Cikkek


 

Tájékoztatás a 2015. március 1-től hatályos önkormányzati segélyezési rendszerről

 

Az önkormányzati és járási segélyezési rendszer jelentősen megváltozott.

Böhönye Önkormányzat által biztosított pénzbeni és természetbeni ellátások a következők:

 

1./ Települési támogatások:

 

      1a./ lakhatáshoz kapcsolódó támogatás; (Szociális Bizottság hatáskörében)

Az önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez önkormányzati segély nyújt. A segélyre az jogosult, aki lakókörnyezete rendezettségét biztosítja, ennek során a kérelmezőnek vagy jogosultnak kötelezettsége, hogy a tulajdonában vagy használatában álló lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét a kerítésen kívül határos területet, a járdát folyamatosan tisztán tartja, valamint az ingatlan állagának fenntartásáról gondoskodik, lakókörnyezete; kertje, udvara, lakása, háza tiszta és higiénikus. Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimumot (28.500.-Ft) és a közüzemi költségei (villanyáram, víz, gáz, csatornadíj) havi rendszeres kiadása meghaladja a háztartás jövedelmének az 30%-át. A támogatás mértéke havonta az összes közüzemi költség 10%-át nem haladhatja meg, de maximális összege 3.000. forint lehet. A támogatást legfeljebb egy évre lehet megállapítani. Kifutó lakásfenntartási támogatásban részesülő személy nem jogosult lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra.

 

     1b./ tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatása; (Szociális Bizottság hatáskörében)

Tartósan betegnek minősül e rendelet alkalmazásában, aki előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. A tartósan beteg állapot igazolására a háziorvos jogosult. Ápolásra jogosult az a személy, aki a tartósan beteg 18 év feletti hozzátartozóját gondozza. A támogatás mértéke havonta maximum 10.000. forint. Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha jövedelemmel rendelkezik, vagy rendszeres pénzellátásban részesül. A támogatás legfeljebb egy évre állapítható meg.

 

     1c./ támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez; (Szociális Bizottság hatáskörében)

Gyógyszerkiadások viseléséhez az önkormányzat akkor nyújt segítséget, ha a kérelmező havi gyógyszerkiadása vagy gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át (2015-ben 14.250.-Ft). Támogatásra jogosult az a polgár, akinek a háztartásában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét (2015-ben 57.000.-Ft). Az igazolt havi gyógyszer-költségekről a háziorvos, szakorvos adhat igazolást. A támogatás mértéke havonta maximum 3.000. forint. Támogatás legfeljebb egy évre állapítható meg. Nem jogosult támogatásra, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik.

 

     1d./ lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek támogatása;

(Szociális Bizottság hatáskörében)

Az önkormányzat évente maximum kétszer természetbeni támogatás formájában maximum 10.000 forintos támogatást adhat annak a személynek, akinek a nevén lévő közműóra adóssága meghaladja az 25.000 forintot és a fennálló tartozás legalább 3 havi.

 

2./ Rendkívüli települési támogatások:

 

     2a./ Szülési támogatás; (Polgármester hatáskörében)

Támogatásrajogosult az a személy, aki az önkormányzat közigazgatási területén a gyermek születését megelőző 12 hónapban folyamatosan állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A szülési támogatás iránti kérelmet a Közös Önkormányzati Hivatalhoz lehet benyújtani, melyhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. A kérelmet a szülést követően 30 napon belül lehet benyújtani. A támogatás mértéke gyermekenként 10.000 forint egyszeri támogatás.

 

     2b./ Tüzifa természetbeni támogatás; (Polgármester hatáskörében)

Természetbeni támogatásban részesülhet az a böhönyei polgár, akinek jövedelmi helyzete miatt aránytalan nehézséget okoz lakásának fűtése. Jövedelmi helyzete miatt rászorult az, ahol a közös háztartásban élők 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át (2015-ben 42.750.-Ft) Szociális tüzifa támogatás mértéke alkalmanként maximum 1m3. Ugyanazon lakásra tüzifa juttatás támogatás csak egy jogosultnak állapítható meg a fűtési szezonban október 15 és április 15 között. Évente maximum 3 alkalommal adható tüzifa támogatás és a két kérelem beadása között 45 napnak el kell telnie.

 

     2c./ Egyéb rendkívüli települési támogatás; (Polgármester hatskörében)

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére adható.Az önkormányzati egyéb rendkívüli települési támogatásának mértéke egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő szülőknél maximum 20.000. forint, egyéb esetekben maximum 10.000. forint. Egyéb rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni,vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz – kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Egyéb rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet háztartásonként évente maximum 5 alkalommal lehet benyújtani és a kérelmek beadása között 60 napnak el kell telnie.

