végrehajtani, azaz a telepengedélyt nem lehet kiadni. A fellebbezés díjköteles, a 6000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat átutalási megbízással - számlaszám: 10039007-00299688-00000000 - a fellebbezési kérelem előterjesztésekor kell leróni.

A jogorvoslati kérelem benyújtására is alkalmazni kell az elektronikus ügyintézés szabályait.

 

Az ügyintézés során alkalmazandó jogszabályok:

 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,

 • 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedély rendjéről és a bejelentés szabályairól,

 • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,

 • 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,

 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól.

 

 

Bejelentés-köteles tevékenységek esetén a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja. Amennyiben az övezeti besorolás szerint a telepen a tevékenység végezhető a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi.

 

A nyilvántartásba vételt követően annak másolatát a jegyző a Rendeletben meghatározott szakhatóságoknak megküldi, mely alapján a szakhatóságoknak 22 munkanapon belül ellenőrzést kell lefolytatniuk és annak eredményéről az ellenőrzést követő 5 munkanapon belül tájékoztatniuk kell a jegyzőt. Tehát a bejelentéshez kötött tevékenységek esetében az ágazati jogszabályok betartásának ellenőrzése utólagosan történik.

 

Telepengedély-köteles tevékenységeknél a telepengedély kiadásának továbbra is feltétele a szakhatósági hozzájárulások megléte és az, hogy az övezeti besorolás szerint ne legyen kizárt a tevékenységnek az adott telepen történő végzése. Telepengedély kiadása iránti eljárásban továbbra is helyszíni szemlét kell tartani a telepen. A telepengedély-köteles tevékenységet a korábbi szabályozásnak megfelelően továbbra is csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni. A telepekről vezetett nyilvántartást az interneten a jegyző közzéteszi.

(Böhönye esetében Marcali honlapon megtalálható www.marcali.hu)

A Rendelet hatálybalépést követő 60 napon belül a jegyző a már működő és érvényes engedéllyel rendelkező telepet a Rendelet 6. számú melléklete szerinti nyilvántartásba veszi. Amennyiben a korábban kiadott engedély alapján folytatott tevékenység a továbbiakban már csupán bejelentés-köteles tevékenység, úgy a jegyző a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a kiadott telepengedélyt /telepengedély megadásáról szóló határozatot/ bevonja

A Rendelet értelmében a nyilvántartásban szereplő adatokban történő változást /a telep címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme, üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje, az ipari tevékenység végzőjének neve, cégjegyzékszáma ill. vállalkozói nyilvántartásba vételi száma, székhelye/ ill. az ipari tevékenység megszüntetését a tevékenység végzője köteles haladéktalanul bejelenteni. A telepen folytatott ipari tevékenység megváltozása esetén az új tevékenység tekintetében a Rendelet 3-8. § szerinti eljárást kell lefolytatni.


 

 

Talált tárgyak

Talált tárgyak

(Alkalmazandó főbb jogszabály: a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV.13.) Kormányrendelet.)

Ha valaki feltehetően más tulajdonában lévő dolgot talál, 8 napon belül köteles azt a Hivatalba beszolgáltatni. A Hivatal átveszi, és megőrzi a talált tárgyat.
Ha a talált tárgyért a tulajdonos nem jelentkezik, arra a találó igényt tarthat, a beszolgáltatást követő 3. hónap letelte után 8 napon belül személyesen kérheti a dolog használatba adását, amennyiben ezt nem kéri a talált tárgyakat Hivatalunk árverés útján értékesíti.

Talált tárgyak

(Alkalmazandó főbb jogszabály: a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV.13.) Kormányrendelet.)

 

Ha valaki feltehetően más tulajdonában lévő dolgot talál, 8 napon belül köteles azt a Hivatalba beszolgáltatni. A Hivatal átveszi, és megőrzi a talált tárgyat.

