Cikkek


Iktatószám: BMÖFT/6-9/2021.
A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében kiadja az alábbi


TÁMOGATÓI OKIRATOT


1.    A Belügyminisztérium mint Támogató (a továbbiakban: „Támogató”) rögzíti, hogy Böhönye Község
Önkormányzata (a továbbiakban: „Kedvezményezett”) Magyarország 2021. évi központi költségvetésérol szóló
2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészíto támogatásai melléklet 3. A
helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészíto támogatásai közül a 3.3., 3.4. vagy 3.5. jogcímen igényelt
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó pályázatát az ebr42 önkormányzati
információs rendszerben (a továbbiakban: ebr42 rendszer) 520143 azonosító számon rögzítette és a 2021. évi
Pályázati kiírásnak megfeleloen benyújtotta.


2. Jelen támogatói okiratban a Támogató a Kedvezményezettet a benyújtott pályázata alapján a 2021. június 29.
napján kelt BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú miniszteri döntésnek megfeleloen 9 944 100 ,- Ft, azaz kilencmilliókilencszáznegyvennégyezer-
egyszáz forint vissza nem térítendo támogatásban részesíti.


3. A támogatást a Támogató utalványozása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) folyósítja egy
összegben a Kedvezményezett fizetési számlájára, a támogatói okirat hatályosulását követo 7 munkanapon belül.


4. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag az alábbiakban meghatározott célokra
(a továbbiakban: Támogatott muszaki tartalom), a jelzett keretösszeg erejéig használhatja fel:
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerint

 

 

5. A támogatás forrása a Kvtv. 3. A helyi önkormányzatok kiegészíto támogatásai melléklet 3. A helyi
önkormányzatok felhalmozási célú kiegészíto támogatásai közül a 3.3., 3.4. vagy 3.5. jogcím szerinti eloirányzat.


6. A támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a 4. pontban meghatározott cél érdekében, a vonatkozó
jogszabályoknak megfeleloen használhatja fel. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás felhasználása során
érvényesíti a vonatkozó államháztartási, számviteli jogszabályokat, az adóügyi és társadalombiztosítási eloírásokat,
valamint a közbeszerzésekrol szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a közpénzekbol nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, továbbá a jelen támogatói okirat eloírásait.
Fejlesztési célra nyújtott támogatás esetén, jogszabály eltéro rendelkezése hiányában, a támogatásnak a
Kedvezményezett vagyongyarapodását kell szolgálnia.


7. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználása során – ha ennek a Kbt. szerinti feltételei fennállnak –
közbeszerzési eljárást lefolytatni. Tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárási kötelezettség esetén, amennyiben a
beszerzés közbeszerzési eljárás nélkül történik meg, akkor a Kedvezményezett köteles a támogatási összeget teljes
egészében a jelen támogatói okiratban meghatározott kamatokkal együtt a központi költségvetésbe visszafizetni, és a
Kbt-ben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket is viselni.


8. A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelos annak jogszeru felhasználásáért. A Kedvezményezett
tudomásul veszi, hogy a támogatás nem ruházható át, nem engedményezheto és nem vonható össze más hazai vagy
egyéb európai uniós támogatással.


9. A Kedvezményezett 10 napon belül tájékoztatja a Támogatót minden olyan, a jelen okiratban szereplo adatban,
illetve egyéb körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti a támogatott tevékenység teljesítését,
eredeti céljának megvalósulását, a támogatás jogszeru felhasználását. A tájékoztatási kötelezettség különös tekintettel
kiterjed arra az esetre, ha a jelen támogatással érintett intézménye, tagintézménye, telephelye vagy létesítménye más
hazai vagy uniós forrás keretében az okirat tartalmával megegyezo muszaki tartalomra – a jelen támogatás
felhasználási határidején belül – támogatásban részesül, azaz a kettos finanszírozás veszélye áll fenn. A
Kedvezményezett köteles intézkedni a kettos finanszírozás elkerülése érdekében, és a megtett intézkedésekrol a
Támogatót köteles tájékoztatni.


10. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásának ellenorzését a
Támogató, továbbá minden olyan szervezet és hatóság részére lehetové tenni, melyeket erre jogszabály jogosít, illetve
kötelez. Köteles továbbá az ellenorzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenorzés lefolytatásához szükséges
tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenorzést lehetové
tenni.


11. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást a visszaigényelheto általános forgalmi adó megfizetésére
nem használhatja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a jogállása változása miatt, vagy más okból a támogatás
felhasználása során a fizetendo adójából rá áthárított, vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkezo
adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított és a Támogató által is támogatott általános
forgalmi adó összegének megfelelo költségvetési támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra
vonatkozó szabályok szerint visszatéríteni.


12. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a támogatás terhére a kétszázezer forint értékhatárt
meghaladó értéku áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerzodést kizárólag írásban köthet.
Írásban kötött szerzodésnek minosül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött
szerzodés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem veheto
figyelembe.


13. A Kedvezményezett a támogatással érintett intézmény muködésére vonatkozó adatok változását 10 napon belül
köteles a Támogató részére írásban bejelenteni.

