Ügyintézési iránytű

Gépjárműadó

 Gépjárműadó

 Gépjárműadó (2020. december 31-ig terjedő időszakra megállapított gépjárműadó esetében)
A gépjárműadóról szóló részletes szabályokat a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény tartalmazza.

 

2021. január 01. napjától évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg a gépjárműadót.

https://nav.gov.hu/ado/gepjarmuadoGépjárműadó fizetési kötelezettség keletkezik
 

 • használt gépjármű vásárlása esetén a következő év első napjával (kivéve, ha a gépjármű ki volt vonva a forgalomból),

 • év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén a forgalomba helyezést követő hónap 1. napjával.

A gépjárműadó alanya:

 • az a személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel,

 • az év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetében azon személy, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.


A gépjárműadó mértéke:
 

Személygépjármű, motorkerékpár esetén az adótétel a gépjármű teljesítményétől és gyártási évétől függ. Az adó mértéke az alábbiak szerint alakul: 
 

 • gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

 • gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

 • gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

 • gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,

 • gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

A légrugós gépjármű és pótkocsi esetén az adó mértéke minden megkezdett 100 kg után 1.200,-Ft.
Nem légrugós gépjármű és pótkocsi esetén az adó mértéke minden megkezdett 100 kg után 1.380,-Ft.

Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi és tehergépjármű esetén az adó mértéke minden megkezdett 100 kg után 1.200,-Ft.

Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi esetén az adó alapja:

 • hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).


A tehergépjármű esetén az adó alapja:

 • a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.


Az "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10.000 Ft, míg a tehergépjármű után 46.000 Ft adót kell fizetni.

 A "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23.000 Ft adót kell fizetni.

Az adófizetési kötelezettség megszűnése:

 • annak a hónapnak az utolsó napjával, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta (kivéve, ha a forgalomból kérelemre kivont gépjárművet a kivonást követő hónapban a kivonást kérelmező újra forgalomba helyezteti, akkor az adókötelezettség nem szűnik meg a forgalomból való kivonás hónapjának utolsó napjával),

 • gépjármű értékesítése esetén az eladás évének utolsó napjával.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás kapcsán mind az eladónak, mind a vevőnek bejelentési kötelezettség áll fenn. Ezen kötelezettségnek az adásvételi, ajándékozási, stb. szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül kell eleget tenni a közlekedési hatóság felé.

Adómentesség:

Mentes az adó alól

 • a költségvetési szerv,

 • a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

 • az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,

 • az egyház tulajdonában lévő gépjármű,

 • a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,

 • a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) a tulajdonában lévő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit legfeljebb 13.000,-Ft erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az adómentesség iránti kérelmet Hivatalunk Adóügyi Irodájánál lehet benyújtani a mentességi feltételek igazolása mellett. Felhívjuk a mentességben részesülők figyelmét, hogy a mentességi feltételek megszűnését soron kívül kötelesek az Adóügyi Iroda felé jelezni.

 

Iparűzési adó

Iparűzési adó

Az adó alanya: a vállalkozó, aki gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végzi. Adóköteles a vállalkozó állandó és ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége. Adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg. Adóalanyt azon a településen terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, így bevallásadási kötelezettség is, ahol székhelye, illetve telephelye található.

 

Bevallást az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott időpontig a székhely, telephely szerinti település önkormányzati adóhatóságához kell benyújtani.

Vállalkozónak az adóköteles tevékenységének megkezdésétől, a cégbíróság bejegyzésétől számított 15 napon belül bejelentést kell tenni az adóhatóságnál.

Az adó alapja:az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a nettó árbevétel, csökkentve az anyagköltséggel, a közvetített szolgáltatás értékével, és az eladott áruk beszerzési értékével.

 

Az adó mértéke: Az adóalap 2%-a

 

Vállalkozó az iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. Az adóelőleg összege az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozónál a megelőző év adójának megfelelő összeg.

 

Iparűzési adó bankszámlaszám: 67000124-10005257

 

Önkormányzati rendelet: Önkormányzati rendelet (njt.hu)

 

Tájékoztató a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről ( letölthető PDF formátumban)


 

 

 

Magánszemélyek adói

1. Magánszemélyek kommunális adója

 

Az ügyintézés folyamata:

 1. Az adózó adófizetési kötelezettsége keletkezéséről, változásáról, megszűnéséről adatbejelentést nyújt be az adóhatóság részére.