Ha a talált tárgyért a tulajdonos nem jelentkezik, arra a találó igényt tarthat, a beszolgáltatást követő 3. hónap letelte után 8 napon belül személyesen kérheti a dolog használatba adását, amennyiben ezt nem kéri a talált tárgyakat Hivatalunk árverés útján értékesíti.

 

Az eljárás illetékmentes.

Szükséges a találó személyes jelenléte. A találó hozza magával a talált tárgyat (ha lehetséges), és a személyazonosságát igazoló okiratot.


 


Az eljárás illetékmentes.

Szükséges a találó személyes jelenléte. A találó hozza magával a talált tárgyat (ha lehetséges), és a személyazonosságát igazoló okiratot.

Kereskedelmi üzlet működési engedélyezése

ereskedelmi üzlet működési engedélyezése

Mivel Böhönye a Marcali Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozik, ezért az üzletek bejelentése és nyilvántartása  Marcalihoz tartozik, a vásárlók könyvének hitelesítése is eszerint történik.

A jogszabályváltozásról tájékoztatást az alábbiakban olvashatnak.

 

Ügy leírása, folyamata

 1. október 1. napjától a kereskedelmi tevékenység feltételeit a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény, valamint e törvények felhatalmazása alapján a Kormány 210/2009. (IX.29.) számú, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

A Rendelet szerint a forgalmazott termékkörtől függően az ún. bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységet a kereskedő a települési jegyző részére a Rendeletben meghatározott adattartalommal és csatolandó mellékletekkel bejelenti. A jegyző a kereskedelmi tevékenységet nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül és az önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

A bejelentést és nyilvántartásba vételt követően a jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal együtt a megküldi bejelentő és az érintett szakhatóságok részére.

A Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a kizárólag üzletben forgalmazható alábbi termékeket:

 • kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;

 • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

 • állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;

 • növényvédő szerek és hatóanyagaik;

 • nem veszélyes hulladék;

 • az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

 •  


A kizárólag üzletben forgalmazható terméket, vagy ilyen terméket is forgalmazó üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély kérelmet az üzlet helye szerinti települési jegyzőnél kell benyújtani.

A Rendelet értelmében a nyilvántartásban szereplő adatokban történő változást, illetve a kereskedelmi tevékenység megszűnését a tevékenység végzője köteles haladéktalanul bejelenteni a jegyzőnek.

 

Kérelem és bejelentés benyújtása kizárólag elektronikusan történik:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdése alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (az egyéni vállalkozót is beleértve), az állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.

Az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne az E-önkormányzat portál.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal ügyfelei számára az E-önkormányzat portálon keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat és szolgáltatásokat.

 

Az E-önkormányzat portál elektronikus ügyintézés szolgáltatásai az alábbi címek bármelyikén elérhetők: 

https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu
https://ohp.asp.lgov.hu

 

Az Eüsztv. 9. § (3) bekezdése szerint természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre, egyéb esetben számukra az elektronikus ügyintézés továbbra is választható forma.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek papíron benyújtott kérelmei és bejelentései az Eüsztv. 9. § (5) bekezdése értelmében a visszautasításra kerülnek, illetve a bejelentést hatálytalannak kell tekinteni. 


Az ügyintézés illetékmentes.

 

Az ügyintézés határideje:

A kereskedelmi tevékenység bejelentése esetén a kérelem beérkezésétől számított 8 nap, működési engedélyezés esetén a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül kell az ügyet lezáró határozatot meghozni.

 

Jogorvoslat:

A működési engedély határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül írásban lehet fellebbezést benyújtani határozatot hozó jegyzőnél (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.). A jegyző a beadványt köteles a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) továbbítani nyolc napon belül. Ha az arra jogosult ügyfél élt a fellebbezés lehetőségével, a határozatot nem lehet végrehajtani, azaz a működési engedélyt kiadni. A fellebbezési eljárás illetékmentes. 

A jogorvoslati kérelem benyújtására is alkalmazni kell az elektronikus ügyintézés szabályait.