14. A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított
feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok módosítására egy alkalommal van lehetoség,
mely nem eredményezheti a támogatási összeg növekedését, a támogatási intenzitás növekedését, a felhasználás
határidejének meghosszabbítását és a pályázati alcél módosítását. A Kedvezményezett a támogatói okirat
módosítására irányuló kérelmét – a támogatás felhasználási határidejének végét megelozoen – írásban, indoklással és
az ezeket alátámasztó dokumentumokkal köteles a Támogató részére benyújtani. Kedvezményezett a kérelemben
indokolni köteles a muszaki tartalom változás szükségességét. A kérelemhez csatolni szükséges minden, a pályázati
kiírás által eredetileg eloírt dokumentumot, mely a módosítást alátámasztja. A Támogató a módosításra irányuló
kérelem elbírálását követoen intézkedik a támogatói okirat módosításáról. A módosított támogatói okirat elektronikus
úton kerül kiadásra az ebr42 rendszerben. A Támogató a kérelem elutasítása esetén az elutasítást és annak indoklását
haladéktalanul megküldi Kedvezményezett részére.


15.    A Kedvezményezettnek a jelen okirat szerint megvalósítandó részcélokhoz rendelt támogatási összegek 10 %-nál
nagyobb eltérése esetén kötelezo kezdeményeznie a támogatói okirat módosítását.


16.    A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított tíz évig az
eredeti rendeltetésnek megfeleloen – a muködésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használnia, a
létesítményt nem szüntetheti meg, azt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseinek
megfeleloen fenn kell tartania és üzemeltetnie kell.


17. A támogatással érintett ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig csak a Támogató elozetes
hozzájárulásával idegenítheto el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelheto meg, amennyiben azt muszaki
vagy szakmai okok teszik szükségessé. Amennyiben a Támogató az ingatlan elidegenítéséhez hozzájárul, úgy a
Kedvezményezett köteles az elidegenítésbol származó ellenértéket igazolható módon a támogatási cél szerinti további
feladatokra fordítani és a támogatási célra történo felhasználásával az elidegenítéstol számított 60 napon belül a
Támogató felé elszámolni. Elszámolás hiányában, illetve az ellenérték nem támogatási cél szerinti felhasználása
esetén az elidegenítésbol származó ellenértéket Kedvezményezett köteles az elidegenítéstol számított 30 napon belül a
Kincstár Kedvezményezett székhelye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) útján visszafizetni,
egyúttal ennek tényérol a Támogatót értesíteni. Amennyiben a Támogató az ingatlan bérbeadásához/használatba
adásához hozzájárulását adja, úgy a Kedvezményezett köteles a bérbeadásból/használatba adásból származó
ellenértéket igazolható módon a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítani és a támogatási célra történo
felhasználásával a hozzájáruló nyilatkozatban meghatározottak szerint elszámolni.


18. Amennyiben a támogatásból a Kedvezményezett muszaki berendezéseket, gépeket vagy egyéb berendezéseket is
beszerez, a tulajdonába kerül, a tulajdonszerzés idopontjától számított öt évig csak a Támogató elozetes
hozzájárulásával idegenítheto el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelheto meg. Elidegenítés esetén az
ebbol származó ellenértéket a Kedvezményezettnek igazolható módon a támogatói okiratban meghatározott
feladatokra kell fordítania. Amennyiben a Támogató az elidegenítéshez hozzájárul, úgy a Kedvezményezett köteles az
elidegenítésbol származó ellenérték támogatási célra történo felhasználásával a Támogató felé elszámolni az
elidegenítéstol számított 60 napon belül. Elszámolás hiányában, illetve az ellenérték nem támogatási cél szerinti
felhasználása esetén, az ebbol származó ellenértéket köteles az elidegenítéstol számított 30 napon belül az Igazgatóság
útján visszafizetni, egyúttal ennek tényérol a Támogatót értesíteni. Amennyiben a Támogató a muszaki berendezések,
gépek vagy egyéb berendezések bérbeadásához/használatba adásához hozzájárulását adja, úgy a Kedvezményezett
köteles a bérbeadásból/használatba adásból származó ellenértéket igazolható módon a támogatási cél szerinti további
feladatokra fordítani és a támogatási célra történo felhasználásával a hozzájáruló nyilatkozatban meghatározottak
szerint elszámolni.

19. Indokolt esetben a támogatással létrehozott egyéb, a 16-18. pontba nem tartozó vagyonelem a létrehozástól
számított öt évig, egyedi kérelem alapján csak a Támogató elozetes jóváhagyásával, engedélyével idegenítheto el,
adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelheto meg. Elidegenítés esetén az abból származó ellenértéket a
Kedvezményezettnek igazolható módon a támogatási cél szerinti további feladatokra kell fordítania. Amennyiben a
Kedvezményezett az elidegenítésbol származó ellenértéket nem a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja,
úgy a támogatás összegét/támogatásrészt vissza kell fizetnie. Amennyiben a Támogató az elidegenítéshez hozzájárul,
úgy a Kedvezményezett köteles az elidegenítésbol származó ellenérték támogatási célra történo felhasználásával a
Támogató felé elszámolni az elidegenítéstol számított 60 napon belül. Elszámolás hiányában, illetve az ellenérték nem
támogatási cél szerinti felhasználása esetén, az elidegenítésbol származó ellenértéket köteles az elidegenítéstol
számított 30 napon belül az Igazgatóság útján visszafizetni, egyúttal ennek tényérol a Támogatót értesíteni.
Amennyiben a Támogató az egyéb vagyonelem bérbeadásához/használatba adásához hozzájárulását adja, úgy a
Kedvezményezett köteles a bérbeadásból/használatba adásból származó ellenértéket igazolható módon a támogatási
cél szerinti további feladatokra fordítani és a támogatási célra történo felhasználásával a hozzájáruló nyilatkozatban
meghatározottak szerint elszámolni.