 2. Amennyiben az adatbejelentés hibás, hiányos, az ügyintéző adózót 8 napon belül 15 napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

 3. A hiánypótlás eredménytelensége esetén az adóhatóság az adózót ötvenezer forint mulasztási bírsággal sújtja és 15 napos határidő tűzésével teljesítésre szólítja fel. Ennek eredménytelen eltelte esetén az adóhatóság az adózót kettőszázezer forint mulasztási bírsággal sújtja és 15 napos határidő tűzésével teljesítésre szólítja fel. Amennyiben e határidő is eredménytelenül telik el ellenőrzést rendel el. Az ellenőrzés határideje 90 nap.

 4. Amennyiben az adatbejelentés a jogszabályoknak megfelel, az adózó a hiányt pótolja, vagy az ellenőrzési eljárás az adatbejelentés jogszabályoknak való megfelelőségét állapítja meg, az adóhatóság az adatbejelentés adatai alapján hozza meg a határozatot, ellenkező esetben az ellenőrzés megállapítása alapján határoz.

 5. Adókivetés elkészítése és a határozat kiküldése. Az ügyintézési határidő 30 nap, ellenőrzés megállapításai alapján hozott határozat esetében az ellenőrzés lezárása után a határozathozatalra 60 nap áll rendelkezésre.

 6. A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, az ellenőrzési eljárás megállapítása alapján hozott határozat ellen 30 napon belül lehet fellebbezési kérelmet benyújtani.

Kommunális adót annak a magánszemélynekkell megfizetnie, aki január 1-jén lakás haszonélvezőjevagy ennek hiányában a tulajdonosa. Az adó mértéke a lakás hasznos alapterületétől függ.

Mindenadókötelezettséget érintő változást(ingatlan vétel, eladás, haszonélvezeti jog keletkezése, megszűnése stb.) az adókötelezettség keletkezésétől illetve megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.

 

A kommunális adó éves mértéke 6000 Ft/év/adótárgy.

 

Magánszemélyek kommunális adója bankszámlaszám: 67000124-10005226

Önkormányzati rendelet: Önkormányzati rendelet (njt.hu)

 

 

 

 

2 . Építményadó

Az ügyintézés folyamata:

 1. Az adózó adófizetési kötelezettsége keletkezéséről, változásáról, megszűnéséről adatbejelentést nyújt be az adóhatóság részére.

 2. Amennyiben az adatbejelentés hibás, hiányos, az ügyintéző adózót 8 napon belül 15 napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

 3. A hiánypótlás eredménytelensége esetén az adóhatóság az adózót ötvenezer forint mulasztási bírsággal sújtja és 15 napos határidő tűzésével teljesítésre szólítja fel. Ennek eredménytelen eltelte esetén az adóhatóság az adózót kettőszázezer forint mulasztási bírsággal sújtja és 15 napos határidő tűzésével teljesítésre szólítja fel. Amennyiben e határidő is eredménytelenül telik el ellenőrzést rendel el. Az ellenőrzés határideje 90 nap.

 4. Amennyiben az adatbejelentés a jogszabályoknak megfelel, az adózó a hiányt pótolja, vagy az ellenőrzési eljárás az adatbejelentés jogszabályoknak való megfelelőségét állapítja meg, az adóhatóság az adatbejelentés adatai alapján hozza meg a határozatot, ellenkező esetben az ellenőrzés megállapítása alapján határoz.

 5. Adókivetés elkészítése és a határozat kiküldése. Az ügyintézési határidő 30 nap, ellenőrzés megállapításai alapján hozott határozat esetében az ellenőrzés lezárása után a határozathozatalra 60 nap áll rendelkezésre.

 6. A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, az ellenőrzési eljárás megállapítása alapján hozott határozat ellen 30 napon belül lehet

 1. ellebbezési kérelmet benyújtani.

 

Minden adókötelezettséget érintő változást (ingatlan vétel, eladás, haszonélvezeti jog keletkezése, megszűnése stb.) az adókötelezettség keletkezésétől illetve megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.