 

Az ügyintézés során alkalmazandó jogszabályok:

 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,

 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,

 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,

 • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,

 • 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés táncos rendezvények működésének biztonságossá tételéről,

 • 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról,

 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól.


 

 

Vadkár

Vadkár

(Alkalmazandó főbb jogszabály: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény)
Illetékköteles: 3.000,- Ft-os illetékbélyeg kell hozzá.

Személyesen, de meghatalmazott útján is intézhető.

A kérelem szükséges tartalmi elemei, az eljárás:

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítését a kár bekövetkezésétől - folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől - számított harminc napon belül lehet igényelni. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.
Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megállapítását a miniszter által - a természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben - jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő (a továbbiakban: szakértő) végezheti.
Amennyiben a felek a szakértő személyének kiválasztásában nem tudnak megállapodni, vagy ha a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a szakértőt a felek közös kérelmére a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője rendeli ki. A kár becslését a bejelentéstől számított nyolc napon belül kell lefolytatni.
A jegyző - a szakértő vadkárbecslése alapján - az érintettek közötti egyezséget, illetőleg annak hiányát jegyzőkönyvbe foglalja.
Az a fél, aki a jegyző által kirendelt szakértő kármegállapítását nem fogadja el, a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított harminc napon belül polgári peres úton kérheti a kár megállapítását. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jegyző által kirendelt szakértő által lefolytatott vadkárbecslési eljárás - ideértve a jegyző által lefolytatott eljárás költségeit is - költségeinek megfizetésére - eltérő megállapodás hiányában - a Polgári perrendtartás költségviselésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Meghatalmazott eljárása esetén szükséges dokumentum:
- a meghatalmazásról szóló magán- vagy közokirat is.
Az ügyintézés ideje 30 nap.

Méhek tartása

Méhek tartása

(Alkalmazandó főbb jogszabály: a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet)

 

A méhek tartásának, a növényvédelmi tevékenységnek és permetezésnek a bejelentése illetékmentes.

 

Növényvédelmi tevékenység (permetezés) esetén a méhészek értesítése azonnal megtörténik.

 

Személyesen, de meghatalmazott útján is intézhető.

 

A kérelem szükséges tartalmi elemei:

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes önkormányzat, jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. (Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.)

 

Meghatalmazott eljárása esetén szükséges dokumentum:

- a meghatalmazásról szóló magán- vagy közokirat is.

Az ügyintézés ideje: 30 nap


 

Hatósági bizonyítvány

Hatósági bizonyítvány

A hatósági bizonyítvány kiadásának feltételeit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza. A hatósági bizonyítvány tény, állapot vagy egyéb adat igazolására szolgál. A kérelemre induló eljárásban a hatósági bizonyítvány kiadásának feltétele, hogy az ügyfél a hatósági bizonyítvány kiadásának szükségességét valószínűsítse, továbbá felhasználásának célját is jelölje meg (pl. Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál történő felhasználásra kéri). A hatósági bizonyítvány kiadását meg kell tagadni, ha az igazolni kívánt tény, állapot, vagy más adat más okirattal is bizonyítható; az ügyfél valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri, vagy a hatósági bizonyítvány kiadása jogszabályba ütközik.

 

A hatósági bizonyítvány kiadására az a közigazgatási szerv illetékes, amelynek területén az ügyfél állandó vagy ideiglenes lakóhelye van; ahol a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetőleg az állapot tartott vagy megszűnt; vagy amelynek területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt. Illetékes továbbá az a közigazgatási szerv, amelynek nyilvántartása az adatot tartalmazza, illetve amelynek területén az ingatlan (termőföld, lakóingatlan, egyéb helyiség) van.

 

Az általános szabály szerint hatósági bizonyítvány kiadása tárgyában a kérelem előterjesztésétől számított 15 napon belül kell döntést hozni. A hatósági bizonyítvány megjelenési formáját tekintve közokiratnak minősülő irat, a benne foglaltakat az ellenkező bizonyításáig mindenki köteles elfogadni.