20. A támogatási összeg és a vállalandó önero minimális összege felhasználásának kezdo idopontja nem lehet korábbi,
mint a Pályázati kiírás közzétételének idopontja: 2021. február 3. napja.


21. A támogatás és a minimálisan vállalandó önero felhasználásának és a támogatott muszaki tartalom
megvalósításának határideje 2022. december 31. napja. Az ezen határidoig fel nem használt támogatásrészt vissza kell
fizetni a központi költségvetésbe.


22. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a felhasználási határidon belül minden év december 31-ei
fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.


23. A Kedvezményezett a támogatás és önero felhasználását, a támogatott muszaki tartalom megvalósítását követo 60
napon belül, de legkésobb 2023. február 28. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az
ebr42 rendszeren keresztül, valamint szöveges indokolással a 24. pontban eloírt mellékletekkel alátámasztottan
beszámol a támogatási összegnek és az öneronek a támogatói okiratban eloírt célnak megfelelo és rendeltetésszeru
felhasználásáról az Elszámoló melléklet kitöltésével, valamint az abban eloírt dokumentumok feltöltésével.


24. A beszámolóhoz mellékelni kell különösen
a. engedélyköteles beruházás esetén a használatba vételi engedélyt,
b. színes fényképes dokumentációt,
c. a kifizetés banki bizonylatát,
d. a fejlesztéssel érintett ingatlan pályázati cél szerint rendezett tulajdoni lapját,
e. a kötelezettségvállalás és teljesítés dokumentumait, így a felhasználási határidon belül keletkezett valamennyi,
pénzügyileg rendezett számlát (bizonylatot), azok összesítojét, tárgyi eszköz beszerzés esetén a könyvviteli
nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot, melyek teljes köru felülvizsgálatára kerül sor.
Támogató a dokumentumok jegyzékét az ebr42 rendszer elszámoló adatlapján teszi közzé.


25. A beszámolóhoz a számlák hitelesített másolatát kell benyújtani. A számlák eredeti példányára a
Kedvezményezett köteles rávezetni az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. évi támogatás
terhére elszámolva” záradékot.


26. A Kedvezményezett az ebr42 rendszeren keresztül, az e célra kialakított urlapra feltölti a jelen okirat 24. pontjában
felsorolt dokumentumokat ezt követoen lezárja elszámolását.


A lezárást követoen az ebr42 rendszer automatikusan generál egy „Nyilatkozat” megnevezésu urlapot, melyet a
Kedvezményezett a rendszerbol pdf formátumban letölt, majd az iratkezelo szakrendszerében iktatja. Az iktatott
Nyilatkozatot a Kedvezményezett polgármestere (vagy a Kedvezményezett belso szabályzata szerint a polgármester
helyettesítésére jogosult személy) az Application Service Provider elektronikus információs rendszerben, vagy egyéb,
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 25. §
(3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelo, elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerben (pl. eszigno,
GOV-CA) elektronikusan aláírja. Az elektronikus aláírás idobélyegzoje szerinti napon az elektronikusan aláírt
Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, és ugyanezen a napon a Kincstárnak a
https://szuf.magyarorszag.hu weboldalon elérheto Személyre Szabott Ügyintézési Felületen megtalálható „ÖTF”
elnevezésu urlap igénybevételével a Kincstár MAKPER elnevezésu Hivatali kapuján keresztül (KRID azonosító:
434024334) elektronikus úton megküldi az Igazgatóság részére.
A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történo visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura történo megküldése együttesen
jelenti az elszámolás benyújtását.


27. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 93. § (1) bekezdése szerinti beszámoló pénzügyi felülvizsgálatát és elfogadását – a Támogató és a Kincstár
közötti megállapodás alapján – a Kincstár látja el.


28. A támogatott tevékenység akkor tekintheto befejezettnek, ha az a támogatói okiratban meghatározottak szerint
teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással és önero felhasználásával
létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését
tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását megállapodás alapján az
Igazgatóság jóváhagyta.


29. A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtási határidejének elmulasztása, illetve a beszámoló nem megfelelo
teljesítése esetén az Igazgatóság írásban, határido tuzésével felszólítja a Kedvezményezettet a kötelezettsége
teljesítésére, illetve a hiányok pótlására. A beszámoló benyújtására vonatkozó felszólításra legfeljebb egy,
hiánypótlási felhívás kibocsátására legfeljebb két alkalommal van lehetoség.
30. Amennyiben a beszámolási kötelezettség teljesítésére az Igazgatóság által kituzött határidok leteltéig nem, vagy
nem megfeleloen kerül sor, úgy Kedvezményezett a teljes támogatási összeget vagy a hiányzó dokumentumokkal
érintett támogatásrészt jogosulatlanul igénybe vett támogatásként köteles visszafizetni az Áht. 53/A. §-a, 60/A. § (2)
bekezdése és az Ávr. 98. §-a figyelembevételével, az ott rögzítettek szerinti ügyleti kamattal, illetoleg késedelem
esetén késedelmi kamattal növelten.


31. Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt a nem
megjelölt feladatra használta fel, vagy a felhasználási cél a tervezettnél alacsonyabb összköltséggel valósult meg,
akkor Kedvezményezett a támogatásról, vagy meghatározott részérol jogosulatlanul igénybe vett támogatásként
haladéktalanul lemond – errol írásban tájékoztatja az Igazgatóságot – és a támogatást a központi költségvetés javára
visszafizeti. Kedvezményezett az így jogosulatlanul igénybe vett támogatást az Áht. 53/A. §-a, 60/A. § (2) bekezdése
és az Ávr. 98. §-a figyelembevételével, az ott rögzítettek szerinti ügyleti kamattal, illetoleg késedelem esetén
késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.


32.    A támogatás jogosulatlan igénybevételének minosül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben
a) a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe;
b) a Kedvezményezett azt nem a megjelölt feladatra használta fel;
c) a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratban meghatározott megvalósítási idoszak kezdo idopontjától számított
hat hónapon belül a támogatott tevékenységet nem kezdi meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetési támogatás
igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen ido alatt írásban sem menti ki;
d) hitelt érdemloen bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan,
hamis adatot szolgáltatott;
e) támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatói okiratban foglalt
ütemezéshez képest jelentos késedelmet szenved;


f) Kedvezményezett jelen támogatói okiratban rögzített beszámolási kötelezettségének nem tett eleget;
g) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban és jelen okiratban rögzített kötelezettségeit, így
különösen nem tesz eleget ellenorzésturési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás
szabályszeru felhasználását nem lehet ellenorizni;
h) a Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
i) a Kedvezményezett a támogatásra vonatkozó valamely feltételt egyéb módon súlyosan megszegett;
amely esetek bármelyikében a Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
53/A. § (1) bekezdése alapján jogosult a költségvetési támogatást visszavonni.


33.    A támogatás Támogató általi visszavonása esetén – ideértve a felhasználási határidon túli pénzügyi teljesítést is – a
Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 83. § és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembevételével – különös
tekintettel az Áht. 60/A. § (2) bekezdésére – köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt az Ávr. 98. §-a szerinti
ügyleti kamattal, illetoleg késedelem esetén késedelmi kamattal növelten visszafizetni.


34.    A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi
V. törvény, valamint a Pályázati kiírás rendelkezéseit kell alkalmazni.


35.    Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre.
Csökkentett támogatás esetén a támogatási jogviszony létrejöttéhez a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is
szükséges. Az okirat muszaki-szakmai tartalmára az ebr42 rendszerben a közléstol számított 3 munkanapon belül
tehet észrevételt.


36.    Ha a Kedvezményezett ezen elektronikus úton közölt támogatói okirattal összefüggésben nem tesz nyilatkozat
formájában észrevételt az ebr42 rendszeren keresztül, úgy a támogatói okirat a Kedvezményezett részérol is
elfogadottnak minosül.


37. A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatással összefüggésben keletkezett iratokat, valamint a
támogatási összeg felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljesköruen a mindenkori iratkezelési szabályoknak
megfeleloen kezelni, és a támogatás elszámolását követo 10 naptári évig hiánytalanul megorizni.


38.    A pályázat, a pályázathoz és a támogatói okirathoz mellékelt dokumentumok, az okirat kiadásának feltételeként
meghatározott dokumentumok a jelen okirat elválaszthatatlan részét képezik, és a Támogatóra, valamint a
Kedvezményezettre kötelezo érvényuek, ha azok fizikai értelemben jelen okirathoz nem is kerültek csatolásra. Ezek a
dokumentumok együtt olvasandók és értelmezendok, egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de
mindennemu értelmezés során elsodlegesen a támogatói okirat rendelkezései az irányadóak.


39. Amennyiben a támogatásból olyan építési beruházás valósul meg, amely megfelel az állami beruházások központi
nyilvántartásáról és ellenorzésérol szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1.
c) alpontjában meghatározott feltételeknek, úgy a Kedvezményezett:
- kötelezettséget vállal arra, hogy a Központi Állami Beruházás Ellenorzési Rendszer (KÁBER) által igényelt
adatszolgáltatást – az e célra rendelkezésre bocsátott, egyedi azonosítást lehetové tevo elektronikus felületen teljesíti,
továbbá a bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat a rendszerben rögzíti,
- hozzájárul ahhoz, hogy a Korm. határozat 3. a) alpont szerinti kötelezettségei teljesítését és a beruházás
megvalósítását jogszabályban meghatározottak szerint ellenorizzék.


40. Jelen okirat a kötelezettségvállaló elektronikus aláírásával lép hatályba és hatálya a jelen okiratból eredo
valamennyi kötelezettség Felek általi teljesítéséig terjed. Felek a Támogatói Okiratot annak elolvasása és értelmezése
után, mint akaratukkal mindenben megegyezot magukra nézve kötelezo érvényunek fogadják el.