 

Építményadó bankszámlaszám: 67000124-10005288

 

Önkormányzati rendelet: Önkormányzati rendelet (njt.hu)

 

3. Magánfőzött párlat utáni jövedéki adóval kapcsolatos bejelentés ügyintézése

 

Az ügyintézés folyamata:

 1. Adózó a tulajdonszerzést, változást követő 15 napon belül bejelenti a desztilláló-berendezés tulajdonjogának megszerzését, illetve a bejelentett adatokban történő változást.

 2. Bejelentésről a teljesítést követő hónap 15. napjáig az adóhatóság értesíti az illetékes adó- és vámigazgatóságot.

 

A magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban bekövetkező változást követő 15 napon belül formanyomtatványt kitöltve be kell jelentenia lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Magánfőzőnek minősül az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

Magánfőzés a párlatnak a magánfőző - több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs - lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.

 

Tartozások behajtása

Az ügyintézés folyamata:

  1. A tartozások végrehajtása minden esetben hivatalból indul.

  2. Először fizetési felhívás kiküldésére kerül sor.

  3. Eredménytelen fizetési felhívás esetén végrehajtás foganatosítására kerül sor.

  4. A végrehajtási eljárás végzésben történő megszüntetéssel zárul.

 

Akiknek tartozása van, azokkal szemben az adóügyi iroda kötelessége végrehajtási eljárást indítani. Feladata a önkormányzatot illető adó-, pótlék- és bírság tartozások behajtásán túl a lakóhellyel rendelkező magánszemélyek, adók módjára behajtandó köztartozásainak végrehajtása is pl. elővezetési költség

A végrehajtási eljárást megelőzően fizetési felhívásban tájékoztatjuk adózóinkat a hátralék összegéről és az eljárás következményeiről, és egyben felhívjuk adózóink figyelmét az önkéntes teljesítésre.

A tartozás megfizetésének elmaradása esetén megindul a végrehajtási eljárás, melynek során elsősorban hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér- és nyugdíjletiltásra, ingó foglalásra van lehetőség. Nagyobb összegű tartozások esetén az ingatlan tulajdonra jelzálogjog, 500 ezer Ft-ot meghaladó kintlévőség esetén végrehajtási jog bejegyzésre is sor kerül.

Adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési kötelezettséget érvényesíti az önkéntes teljesítés elmaradása miatt, végrehajtási eljárás keretében. Magánszemély esetében a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata ennek a beszedése végrehajtási eljárás keretében.

Az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása során a kimutató szerv megkeresése alapján hivatalból indul az eljárás, mely során a fizetési kedvezmény iránti kérelmet az adóhatóság maga bírálja el azzal, hogy a tartozást kizárólag a behajtást kérő előzetes hozzájárulása alapján mérsékelheti.

 

A végrehajtás foganatosításáért minden esetben 5.000,- Ft költségátalány kerül felszámításra

Fizetési kedvezményre irányuló kérelmek ügyintézése

 

Az ügyintézés folyamata:

 1. Kérelem (adatlap) benyújtása

 2. Döntés meghozatala.

 3. Határozat megküldése, az ügyintézési határidő 30 nap

 

Az önkormányzati adóhatóság által előírt kötelezettségek teljesítését akadályozhatja az adózó átmenetileg vagy tartósan fennálló fizetési nehézsége. Az adózó a jogerős fizetési kötelezettségére vonatkozóan- adómérséklésre, automatikus részletfizetésre irányuló kérelem benyújtására csak az esedékességet követően kerülhet sor – kezdeményezheti részletfizetési, fizetési halasztási (a továbbiakban: fizetési könnyítési eljárás) és adómérséklési eljáráslefolytatását. 

Fizetési könnyítéskérelmezése esetén adóhatóságunk vizsgálja, hogy a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek felróható-e, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben tőle az elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Fizetési könnyítés az esetben is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja, hogy az adó azonnali, vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel számára súlyos megterhelést jelent.

Fontos, hogy nem engedélyezhetőfizetési könnyítés a már beszedett, befizetetthelyi adóra.

 Természetes adózó kérelme alapján az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a fentiek vizsgálata nélkül is.

