Böhönyei  Gézengúz   Óvoda

 

„Keresem minden gyerek saját titkát,

és azt kérdezem:

hogyan segíthetném abban, hogy önmaga lehessen.”

                                                                                  Janus Corzak

 

Intézményünk adatai:

 

Név:                                                               Böhönyei Gézengúz Óvoda

Cím:                                                               8719 Böhönye, Fő u. 2.

Telefonszám:                                                  06 85 322-155; 06 30 37-87-956

Email cím:                                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OM azonosító:                                               202038

Nyitvatartási idő:                                           hétfőtől-péntekig 6-17 óráig

 

Az óvoda teljes nyitva tartása idején óvónő felügyel és tevékenykedik a gyerekekkel.

 

Óvodai csoportok száma:                              4 /heterogén és homogén csoportok/

Az óvodába felvehető gyermek létszám:      120 fő

Az intézmény fenntartója:                             Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulása

 

 

Gazdálkodási adatok

 

Az intézmény gazdálkodási besorolása 2013. január 1-től, önállóan működő költségvetési szerv.

 

 

Az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb dokumentumok:

- Alapító okirat

- SZMSZ

- Házirend,

- Pedagógiai Program,

- Éves Munkaterv

 

A dokumentumok-nyilvánosságát intézményünkben –a helyben szokásos módon- biztosítjuk. A Házirend egy példánya -

a gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra kerül.

 

Intézményünk dolgozói:

 

Osvald János Józsefné- intézményvezető

Gschwindt Józsefné- intézményvezető helyettes

 

Óvodapedagógusaink:

 

Hlava Ferencné (Maci csoport)

Lakiné Krosztics Rita (Maci csoport)

Albertus Anikó (Napraforgó csoport)

Gschwindt Józsefné (Napraforgó csoport)

Horváth Lászlóné (Csillagvár csoport)

Nagy Piroska (Csillagvár csoport)

Baloghné Hoffmann Judit (Mese csoport)

Káplár Miklós Zoltánné (Mese csoport)

 

Gazda Éva –  pedagógiai asszisztens, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős

Nagyfiné Darázs Bernadett – óvodatitkár

Kovácsné Gaál Adél – élelmezésvezető

 

Dajkák:

 

Jasek Attiláné (Maci csoport)

Ádám Hajnalka (Napraforgó csoport)

Kovács Tímea (Csillagvár csoport)

Ihárosiné Szabó Erika (Mese csoport)

 

Konyhai dolgozók:

 

Ujvári Gyuláné – szakácsnő

Horváthné Matiegka Ildikó

Storpekné Sziliczi Éva

Vörös Istvánné

Lengyel Tibor

Tóth Tamás Richárd

Balogh István- karbantartó

Böhönye Község Önkormányzata, a regionális operatív programok keretén belül, infrastruktúra fejlesztést valósított meg

2009-2010. évben.

Ezen fejlesztés tette lehetővé új óvoda építését, melynek következtében a korábbi kettő helyen működő óvodai egységek egy

feladat ellátási helyen működjenek 2010 őszétől.

 

2013 januárjától az addig a Festetics Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként működő óvoda önálló

intézmény lett és a Böhönyei Gézengúz Óvoda nevet vette fel

 

. Az intézményhez tartozik az iskola épületében működő főzőkonyha is.

Az intézmény gondoskodik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és

súlyos rendellenességével küzdő, illetve a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű, illetve a 

testi, érzékszervi (hallás, látássérült) beszéd, értelmi fogyatékos ( enyhe fokban sérült) gyermekek neveléséről.

 

A hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésének feladatait is ellátja az óvoda.

 

Az óvodánk felvételi körzete: Böhönye, Szenyér, Nemeskisfalud települések közigazgatási területe. Lehetőség van, ha a létszám

engedi a felvételi körzeten kívüli gyermekek felvételére is.

 

Intézményünk, a Böhönyei Gézengúz Óvoda 2010 őszétől működik új helyen, és új épületben, csendes, nyugodt környezetben,

távol a Fő úttól, közel a Központi parkhoz.

 

Az épület megfelel a mai kor követelményeinek, kedvező feltételeket biztosít a nevelő, oktató munka színvonalas végzéséhez. Tágas aula, tornaszoba, négy csoportszoba -a hozzájuk kapcsolódó öltözővel és mosdóval - fejlesztő és orvosi szoba, a dolgozók részére szociális helyiségek szolgálják a zavartalan munkavégzést.