41. A központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt eloirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés és érvényesítés rendjérol szóló 35/2015. (XII.9.) BM utasítás 4.1. pontjában foglaltak alapján
kötelezettségvállalásra Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár jogosult.


42. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 rendszerben kerül kiadásra a Kedvezményezett részére, az Igazgatóság
részére, valamint papír alapon a Támogató Irattára részére.


Pogácsás Tibor             
önkormányzati államtitkár
Belügyminisztérium      5. A támogatás forrása a Kvtv. 3. A helyi önkormányzatok kiegészíto támogatásai melléklet 3. A helyi
önkormányzatok felhalmozási célú kiegészíto támogatásai közül a 3.3., 3.4. vagy 3.5. jogcím szerinti eloirányzat.


6. A támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a 4. pontban meghatározott cél érdekében, a vonatkozó
jogszabályoknak megfeleloen használhatja fel. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás felhasználása során
érvényesíti a vonatkozó államháztartási, számviteli jogszabályokat, az adóügyi és társadalombiztosítási eloírásokat,
valamint a közbeszerzésekrol szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a közpénzekbol nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, továbbá a jelen támogatói okirat eloírásait.
Fejlesztési célra nyújtott támogatás esetén, jogszabály eltéro rendelkezése hiányában, a támogatásnak a
Kedvezményezett vagyongyarapodását kell szolgálnia.


7. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználása során – ha ennek a Kbt. szerinti feltételei fennállnak –
közbeszerzési eljárást lefolytatni. Tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárási kötelezettség esetén, amennyiben a
beszerzés közbeszerzési eljárás nélkül történik meg, akkor a Kedvezményezett köteles a támogatási összeget teljes
egészében a jelen támogatói okiratban meghatározott kamatokkal együtt a központi költségvetésbe visszafizetni, és a
Kbt-ben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket is viselni.


8. A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelos annak jogszeru felhasználásáért. A Kedvezményezett
tudomásul veszi, hogy a támogatás nem ruházható át, nem engedményezheto és nem vonható össze más hazai vagy
egyéb európai uniós támogatással.


9. A Kedvezményezett 10 napon belül tájékoztatja a Támogatót minden olyan, a jelen okiratban szereplo adatban,
illetve egyéb körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti a támogatott tevékenység teljesítését,
eredeti céljának megvalósulását, a támogatás jogszeru felhasználását. A tájékoztatási kötelezettség különös tekintettel
kiterjed arra az esetre, ha a jelen támogatással érintett intézménye, tagintézménye, telephelye vagy létesítménye más
hazai vagy uniós forrás keretében az okirat tartalmával megegyezo muszaki tartalomra – a jelen támogatás
felhasználási határidején belül – támogatásban részesül, azaz a kettos finanszírozás veszélye áll fenn. A
Kedvezményezett köteles intézkedni a kettos finanszírozás elkerülése érdekében, és a megtett intézkedésekrol a
Támogatót köteles tájékoztatni.


10. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásának ellenorzését a
Támogató, továbbá minden olyan szervezet és hatóság részére lehetové tenni, melyeket erre jogszabály jogosít, illetve
kötelez. Köteles továbbá az ellenorzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenorzés lefolytatásához szükséges
tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenorzést lehetové
tenni.


11. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást a visszaigényelheto általános forgalmi adó megfizetésére
nem használhatja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a jogállása változása miatt, vagy más okból a támogatás
felhasználása során a fizetendo adójából rá áthárított, vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkezo
adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított és a Támogató által is támogatott általános
forgalmi adó összegének megfelelo költségvetési támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra
vonatkozó szabályok szerint visszatéríteni.


12. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a támogatás terhére a kétszázezer forint értékhatárt
meghaladó értéku áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerzodést kizárólag írásban köthet.
Írásban kötött szerzodésnek minosül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött
szerzodés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem veheto
figyelembe.


13. A Kedvezményezett a támogatással érintett intézmény muködésére vonatkozó adatok változását 10 napon belül
köteles a Támogató részére írásban bejelenteni.
Azonosító: 520143 Kitölto: Admin
Lezárva: 2021.06.30. 15:14:08 PDF készült: 2021.07.06. 09:59:21
3/7
14. A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított
feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok módosítására egy alkalommal van lehetoség,
mely nem eredményezheti a támogatási összeg növekedését, a támogatási intenzitás növekedését, a felhasználás
határidejének meghosszabbítását és a pályázati alcél módosítását. A Kedvezményezett a támogatói okirat
módosítására irányuló kérelmét – a támogatás felhasználási határidejének végét megelozoen – írásban, indoklással és
az ezeket alátámasztó dokumentumokkal köteles a Támogató részére benyújtani. Kedvezményezett a kérelemben
indokolni köteles a muszaki tartalom változás szükségességét. A kérelemhez csatolni szükséges minden, a pályázati
kiírás által eredetileg eloírt dokumentumot, mely a módosítást alátámasztja. A Támogató a módosításra irányuló
kérelem elbírálását követoen intézkedik a támogatói okirat módosításáról. A módosított támogatói okirat elektronikus
úton kerül kiadásra az ebr42 rendszerben. A Támogató a kérelem elutasítása esetén az elutasítást és annak indoklását
haladéktalanul megküldi Kedvezményezett részére.