Az adómérséklésszabályai eltérnek a magánszemélyés a jogi személykérelmezők esetében. Jogszabály alapján az adóhatóság a magánszemélyadózót terhelő adótartozást mérsékelheti vagy elengedheti a helyi adók, gépjárműadó (2020. december 31-ig megállapított adó esetében), bírságok és ezek járuléka (késedelmi pótlék) vonatkozásában, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

 

Jogi személyekesetében adómérséklésre kivételes méltányosságból kizárólag a pótlék- és bírságtartozásvonatkozásában van lehetőség. Adóhatóságunk abban az esetben mérsékli a fennálló tartozást, ha annak megfizetése a jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

 

Az adatlapot teljes körűenki kell tölteni, és a megadott igazolásokat(jövedelem, közmű számlák, egyéb kiadások stb.) csatolni kell. A rendelkezésre álló adatok alapján adóhatóságunk komplex vizsgálatot folytat le, amely során a jövedelmi viszonyok mellett az adózó vagyoni helyzetét is figyelembe kell venni (ingatlanok, gépjármű tulajdon, nagy értékű ingóság), és ezek alapján kerül sor a döntésre.

 

A méltányossági eljárás illetékmentes.

 

A gazdálkodó szervezetek kérelmüket kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

 

Adó- és értékbizonyítvány kiadása

 

Az ügyintézés folyamata:

 1. Kérelem, megkeresés megérkezése.

 2. Amennyiben szükséges helyszíni eljárás lefolytatása.

 3. Az ingatlan értékelése.

 4. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása. Az ügyintézési határidő 8 nap.

 

Az önkormányzati adóhatóság az illetékességi területén található ingatlanok esetében adó- és értékbizonyítványokat állít ki. Az adó- és értékbizonyítvány tartalmazza (igazolja) az adott ingatlanjellemzői alapján, annak meghatározott forgalmi értékét. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére (hagyatéki, gyámhatósági, végrehajtási eljárások) történik. Az adó- és értékbizonyítvány kiadását a honlapról letölthető kérelem nyomtatványt kitöltve kell kérni.

 

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékköteles. Az illeték mértéke 4000,- Ft, melyet a 67000124-11014605 számlaszámra befizetve kell teljesíteni.

A hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshozszükséges, valamint bírósági végrehajtással összefüggésben kiadott adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes.

Adóigazolás kiadása

 

Az ügyintézés folyamata:

 1. Kérelem benyújtása.

 2. Helyi adó-fizetési kötelezettség vizsgálata.

3. Az adóigazolás kiadására az ügyintézési határidő 6 nap. Lehetőség van az adóigazolási kérelem elektronikus úton történő benyújtására, de magánszemélyek esetében az adóigazolás kiadása személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben is intézhető. A nem magánszemélyek kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a kérelmüket.

 1.  


Az adóhatóság az adózó kérelmére nemleges adóigazolást ad ki, mellyel igazolja, hogy a kérelmezőnek nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Az általános adóigazolást az adózó kérelmére az adóhatóság álltja ki, amely tartalmazza az adózónak adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy annak hiányát, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást,  a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adat bejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a végleges megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette, a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat.

Az adóigazoláskiadását ahttps://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditasoldalon található formanyomtatványt kitöltve kell kérni. A nyomtatványon meg kell jelölni az adóigazolás felhasználási helyét, célját és darabszámát.

Túlfizetések rendezése

Az ügyintézés folyamata

 1. Kérelem beérkezése.

 2. Annak vizsgálata, hogy a visszautalás teljesíthető-e

 3. Ha teljesíthető, akkor a pénzügyi művelet elvégzése és a kérelmező tájékoztatása.

 4. Ha a visszautalás nem teljesíthető a kérelem elutasítása határozattal. Az ügyintézési határidő 30 nap.

Ha az adózónak adótartozása nem áll fenn, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezheta fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy önkormányzatunknál nyilvántartott másik adószámlájára történő átvezetéséről (pl. más adónemben később esedékes kötelezettségére). Tartozás fennállása, illetve bevallás elmulasztása eseténa túlfizetés nem igényelhető vissza, a tartozás erejéig kerül elszámolásra és átutalásra az adott számlára. A túlfizetés visszaigénylése során azadózónak nyilatkoznia kell arról, hogy más adóhatóságnál nem áll fenn köztartozása. Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás.

A túlfizetés kiutalását a magánszemélyadózó kérheti bankszámlájáravagy lakcímére. Gazdálkodó szervezetekrészére csak bankszámlájukrateljesíthető a kiutalás.

 

A gazdálkodó szervezetek kérelmüket kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com