A gyermekek mozgásigényének kielégítését korszerű mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt nagy zöldfelülettel rendelkező játszóudvar biztosítja.

 

Csoportszobáink bútorzata mind a négy csoportban új, esztétikus, gyermekeink kényelmét szolgálják. Jól felszerelt

tornaszobával rendelkezünk, melyet folyamatosan bővítünk mozgásfejlesztő és játékeszközökkel.

 

Az épület adottságai megfelelőek, tárgyi eszközeinket folyamatosan fejleszteni, növelni szeretnénk. Ehhez a költségvetési

kereteken túl felhasználjuk továbbra is az adódó pályázati lehetőségeket.

 

Helyi Pedagógia Programunk:

Óvodánkban a nevelés a nevelőtestület által jóváhagyott helyi pedagógia program alapján történik, mely a teljes óvodai életet

magában foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével.

A helyi pedagógiai programunk a Tevékenység központú óvodai nevelési program, melynek szellemében működik az óvodánk.

2009. szeptember 01-jétől napi munkánkban alkalmazzuk a kompetencia alapú óvodai programcsomag elemeit. Ez az óvodai

programcsomag nem nevelési program, a kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását segítő szemléletmód,

módszer, a hozzá kapcsolódó eszközrendszerrel.

Szakmai munkánkban beépítettük az IPR feladatrendszerét, dokumentumait, mely a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

nevelését hivatott szolgálni.

 

Pedagógusaink sok éves szakmai tapasztalattal, kiváló szaktudással, folyamatos önképzéssel, továbbképzéssel igyekeznek

megfelelni a mai kor társadalmi és szakmai kihívásainak.

Óvodánk biztosítja az óvodás korú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, esetenként csökkenti a családi

házból hozott hátrányokat.

Ennek során megteremtődnek gyermekeinkben a kisiskolás korba való átlépés pszichikus feltételei: gondolkodás, tanulás,

bizalom és önbizalom, az alkalmazkodás képessége; önkontroll, önkifejezés, beilleszkedés képessége.

 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják, gyermekeink szeretnek óvodába járni, jól érzik magukat itt, szívesen örömmel

tevékenykednek, nyitottak a környező világra, szeretik a kihívásokat, tevékenységükben megjelenik a kreativitás. A program

következetes alkalmazása eredményeként 6-7 éves korukra alkalmassá válnak az iskolakezdésre.

 

Óvodánkban évről-évre magas a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, mely kihat óvodásainak

szellemi, erkölcsi és biológia fejlődésére.

Ezeket a hátrányokat hivatott intézményünk csökkenteni és megvalósítani azt az alapelvet, mely minden gyerek számára

biztosítja az egyenlő esélyt a színvonalas nevelésre, a gyermek harmonikus fejlődése érdekében. Ehhez nyújt szilárd alapot

óvodapedagógusaink szakmai felkészültsége, pedagógiai értékrendje, módszertani kultúrája, valamint az intézmény nem

pedagógus alkalmazottainak összehangolt, felelősségteljes munkája.

 

Mindezt a mással nem helyettesíthető játékra alapozva, az életkornak és fejlettségnek megfelelő sokszínű tevékenység

végzésének lehetőségével biztosítjuk, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (sajátos nevelési igényű, a

beilleszkedési, tanulás és magatartási hiányossággal küzdő gyermekek, a kiemelten tehetséges gyermekek, a hátrányos

helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek) szükségleteinek figyelembe vételével, differenciált fejlesztésükkel,

hátrányaik csökkentésével.

