Cikkek


 

Augusztus 20. Államalapító Szent István ünnepe

 

Mint minden évben, idén is a Római katolikus templomban került sor az Államalapító Szent István tiszteletére rendezett megemlékező ünnepségre. Az ünnepi ökomenikus szentmise kenyérszenteléssel ért véget, majd a Magyarok Nagyasszonya Kórus összeállítását hallgathattuk meg. A Füred Rock Színkör verses, zenés előadása színesítette a rendezvényt, amely az elismerő címek átadásával zárult

.

A Képviselő-testület 2015. június 4-én megtartott zárt ülésén 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a polgármester javaslatát és a következő határozatot hozta:

Böhönye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 3/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdés alapján posztumusz díszpolgári címet adományoz gróf Festetics Pálnak, Böhönyéért elismerő címet Molnár Józsefnek és ugyancsak Böhönyéért címet a Böhönyei Önkéntes Tűzoltóegyesületnek.

Polgármesteri Díszoklevelet vett át Klauz István és Tamás László, gróf Festetics Pál

Az 1700-as évektől Böhönye földbirtokosa a Festetics család volt. A római katolikus hívők már 1765-től használhatták templomukat, melyet Padányi Bíró Márton püspöksége idején a Festetics család építtetett, s mely kápolnaként is szolgált.

A község határának egy részét Cseh- mezőnek nevezik a Festeticsek által itt letelepített cseh iparosok után. A betelepült csehek a volt Ady Endre utcai általános iskolától, a régi temetőig terjedő útszakaszra építették házaikat. Új építkezési módot honosítottak meg, kémény került a házakra.

A mai falu területének egy részét már 1820-ban tervszerűen osztja ki a gróf. Azt akarta, hogy idővel Böhönye szépen rendezett várossá fejlődjék. A mai rendezettségének forrásául ez az intézkedés szolgált. Gróf Festetics Pál, a legnagyobb birtokosa a településnek, akinek itt kényelmesen berendezett vadászkastélya volt, amely 1876-ban épült.

1812-ben mezővárosi rangot kapott a település, ahol a mezőgazdaságból tekintélyes javakat szerzett parasztgazdák élénk kereskedelmet folytattak.

A XIX. század második felében felélénkült a közélet, a polgárosodás jeleként megindultak a társadalmi szerveződések. A lakosok tűzoltó egyesületet, gazda kört, községi takarékpénztárt és önsegélyező egyesületet tartottak fenn.

1876-ban olvasókör megalakulásáról adnak számot a levéltári adatok. Az olvasókör elnöke és támogatója gróf Festetics Pál volt. Segítő szándékkal segélyezte az olvasókört Méltóságos gróf Széchenyi Pál Úr is.

Mecénásai voltak a hitéletnek, a sportnak, az oktatásnak és a kultúrának. A böhönyei Festetics Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1998 óta viseli a Festetics Pál nevet. 

 

A Festetics család jelen volt és mai napig érződik hatása Böhönye felvirágoztatásában, fejlődésében és történelmében. A hálás utókor köszönetét és elismerését fejezi ki ezért. A család az ünnepségen nem tudott részt venni, természetesen a díjat eljuttatjuk számukra.

Molnár József

1990-től 2006-ig volt Böhönye polgármestere.

A köz szolgálatában 45 évet töltött, mint hivatali ember és azt követően Böhönye község polgármestere. 16 évig bírta Böhönye lakosságának bizalmát.

Böhönye polgármestereként szinte a teljes infrastruktúra megteremtése, az oktatási intézmény korszerűsítése, bővítése, az oktatási mikrotérségi centrum gondolata, és a Nemzeti Fejlesztési Tervbe történő felvétele, a köztestületi Önkéntes Tűzoltóság Cégbíróságnál történő bejegyeztetése, majd elnöki teendőinek ellátása, a Halm Elektrotechnikai üzem letelepítési feltételeinek megteremtése fűződik a nevéhez. A szeptember 1-jén működését megkezdő mentőállomásunk elindítása is hozzá kötődik.

Közéleti tevékenységét nyugdíjasként is folytatta, aktív tagja a Böhönyéért-Somogyért Egyesületnek, a Borbarát Körnek és Böhönye történelmének krónikása is egyben.

A településen elért eredmények tették arra méltóvá, hogy 2006-ban átvehesse a Somogy megye Közgyűlése által alapított Somogy Polgáraiért díjat. Majd 2009-ben, Molnár Józsefnek, a Magyar Köztársaság Arany érdemkeresztjének polgári tagozatát Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke adta át. 2015. augusztus 20-án, Böhönye község megbecsülése jeléül a BÖHÖNYÉÉRT kitüntető címet és oklevelet adományozta részére.

Böhönyei Önkéntes Tűzoltóegyesület

Böhönye község legkorábban alakult és még ma is aktívan működő egyesülete, a BÖHÖNYEI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYESÜLET. Fennállásuknak 125. évfordulóját ünneplik ebben az évben.