15.    A Kedvezményezettnek a jelen okirat szerint megvalósítandó részcélokhoz rendelt támogatási összegek 10 %-nál
nagyobb eltérése esetén kötelezo kezdeményeznie a támogatói okirat módosítását.


16.    A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított tíz évig az
eredeti rendeltetésnek megfeleloen – a muködésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használnia, a
létesítményt nem szüntetheti meg, azt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseinek
megfeleloen fenn kell tartania és üzemeltetnie kell.


17. A támogatással érintett ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig csak a Támogató elozetes
hozzájárulásával idegenítheto el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelheto meg, amennyiben azt muszaki
vagy szakmai okok teszik szükségessé. Amennyiben a Támogató az ingatlan elidegenítéséhez hozzájárul, úgy a
Kedvezményezett köteles az elidegenítésbol származó ellenértéket igazolható módon a támogatási cél szerinti további
feladatokra fordítani és a támogatási célra történo felhasználásával az elidegenítéstol számított 60 napon belül a
Támogató felé elszámolni. Elszámolás hiányában, illetve az ellenérték nem támogatási cél szerinti felhasználása
esetén az elidegenítésbol származó ellenértéket Kedvezményezett köteles az elidegenítéstol számított 30 napon belül a
Kincstár Kedvezményezett székhelye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) útján visszafizetni,
egyúttal ennek tényérol a Támogatót értesíteni. Amennyiben a Támogató az ingatlan bérbeadásához/használatba
adásához hozzájárulását adja, úgy a Kedvezményezett köteles a bérbeadásból/használatba adásból származó
ellenértéket igazolható módon a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítani és a támogatási célra történo
felhasználásával a hozzájáruló nyilatkozatban meghatározottak szerint elszámolni.
18. Amennyiben a támogatásból a Kedvezményezett muszaki berendezéseket, gépeket vagy egyéb berendezéseket is
beszerez, a tulajdonába kerül, a tulajdonszerzés idopontjától számított öt évig csak a Támogató elozetes
hozzájárulásával idegenítheto el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelheto meg. Elidegenítés esetén az
ebbol származó ellenértéket a Kedvezményezettnek igazolható módon a támogatói okiratban meghatározott
feladatokra kell fordítania. Amennyiben a Támogató az elidegenítéshez hozzájárul, úgy a Kedvezményezett köteles az
elidegenítésbol származó ellenérték támogatási célra történo felhasználásával a Támogató felé elszámolni az
elidegenítéstol számított 60 napon belül. Elszámolás hiányában, illetve az ellenérték nem támogatási cél szerinti
felhasználása esetén, az ebbol származó ellenértéket köteles az elidegenítéstol számított 30 napon belül az Igazgatóság
útján visszafizetni, egyúttal ennek tényérol a Támogatót értesíteni. Amennyiben a Támogató a muszaki berendezések,
gépek vagy egyéb berendezések bérbeadásához/használatba adásához hozzájárulását adja, úgy a Kedvezményezett
köteles a bérbeadásból/használatba adásból származó ellenértéket igazolható módon a támogatási cél szerinti további
feladatokra fordítani és a támogatási célra történo felhasználásával a hozzájáruló nyilatkozatban meghatározottak
szerint elszámolni.


19. Indokolt esetben a támogatással létrehozott egyéb, a 16-18. pontba nem tartozó vagyonelem a létrehozástól
számított öt évig, egyedi kérelem alapján csak a Támogató elozetes jóváhagyásával, engedélyével idegenítheto el,
adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelheto meg. Elidegenítés esetén az abból származó ellenértéket a
Kedvezményezettnek igazolható módon a támogatási cél szerinti további feladatokra kell fordítania. Amennyiben a
Kedvezményezett az elidegenítésbol származó ellenértéket nem a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja,
úgy a támogatás összegét/támogatásrészt vissza kell fizetnie. Amennyiben a Támogató az elidegenítéshez hozzájárul,
úgy a Kedvezményezett köteles az elidegenítésbol származó ellenérték támogatási célra történo felhasználásával a
Támogató felé elszámolni az elidegenítéstol számított 60 napon belül. Elszámolás hiányában, illetve az ellenérték nem
támogatási cél szerinti felhasználása esetén, az elidegenítésbol származó ellenértéket köteles az elidegenítéstol
számított 30 napon belül az Igazgatóság útján visszafizetni, egyúttal ennek tényérol a Támogatót értesíteni.
Amennyiben a Támogató az egyéb vagyonelem bérbeadásához/használatba adásához hozzájárulását adja, úgy a
Kedvezményezett köteles a bérbeadásból/használatba adásból származó ellenértéket igazolható módon a támogatási
cél szerinti további feladatokra fordítani és a támogatási célra történo felhasználásával a hozzájáruló nyilatkozatban
meghatározottak szerint elszámolni.


20. A támogatási összeg és a vállalandó önero minimális összege felhasználásának kezdo idopontja nem lehet korábbi,
mint a Pályázati kiírás közzétételének idopontja: 2021. február 3. napja.