 

Óvodánk nevelési feladatai megegyeznek az Alapprogramban megfogalmazott nevelési feladatokkal, az óvodás korú

gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése,

ezen belül:

 

-         egészséges életmód alakítása

   -         érzelmi erkölcsi és közösségi nevelés

   -         értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása

 

Alapelveink:

smiley     a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvoda esetenként  hátránycsökkentő  szerepet tölt be

smiley     mindenkor és minden helyzetben a gyermekek érdekeinek figyelembe vétele

smiley     az óvoda inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki személyiség

           kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az  egyenlő hozzáférést a színvonalas neveléshez

smiley     óvodai nevelésünkkel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, a hozott hátrányok kompenzálására

smiley     az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermekek személyiségéhez, érési üteméhez

            igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni képességeinek alakítását

smiley     igyekszünk megőrizni óvodánk pedagógiai értékeit

smiley     a 3-7 éves gyermekek számára a játék a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a gyermek

személyiségfejlesztésének, a tanulás, készség - és képességfejlesztésnek a színtere

smiley     az  óvoda minden dolgozójának kommunikációja legyen modell értékű

smiley     befogadó nevelésünk része a multikulturális és interkulturális szemléletmód kialakítása az óvoda dolgozóiban,

           gyermekekben, szülőkben, az eltérő szociális és kulturális hátterű, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iránt

 

Nevelési célunk:

A 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének, érési jellemzőinek szem előtt tartásával:

 

smiley      sokoldalú, harmonikus személyiség fejlesztése, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi-, 

             lelki és szociális érettség kialakítása

smiley      a gyermekek környezettudatos szemléletének megalapozása

smiley       a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával esélyegyenlőségük biztosítása

smiley       a migráns családok gyermekeinek interkulturális nevelése, társadalmi integrálása

smiley        a  testi, lelki szükségletek kielégítése

 

A célok megvalósításához szükséges fejlesztés a gyermekek egyéni képességeihez, életkori sajátosságaihoz igazodó

differenciált bánásmódot, az egész nap folyamán biztosított sokrétű tevékenységekben történő részvételt takar.

 

A tevékenység szerepe a nevelési cél elérésében:

A gyermek személyisége és tevékenysége kölcsönösen egymásra hatva fejlődnek.

A gyermek, tevékenykedő lény: fejlesztése, ismereteinek tágítása tevékenységeken keresztül történik, a Tevékenységközpontú

óvodai nevelési program, pedig alkalmas eme cél megvalósítására.

 

A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg és cselekvésen keresztül sajátít el.

Ezért minél több tapasztalathoz kell jutnia, élményeket kell szereznie, hogy természetes kíváncsiságát kielégíthesse.

Az ismereteket tapasztalati lehetőségek megteremtésével tudjuk átadni a gyermeknek, biztosítva a lehetőséget, hogy játékon, művészi alkotómunkán,

saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek ébren tartják benne a vágyat a további ismeretek szerzésére.

Mindehhez szükséges a személyes, bensőséges kapcsolat, az egyéni, differenciált bánásmód.

 

A csoportok napirendje:

Idő

Tevékenységek

600 - 1030

Párhuzamos tevékenységek: szabad játék, szabadon választott tevékenység, reggeli, óvónő által kezdeményezett tevékenység, csoportos foglalkozások,kötelező testnevelés (heti 1 alkalom), mindennapos testnevelés

1030 - 1200

Udvari játék, levegőzés

1200 - 1300

Öltözködés, mosdóhasználat, ebéd

1300 - 1500

Előkészület a pihenéshez, pihenés, egyéni igényekhez igazodó ébredés

1500 - 1700

Párhuzamos tevékenységek: uzsonna, szabad játék, szabadon választott tevékenység, folyamatos távozás

 

 

Óvodánkban az alábbi fakultatív foglalkozások igénybevételére van lehetőség:

 

térítés nélkül igénybe vehetők:

 

—     hitoktatás (katolikus: Grujber Zsolt plébános, református: Barta Attila lelkész)

—     labdás képességfejlesztés (Takács Balázs pedagógus)

—    néptánc (Nagy Piroska óvodapedagógus)

 

külön díj fizetése mellett igénybe vehető:

—    óvodás tánc (Takács Amarilla táncpedagógus)

 

Az idei évben áprilistó kísérleti jelleggel elindításra került angol nyelvoktatás (Gazda Éva pedagógiai asszisztens) vezetésével,

melyre a nem beszédhibás, logopédia fejlesztésre nem szoruló gyermekek jelentkezését várjuk.

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése

Az óvoda Alapító okiratában foglalt, a fenntartó által meghatározott fogyatékosság típusának megfelelő gyermekek nevelését, fejlesztését vállaljuk fel.

A gyermekközösségbe csakis olyan SNI gyermekek integrálhatók, akik a többiekkel együtt nevelhetők.

