Cikkek


 Iratazonosító:


3294127088
Iktatószám:  1110/3009/244/5/2021
Név:                                        Böhönye Község Önkormányzata
Cím:                                       8719 Böhönye Fő utca 26
Adószám:                               15396554214
MFP azonosító:                      1003008849
Projekt azonosítója:               3282115163TÁMOGATÓI OKIRAT

Tisztelt Kedvezményezett!

Értesítem, hogy a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett  Óvodai játszóudvar és
közterületi játszótér fejlesztése - 2021  című, MFP-OJKJF/2021  kódszámú  pályázati  kiírásra,  
2021.05.04  18:49:38  időpontban  benyújtott,  3282115163  iratazonosító  számon  nyilvántartott
pályázatának vizsgálatát elvégeztem.

A   Miniszterelnökség   és   a   Magyar  Államkincstár   a   Magyar  Falu   Program  
alprogramjainak  támogatása   előirányzatra   vonatkozóan   az államháztartásról szóló 2011.  évi
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 49. §-a, valamint  az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 65/C. § (1)
bekezdése alapján Lebonyolítói Megállapodást kötött, amelynek értelmében a forrást  a  
Miniszterelnökség  (továbbiakban:  Támogató)  bocsátja  rendelkezésre,  a  Program  végrehajtásával
 kapcsolatos  feladatokat  pedig  a Támogató megbízása alapján Lebonyolító Szervként a Magyar
Államkincstár  látja el.

Tájékoztatom hogy pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési
szempontoknak, ezért támogatásra jogosult.

A  jelen  Támogatói  Okirat  Magyarország  2021.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2020.  
évi  XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2.
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti
kezelésű előirányzatok  alcím  1.  Magyar  Falu  Program  jogcímcsoport,  valamint  a  fejezeti  
kezelésű  előirányzatok  és  a  központi  kezelésű előirányzatok kezeléséről  és  felhasználásáról  
szóló  8/2016.  (III.  25.)  MvM  rendelet  (továbbiakban:  MvM  rendelet)  2.  melléklet  4.  
sorának  b)  pontjában szabályozott programelemek (ÁHT azonosító: 376273) tárgyában kerül
kibocsátásra.


A  pályázati  kiírásra  benyújtott  pályázatában  és  annak  mellékleteiben  rögzített  projekt  
(továbbiakban:  projekt)  megvalósítására,  elszámolható költségeinek finanszírozására Támogató
vissza nem térítendő költségvetési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt  a(z)  Óvodai  
játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021  tekintetében a Kedvezményezett részére.

A projektet a Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározott
műszaki-szakmai tartalom szerint kell megvalósítani.

Oldal:  2
A vissza nem térítendő támogatás összege  4  999  070  Ft, azaz
négymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-hetven forint.
A  támogatás  összege  a  pályázatában  szereplő  elszámolható  kiadások  bruttó  értéke  és  a  
pályázati  kiírásban  meghatározott  költségkorlátok figyelembe vételével került megállapításra.

A projektre a pályázati kiírás által biztosított 100%-os mértékű támogatási előleg összege  4 999
070  Ft, azaz  négymillió- kilencszázkilencvenkilencezer-hetven forint, a pályázatában megadott  
67000124-10005006  fizetési számlájára kerül kiutalásra a Támogatói Okirat közlését követő öt napon
belül.

A támogatási cél kormányzati funkciója és kódja: Településfejlesztési projektek és támogatásuk,
062020.

Kedvezményezett köteles a  projektet a  vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Áht., az Ávr.,
valamint  a  pályázati kiírásnak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal, és gondossággal
megvalósítani, és a támogatást felhasználni.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:  2021.09.01.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése:  2022.09.30.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a vonatkozó pályázati kiírásban
meghatározott időtartam. A bértámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.
Elszámolás benyújtása: Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését
követő 60. nap. Elszámolás benyújtására egy alkalommal van lehetőség.
A  Támogatói  Okiratban  jóváhagyott  és  támogatási  előlegként kiutalt támogatási összeg, és az
elszámolásra benyújtott  összeg különbözetét  a Kedvezményezett legkésőbb az elszámolás
benyújtásától számított öt napon belül köteles a  10032000-00362179-50000043 számú bankszámlaszámra
 visszafizetni.  A  jelen  kötelezettség  megsértése  esetén  Lebonyolító  Szerv  a  fent  említett
 jogszabályban  meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

A támogatás intenzitása: 100%

Tájékoztatom, hogy kifogás benyújtására az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. § (1) bekezdése alapján államháztartáson belüli
szervezetnek nincs lehetősége.


A  Kedvezményezett  a  projekt  megvalósítása  során  köteles  a  meghatározott  tájékoztatási  és
nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni a Magyar Falu Program Arculati Kézikönyve alapján,
valamint a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt
nyújtani.  A  Kedvezményezett  köteles  a  Magyar  Falu  Program  kommunikációs  tevékenységéhez  
adatot  szolgáltatni  a  megvalósítási  és  a fenntartási  időszakban, illetve a  Támogató által
meghatározott feladatok kapcsán  a  nyilvánosság biztosítása érdekében köteles maradéktalanul
közreműködni.

A támogatási jogviszony a jelen Támogatói Okirat közlésével jön létre.

A Támogatói Okirat által nem szabályozott kérdések tekintetében, így különösen

 • a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokra,

 • a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeire, visszafizetésének rendjére,

 • a   támogatással   kapcsolatos   iratok,  valamint   a   költségvetési  támogatás   felhasználását  
  alátámasztó  bizonylatok  teljes  körű megőrzésének határidejére,

 • a  támogatott  tevékenység  megvalósításában  közreműködők  bevonásának  lehetőségére,  a  
  közreműködők  által  megvalósítható tevékenységekre,

 • az adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások bejelentésének
  kötelezettségére, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményeire, és

 • a támogatás visszavonásának esetköreirea  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi V. törvény, az Áht.  és Ávr.  rendelkezései,
pályázati kiírásban meghatározott Útmutató,  valamint  az adott pályázati kiírás irányadó.

Budapest, 2021.07.09Detre Miklós       

elnökhelyettes     

Magyar Államkincstár