 

Az ügyintézéshez az ügyfél részéről szükséges:

- az ügyfél hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelme (írásban benyújtott vagy személyesen szóban előterjesztett),

- a bizonyítandó adat, tény jellegétől függően tanúk megjelenése,

- a bizonyítandó adat, tény jellegétől függően okirat vagy más hatósági igazolvány (pl. életbenléti igazoláshoz útlevél, személyi igazolvány) bemutatása,

- az eljárás díj-és illetékmentes

 

Hirdetmények

Hirdetmények

A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, a bírósági végrehajtó, NAV, illetve más hivatalos szerv, közigazgatási hatóság által kifüggesztés céljából megküldött hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Böhönye Fő utca 26-28. szám alatti épületének folyosóján és a hirdetőtáblán kerülnek kifüggesztésre a küldő szerv által kért időtartamra. A kifüggesztés tartama alatt az ügyfelek a hirdetményeket a hét minden munkanapján megtekinthetik és észrevételt, bejelentést tehetnek a hirdetménnyel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeinken. A határidő lejárta után a hirdetményt záradékkal ellátva küldi vissza a Igazgatási Iroda a megkereső szervhez. A hirdetmények kifüggesztésére irányuló eljárás illetékmentes. (az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése)

 

A hirdetményi kifüggesztés tartamát és feltételeit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 • a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 70. § (5)-(6) bekezdés,

 • a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 101-102.§-a,

 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény 37/B (3) bekezdése,

 • a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958 (VII. 4.) IM. rendelet 42.§-a,

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint a közigazgatási hatósági eljárásban hirdetményi úton történő közlésnek van helye: ha az ügyfél lakcíme, székhelye (telephelye, fióktelepe) ismeretlen, visszaérkezett postai küldemény szerint a címzett ismeretlen helyen vagy címen tartózkodik, a lakcímeket nyilvántartó hatóság, vagy más állami szerv megkeresése eredménytelennek bizonyult


 

A hagyatéki eljárásról

A HAGYATÉKI ELJÁRÁSRÓL

A hagyatéki eljárást a 2010. évi XXXVIII. törvény szabályozza.

1./ Belföldi hagyaték leltározása iránt:

        a./  a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye,

        b./  ha pedig belföldi lakóhelye nem volt, vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon

              fekvésének helye szerint illetékes jegyző intézkedik.

2./ Hagyatéki eljárás indulhat:

        a./  hivatalból,

       b./  kérelemre.

3./ Leltározni kell:

        a./  magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlan vagyont

        b./  belföldön maradt ingóságokat csak akkor kell leltározni, ha azok értéke meghaladja

              a 300.000,-Ft-ot és

                    - a hagyatékban szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú, cselekvőképességet

                       kizáró gondnokság alá helyezett vagy ismeretlen helyen távollevő személy

                       érdekelt vagy

                    - nincs ismert örökös vagy

                    - az örökösök között a devizajogszabályok szerint külföldinek tekintendő személy

                       is van vagy

                    - a leltározást az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó,

                       a hagyatéki hitelező vagy a gyámhatóság kéri, továbbá ha a bejelentett hagyatéki

                       teher várhatóan meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.

4./ A hagyaték leltározásához szükséges adatok:

        a./  Az örökhagyó vérszerinti leszármazó/k/, végrendeleti örökös/ök/ személyi adatait - név, születési év, hó, nap, anyja neve, lakcíme és adóazonosító jele túlélő házastárs esetében is - valamint saját személyi igazolványát.

        b./  az örökhagyó tulajdonában lévő ingatlanok helyrajzi számát.

5./ A hagyaték leltározásához szükséges bemutatni:

        a./  az örökhagyó nevére szóló takarékbetétkönyvet, folyószámla kivonatot,

        b./  az örökhagyó nevére szóló értékpapírt, részvényt,

        d./  az örökhagyó tulajdonát képező gépjármű esetében a gépjármű forgalmi engedélyét, törzskönyvet, stb.

 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com