Az SNI-s és BTM-es gyermekek fejlesztése óvodánkban utazó pedagógiai szolgálat keretében történik, így intézményünkben

heti rendszerességgel logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógytornász, pszichológus foglalkozik a rászoruló gyermekekkel.

A speciális fejlesztéshez szükséges hely (fejlesztő szoba), és az alapvető eszközök biztosítottak.

 

Óvodai felvétel:

Az Nkt. 2015. szeptember 1-től hatályos 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti,

a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető,

valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól,

ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel

, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. /Nkt. 8.§ (1)/.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti

A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, figyelembe véve a szülők, óvodapedagógusok véleményét és a létszámokra vonatkozó előírásokat.

Az óvodai beíratás minden évben a fenntartó által meghatározott időpontban, április 20. és május 20. között zajlik.

A beíratás közzététele a helyben szokásos módon történik, község és az óvoda hirdetőtábláin, az önkormányzat honlapján, valamint a helyi újságban.

 

Térítési díj, étkeztetés:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és a 328/2011. (XII. 29.) Korm. Rend. alapján

2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítás értelmében, az intézményben kibővült az ingyenesen étkezők köre.

 

Az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekre, a 3 vagy több gyermeket nevelő családok gyermekeire,

a tartósan beteg és fogyatékos gyermekekre, a nevelésbe vett gyermekekre, és azon két vagy egy gyermeket nevelő szülők gyermekeire,

ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át -

. Ingyenes étkezésben részesülnek továbbá a fogyatékos, tartósan beteg gyermeket nevelő családok egészséges, bölcsődébe vagy óvodába járó gyermekei is.

Intézményünkben lehetőség van a speciális étrendet igénylő gyermekek étkeztetésére (pl: ételallergia, egyéb egészségügyi probléma), melyet a Kaposi Mór Oktató Kórház konyhájáról biztosítunk.

 

Az óvoda gyermekvédelmi feladatai:

Az óvodapedagógus nevelő-, fejlesztő munkája során kiemelten fontos, hogy segítse a gyermekek hátrányos helyzetből való felzárkóztatását,

biztosítsa az esélyegyenlőséget az eltérő szociális és kulturális környezetből érkező gyermekek számára.

 

2014. november 4-ei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fogalma és e tény fennállásának megállapítása,

a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben került szabályozásra.

 

Hátrányos helyzetű gyermek:az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő,

illetve a gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására

 

(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult, vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül, legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)

 

- a gyermek az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek

 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,

aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll.

 

Veszélyeztetettség: olyan magatartás vagy körülmény következtében kialakult állapot, mely a gyermek testi, értelmi, érzelmi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

 

Óvodánk hagyományai:

 

smiley        a gyermekek születésnapjának megünneplése

smiley        Anyák napi és Karácsonyi ajándékkészítés a gyermekekkel közösen

smiley        ünnepélyek a gyermekek részvételével az óvoda zárt közösségében:

-       Mikulásváró

-       Húsvét

-       Gyermeknap

 

Az óvoda és család közös rendezvényei:

-          Szüreti felvonulás

-          Márton nap

-          Karácsony

-          Farsang a gyermekeknek

-          Szülők, nevelők bálja

-          Húsvéti kézműves foglalkozás

-          Májusfa kitáncolás

-          Anyák napja

-          Évzáró, ballagás

-          A csoportok kirándulása (lehet „szülős” és szülő nélküli)

 

 

smiley        időszakos ünnepeink:

-      Madarak, fák napja            május 10.

-       Víz világnapja                    március 22.

-       Föld napja                          április 22.

 

Szüreti felvonulás:

Őszi programjaink közül az első a szüreti felvonulás, mely során a gyermekek hagyományos, népies kiegészítőkbe /párta, kendő, kalap /öltözvevégigjárják a falu intézményeit, üzleteit, ahol szüreti énekeket, verseket adnak elő, cserébe a hallgatóság apró ajándékokkal, édességgel jutalmazza őket.