21. A támogatás és a minimálisan vállalandó önero felhasználásának és a támogatott muszaki tartalom
megvalósításának határideje 2022. december 31. napja. Az ezen határidoig fel nem használt támogatásrészt vissza kell
fizetni a központi költségvetésbe.


22. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a felhasználási határidon belül minden év december 31-ei
fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.


23. A Kedvezményezett a támogatás és önero felhasználását, a támogatott muszaki tartalom megvalósítását követo 60
napon belül, de legkésobb 2023. február 28. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az
ebr42 rendszeren keresztül, valamint szöveges indokolással a 24. pontban eloírt mellékletekkel alátámasztottan
beszámol a támogatási összegnek és az öneronek a támogatói okiratban eloírt célnak megfelelo és rendeltetésszeru
felhasználásáról az Elszámoló melléklet kitöltésével, valamint az abban eloírt dokumentumok feltöltésével.


24. A beszámolóhoz mellékelni kell különösen


a. engedélyköteles beruházás esetén a használatba vételi engedélyt,
b. színes fényképes dokumentációt,
c. a kifizetés banki bizonylatát,
d. a fejlesztéssel érintett ingatlan pályázati cél szerint rendezett tulajdoni lapját,
e. a kötelezettségvállalás és teljesítés dokumentumait, így a felhasználási határidon belül keletkezett valamennyi,
pénzügyileg rendezett számlát (bizonylatot), azok összesítojét, tárgyi eszköz beszerzés esetén a könyvviteli
nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot, melyek teljes köru felülvizsgálatára kerül sor.
Támogató a dokumentumok jegyzékét az ebr42 rendszer elszámoló adatlapján teszi közzé.


25. A beszámolóhoz a számlák hitelesített másolatát kell benyújtani. A számlák eredeti példányára a
Kedvezményezett köteles rávezetni az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. évi támogatás
terhére elszámolva” záradékot.


26. A Kedvezményezett az ebr42 rendszeren keresztül, az e célra kialakított urlapra feltölti a jelen okirat 24. pontjában
felsorolt dokumentumokat ezt követoen lezárja elszámolását.


A lezárást követoen az ebr42 rendszer automatikusan generál egy „Nyilatkozat” megnevezésu urlapot, melyet a
Kedvezményezett a rendszerbol pdf formátumban letölt, majd az iratkezelo szakrendszerében iktatja. Az iktatott
Nyilatkozatot a Kedvezményezett polgármestere (vagy a Kedvezményezett belso szabályzata szerint a polgármester
helyettesítésére jogosult személy) az Application Service Provider elektronikus információs rendszerben, vagy egyéb,
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 25. §
(3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelo, elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerben (pl. eszigno,
GOV-CA) elektronikusan aláírja. Az elektronikus aláírás idobélyegzoje szerinti napon az elektronikusan aláírt
Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, és ugyanezen a napon a Kincstárnak a
https://szuf.magyarorszag.hu weboldalon elérheto Személyre Szabott Ügyintézési Felületen megtalálható „ÖTF”
elnevezésu urlap igénybevételével a Kincstár MAKPER elnevezésu Hivatali kapuján keresztül (KRID azonosító:
434024334) elektronikus úton megküldi az Igazgatóság részére.
A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történo visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura történo megküldése együttesen
jelenti az elszámolás benyújtását.


27. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 93. § (1) bekezdése szerinti beszámoló pénzügyi felülvizsgálatát és elfogadását – a Támogató és a Kincstár
közötti megállapodás alapján – a Kincstár látja el.


28. A támogatott tevékenység akkor tekintheto befejezettnek, ha az a támogatói okiratban meghatározottak szerint
teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással és önero felhasználásával
létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését
tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását megállapodás alapján az
Igazgatóság jóváhagyta.


29. A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtási határidejének elmulasztása, illetve a beszámoló nem megfelelo
teljesítése esetén az Igazgatóság írásban, határido tuzésével felszólítja a Kedvezményezettet a kötelezettsége
teljesítésére, illetve a hiányok pótlására. A beszámoló benyújtására vonatkozó felszólításra legfeljebb egy,
hiánypótlási felhívás kibocsátására legfeljebb két alkalommal van lehetoség.


30. Amennyiben a beszámolási kötelezettség teljesítésére az Igazgatóság által kituzött határidok leteltéig nem, vagy
nem megfeleloen kerül sor, úgy Kedvezményezett a teljes támogatási összeget vagy a hiányzó dokumentumokkal
érintett támogatásrészt jogosulatlanul igénybe vett támogatásként köteles visszafizetni az Áht. 53/A. §-a, 60/A. § (2)
bekezdése és az Ávr. 98. §-a figyelembevételével, az ott rögzítettek szerinti ügyleti kamattal, illetoleg késedelem
esetén késedelmi kamattal növelten.


31. Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt a nem
megjelölt feladatra használta fel, vagy a felhasználási cél a tervezettnél alacsonyabb összköltséggel valósult meg,
akkor Kedvezményezett a támogatásról, vagy meghatározott részérol jogosulatlanul igénybe vett támogatásként
haladéktalanul lemond – errol írásban tájékoztatja az Igazgatóságot – és a támogatást a központi költségvetés javára
visszafizeti. Kedvezményezett az így jogosulatlanul igénybe vett támogatást az Áht. 53/A. §-a, 60/A. § (2) bekezdése
és az Ávr. 98. §-a figyelembevételével, az ott rögzítettek szerinti ügyleti kamattal, illetoleg késedelem esetén
késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.