Az egyesület 1890. május 26-án alakult meg, Önkéntes Tűzoltó Egyesület néven. A megyében az elsők között létrejövő tűzoltó egyesület alapítói és tisztségviselői felismerték, hogy mekkora szükség van egy jól szervezett, felkészült tűzoltóságra a falu lakosságának védelme érdekében. A tüzek, katasztrófák elhárítása, vagy a károk mértékének csökkentése régen és ma is fontos alaptevékenysége szervezetnek. Ezenkívül, az egyesület célja és tevékenysége a tűzmegelőzés, műszaki mentés, kulturális feladatok ellátása, a hagyományőrzés és ifjúságnevelés.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy évek óta sikeresen szerepelnek a falu gyermekei

megyei tűzoltóversenyeken, valamint a megyében egyedüli női tűzoltócsapattal is büszkélkedhetnek, akik az Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokságon remekeltek, és az egyesület tagjai a férfi csapatot is erősítik, akik szintén az Országos Bajnokságon szereztek sok kupát és érmeket.

Egyesület taglétszáma 55 fő, 44 aktív tag, és 11 tiszteletbeli tagból áll. Aktív tagok közül a 2006-ban megalakult Önkormányzati Tűzoltóság állományában tevékenykedik 13 fő. Felkészült tagjai számtalan tűzesetnél, balesetnél teljesítettek szolgálatot, mentettek életet, óvtak értékeket.

Klauz István

A Somogy Takarékszövetkezet nyugdíjas ügyvezetője 1950. augusztus 1-jén született Böhönyén. Az általános iskolát helyben, a gimnáziumot Böhönyén és Csurgón végezte, felsőfokú képzettséget a Nemzetközi Bankárképzőn szerzett.

Munkahelyei: Zöldért Kirendeltség, OTP fiók, Takarékszövetkezet, valamennyi Böhönyén. 21 éves korától már vezető beosztást kapott. Közel 45 éves munkaviszonyából több mint 34 évet a Takarékszövetkezetben dolgozott, 25 évet felső vezetőként. Szakmai munkássága túlnőtt községünk határain, melyet elismerve tagja lehetett a Takarékszövetkezetek Országos Tanácsának, elnöke volt a Takarékszövetkezetek Somogy Megyei Szövetségének. Az így kiépített kapcsolatait felhasználta településünk fejlődése, például a közműfejlesztési beruházások megvalósítása, lakásépítkezések, kis-és középvállalkozások fejlesztése, valamint az önkormányzati kapcsolatok kiépítése területén. Vezetésével a Takarékszövetkezet jelentős összeggel támogatta a helyben sportoló fiatalokat, általános iskolai tanulókat, a közegészségügyet.

Rendszerváltozást követően 17 évig tagja volt a képviselőtestületnek. Két ciklusban bizottsági elnöknek, egy ciklusban alpolgármesternek választották képviselőtársai. Ez irányú munkáját a körültekintő megfontoltság mellett az átlagnál nagyobb aktivitás jellemezte.

Kiemelten kezelte, fő szószólója volt településünk várossá válásának, mely elsősorban külső körülmények és a bürokrácia útvesztői miatt máig nem valósulhatott meg.

Munkatársai, az ügyfelek, a község polgárai egyenes, becsületes jelleméről, segítőkészségéről, közösségi szellemiségéről ismerhetik. Már fiatal korában több helyi, megyei, országos elismerést kapott, az aktív ifjúsági-sport- és közéleti tevékenységéért. Szakmai életútját országos kitüntetésekkel, így a „Kiváló Szövetkezet Munkáért” kitüntetéssel, valamint a két alkalommal is odaítélt „Takarékszövetkezeti Érdemérem” arany fokozatával ismerték el.

Az elismerést Klauz István távollétében kedves felesége vette át.

Tamás László

A katonaság után a böhönyei Zöldértnél kezdte agronómusként munkásságát. Majd rövid időt töltött tanácselnök helyettesként Böhönye község élén. 1970. január 01-től a fonodánál üzemvezetőként dolgozott, amelynek létrejöttében óriási szerepe volt. A böhönyei Szabadság Termelő Szövetkezetnél 2 évet töltött mint ágazat vezető. Majd a helyi ÁFÉSZ elnökeként dolgozott egészen nyugdíjazásáig.

Böhönye közösségi munkájában mindig kiemelkedő szerepet vállalt:

A helyi sportéletben mint labdarúgó, mint edző, majd a sportkör elnökeként tevékenykedett, sportszeretete a mai napig példamutató. Egyik alapító tagja a LÉNIA Kft.-nek, illetve fő támogatója a Böhönyei Rendőrőrsnek. A böhönyei képviselő-testületnek 1994-1998 közötti ciklusban volt a tagja, megfontolt döntései mindig a település érdekét szolgálták. A református egyház presbitereként tevékenykedett hosszabb ideig. Megálmodója, majd egyik fő alapítója és támogatója a böhönyei Borbarát Körnek.

A településért végzett közösségi munkájának elismeréseként, 1983-ban átvehette a munkaérdemrend ezüst fokozatát, majd 1989-ben kiváló társadalmi munkájáért részesült kitüntetésben.

 

 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com