 

Márton nap:

Óvodánkban 2015 őszén immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Márton napi jótékonysági vásár. A vásárban árusított portékák nagy részét az óvoda kollektívája /óvónők, dajkák, gyermekek/ együttesen készítik, de a szülőktől is szép számban kapunk felajánlásokat. Árusítunk különböző mézes finomságokat, saját tervezésű és kivitelezésű fejlesztő játékokat, különféle használati és dísztárgyakat, a közelgő karácsonyi ünnephez kapcsolódó dekorációkat. A vásári sokadalmat zsíros kenyérrel, teával kínáljuk. A vásár bevételét különböző kulturális programokra, és egyéb rendezvényekre (pl: meseszínház, gyermeknap) fordítjuk.

 

Karácsonyi ünnepség, karácsonyfa adományozás:

Hagyománnyá vált óvodánkban, hogy a Karácsonyi ünnepek közeledtével feldíszített karácsonyfát juttatunk el Böhönye rászoruló családjai részére. A feldíszített fákat a helyi intézmények, vállalkozások, egyesületek, civil szervezetek és magánszemélyek ajánlják fel, melyek az óvodában kerülnek összegyűjtésre. Ennek keretében rendezzük meg nyilvános Karácsonyi ünnepségünket, melyet kulturális programmal színesítünk.

 

Farsang:

A gyermekek számára a legérdekesebb, legvonzóbb rendezvényünk a Farsangi bál. Minden évben népes vendégsereg gyűlik össze. A szülők, nagyszülők, rokonok és ismerősök izgatottan várják a gyermekek jelmezes felvonulását. A bemutatkozások és műsorok után a csoportokban az anyukák farsangi fánkkal kínálják a gyermekeket és a vendégeket. Az óvodások számára a bál legizgalmasabb része, a tombolasorsolás, ahol sok nyeremény kerül kisorsolásra. Akik pedig nem nyernek, vigaszdíjul választhatnak maguknak a szülők által felajánlott plüss állatkák közül.

 

Szülők bálja:

Minden évben a farsang idején nagy sikerrel és magas részvétellel rendezzük meg a szülők bálját, ami nagyon népszerű a szülők körében. A velük való közös szórakozás erősíti a kapcsolatot a családokkal. A befolyt bevételt minden csoport kirándulásra fordítja.

 

Májusfa kitáncolás:

Mind a gyermekek, mind a felnőttek körében nagy népszerűségnek örvend a több éve már hagyománnyá vált májusfa kitáncoló délután. A programot minden évben játszóház, lég-és ugráló vár arcfestés, kocsikázás teszi színesebb. Minden csoport külön főz, illetve szalonnát süt az udvaron, ezen kívül a Böhönyéért Somogyért Egyesület tagjai frissen sütött palacsintával, és egyéb finomságokkal vendégelik meg a résztvevőket.

 

Anyák napi ünnepség, évzáró, ballagás:

Csoportonként kerül megrendezésre az Anyák napi ünnepség, melyre szeretettel várjuk az anyukákat, nagymamákat.  A bensőséges ünnepségen a gyermekek kedves műsorral, és a saját maguk által, vagy az óvó nénik segítségével készített apró ajándékokkal köszöntik őket.

A nevelési évet az évzáróval, illetve az iskolába menők ballagásával zárjuk, ahol a gyermekek az év közben tanult dalokból, versekből kis műsort mutatnak be, az iskolába menők, pedig elbúcsúznak az óvodától.

 

Csoportkirándulás:

Minden év májusában, vagy júniusában a gyermekek és szüleik kiránduláson vesznek részt, melyet az óvó nénik már jó előre a szülőkkel egyeztetve szerveznek meg. A kirándulás az élménynyújtáson, szórakozáson túl jó lehetőség a szülőkkel való ismerkedésre, a kapcsolatok erősítésére. Szülők, óvónők, gyermekek mindig sok élménnyel, szép emlékekkel gondolnak vissza ezekre az eseményekre.

 

 

Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével, szeretetteljes, maximálisan elfogadó, családias, bizalmat árasztó légkörével segíti a gyermeki személyiségvonások harmonikus fejlődését, a későbbiekben az iskolai közösségbe történő problémamentes beilleszkedést.

Képek óvódánk életéből:

 

Óvodánk épülete

 

Farsang Csillagvár csoport

 

Farsang Mese csoport

 

Farsang Napraforgó csoport

 

Karácsony

 

Mobilitási hét Csillagvár csoport

 

Mobilitási hét Maci csoport

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com