32.    A támogatás jogosulatlan igénybevételének minosül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben
a) a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe;
b) a Kedvezményezett azt nem a megjelölt feladatra használta fel;
c) a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratban meghatározott megvalósítási idoszak kezdo idopontjától számított
hat hónapon belül a támogatott tevékenységet nem kezdi meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetési támogatás
igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen ido alatt írásban sem menti ki;
d) hitelt érdemloen bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan,
hamis adatot szolgáltatott;
e) támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatói okiratban foglalt
ütemezéshez képest jelentos késedelmet szenved;

f) Kedvezményezett jelen támogatói okiratban rögzített beszámolási kötelezettségének nem tett eleget;
g) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban és jelen okiratban rögzített kötelezettségeit, így
különösen nem tesz eleget ellenorzésturési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás
szabályszeru felhasználását nem lehet ellenorizni;
h) a Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
i) a Kedvezményezett a támogatásra vonatkozó valamely feltételt egyéb módon súlyosan megszegett;
amely esetek bármelyikében a Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
53/A. § (1) bekezdése alapján jogosult a költségvetési támogatást visszavonni.


33.    A támogatás Támogató általi visszavonása esetén – ideértve a felhasználási határidon túli pénzügyi teljesítést is – a
Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 83. § és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembevételével – különös
tekintettel az Áht. 60/A. § (2) bekezdésére – köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt az Ávr. 98. §-a szerinti
ügyleti kamattal, illetoleg késedelem esetén késedelmi kamattal növelten visszafizetni.


34.    A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi
V. törvény, valamint a Pályázati kiírás rendelkezéseit kell alkalmazni.


35.    Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre.
Csökkentett támogatás esetén a támogatási jogviszony létrejöttéhez a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is
szükséges. Az okirat muszaki-szakmai tartalmára az ebr42 rendszerben a közléstol számított 3 munkanapon belül
tehet észrevételt.


36.    Ha a Kedvezményezett ezen elektronikus úton közölt támogatói okirattal összefüggésben nem tesz nyilatkozat
formájában észrevételt az ebr42 rendszeren keresztül, úgy a támogatói okirat a Kedvezményezett részérol is
elfogadottnak minosül.


37. A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatással összefüggésben keletkezett iratokat, valamint a
támogatási összeg felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljesköruen a mindenkori iratkezelési szabályoknak
megfeleloen kezelni, és a támogatás elszámolását követo 10 naptári évig hiánytalanul megorizni.


38.    A pályázat, a pályázathoz és a támogatói okirathoz mellékelt dokumentumok, az okirat kiadásának feltételeként
meghatározott dokumentumok a jelen okirat elválaszthatatlan részét képezik, és a Támogatóra, valamint a
Kedvezményezettre kötelezo érvényuek, ha azok fizikai értelemben jelen okirathoz nem is kerültek csatolásra. Ezek a
dokumentumok együtt olvasandók és értelmezendok, egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de
mindennemu értelmezés során elsodlegesen a támogatói okirat rendelkezései az irányadóak.


39. Amennyiben a támogatásból olyan építési beruházás valósul meg, amely megfelel az állami beruházások központi
nyilvántartásáról és ellenorzésérol szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1.
c) alpontjában meghatározott feltételeknek, úgy a Kedvezményezett:
- kötelezettséget vállal arra, hogy a Központi Állami Beruházás Ellenorzési Rendszer (KÁBER) által igényelt
adatszolgáltatást – az e célra rendelkezésre bocsátott, egyedi azonosítást lehetové tevo elektronikus felületen teljesíti,
továbbá a bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat a rendszerben rögzíti,
- hozzájárul ahhoz, hogy a Korm. határozat 3. a) alpont szerinti kötelezettségei teljesítését és a beruházás
megvalósítását jogszabályban meghatározottak szerint ellenorizzék.


40. Jelen okirat a kötelezettségvállaló elektronikus aláírásával lép hatályba és hatálya a jelen okiratból eredo
valamennyi kötelezettség Felek általi teljesítéséig terjed. Felek a Támogatói Okiratot annak elolvasása és értelmezése
után, mint akaratukkal mindenben megegyezot magukra nézve kötelezo érvényunek fogadják el.


41. A központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt eloirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés és érvényesítés rendjérol szóló 35/2015. (XII.9.) BM utasítás 4.1. pontjában foglaltak alapján
kötelezettségvállalásra Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár jogosult.


42. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 rendszerben kerül kiadásra a Kedvezményezett részére, az Igazgatóság
részére, valamint papír alapon a Támogató Irattára részére.


Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár
Belügyminisztérium

A pénzügyi fedezet
rendelkezésre áll: Záradék:
dr. Papp Emese
 foosztályvezeto


Jelen Támogatói Okirat a BM/8154-6/2021. iktatószámú, 2021. június 22. napján
jogi ellenjegyzéssel ellátott és 2021. június 23. napján jóváhagyott támogatói
okirat-minta alapján készült.

Önkormányzati Gazdasági
                Foosztály
Belügyminisztérium
Budapest, 2021. július 5.