 

     2d./ Lakóingatlant ért természeti katasztrófa; (Polgármester hatáskörében)

Az önkormányzat maximum 100.000. forintig terjedő összegű támogatást is megállapíthat jövedelemhatártól, és már folyósított támogatásoktól függetlenül. A kérelmet fotókkal és környezettanulmánnyal kell alátámasztani.

 

3./ Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat; (Polgármester hatáskörében)

Az önkormányzat pályázat útján támogatást nyújthat a felsőoktatási tanulók részére.

 

4./ Felsőoktatási ösztöndíj támogatás

Böhönyei felsőoktatásban tanuló diákok részesülhetnek benne fél évre,ha tanulmányi kötelezettségeiket teljesítik.

 

5./ A szociális földprogram

Háztáji földművelést folytató nagycsaládosok és hátrányos helyzetűek részesülhetnek maximum 3000.-Ft vetőmag támogatásban korlátozott számban, a Családsegítő szolgálat javaslata alapján.

 

Marcali Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ellátások:

 

Ügysegéd elérhető a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal „B” épületében Hétfő: 8-16 és Szerda: 8-16 óra között. Az ügysegéd a járási hivatalok hatáskörébe tartozó ügyekben fogadja a kérelmeket, tájékoztatást nyújt

- aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodottak

   támogatása, gyermekfelügyeleti támogatás)

- időskorúak járadéka,

- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),

- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

 

 

Fogalmi meghatározások:

háztartás:az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

rendszeres pénzellátás:a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

 

 

Böhönye, 2015. március 1.

 

 

Vezér Ákos

jegyző

A helyi adóval kapcsolatos letölthető adatlapok

 

 

Építményadó

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó bevallásához (Benyújtandó, ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet)

 


 

BEVALLÁS
a telekadóról, a terület szerinti adózás esetében

 


 

Kommunális adó bevallási nyomtatvány

 


 

Talajterhelési díj

Kitöltési útmutató talajterhelési díjhoz

 


 

Felhívás a magánfőzéshez (otthoni pálinkafőzéshez) kapcsolódó bejelentési és bevallási kötelezettség teljesítéséről

 

Letölthető dokumentumok
1. melléklet Lepárló berendezés bejelentés 302KB
2. melléklet Magánfőzött párlat bevallás 255KB

 

 

Az eddigi szabályok felelevenítése és a várható változások pálinkafőzés ügyben ( "Mindenki főzhet pálinkát")


 

KÉRELEM ADÓFELFÜGGESZTÉSRE (lakás utáni építményadóban, magánszemély kommunális adójában)

 

MEGÁLLAPODÁS (adóval kapcsolatos kötelezettségekrőıl és jogokról)

 

Bejelentkezés, változásbejelentés az Böhönye Önkormányzat adóhatóságához ( KATÁS IS)( DOC formátum)

 


BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (XLS formátum)

 

 

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (PDF formátum)

 

 

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

 

 

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ideiglenes  jellegű iparűzési tevékenység esetén (PDF formátum)

 

 

ADATLAP  Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés)
irányuló kérelmének elbírálásához

 

 

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló
kérelmének elbírálásához

 

 

Adó túlfizetés átvezetési kérelem

 

 

ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLÁK BÖHÖNYE

Főszám: 67000124

 

Önkormányzati főszámla       10005006
             
Idegen bevételek       10005051
             
Telekadó           10005219
             
Magánszemélyek kommunális adója     10005226
             
Késedelmi pótlék       10005233
             
Gépjárműadó           10005240
             
Helyi iparűzési adó       10005257
             
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.     10005264
             
Bírság           10005271
             
Építményadó           10005288
             
Illeték           11014605
             
Talajterhelési díj         11014674
             
Egyéb bevételek       10019449
             
Jövedéki (szeszadó)         10005075

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A DRV Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy Böhönye településen a Szabadság, Ady és Fő utcákat érintően az ivóvíz-hálózat mechanikai tisztítását

2014. szeptember 10-től  -  12-ig   (szerda-csütörtök-péntek)

  08 és 15 óra között végzik.

 

Az ivóvíz vezeték szivacsos hálózatmosatási  munkái miatt Böhönye település  teljes területén  nyomáscsökkenés, és vízhiány, esetlegesen zavarosodás várható!

A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő.

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvízvezetékek mechanikai tisztítása, fertőtlenítése is hozzájárul.

A munkálatok ideje alatt a lakosság ivóvízellátása érdekében a helyszínen tartálykocsit biztosítunk!

 

 

 

                                                                                                            

Böhönyei mentőállomás alapkőletétel

 

Közel 20 év után végre elérkezett a nagy nap, 2014. augusztus 8-án került sor a mentőállomás alapkőletételére Böhönyén. A kivitelezés várhatóan szeptemberben megkezdődik és a létesítmény tavasszal átadásra kerül.

A mentőállomás közel 20 fő számára biztosít munkalehetőséget.

 

Dr. Szijártó Henrik

 

Alkategóriák

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com