Ügyintézési iránytű

Tájékoztatás segélyezési rendszerről

Tájékoztatás az önkormányzati segélyezési rendszerről

 

Az önkormányzati és járási segélyezési rendszer jelentősen megváltozott.

Böhönye Önkormányzat által biztosított pénzbeni és természetbeni ellátások a következők, Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.3.)önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról alapján: Önkormányzati rendelet (njt.hu)

 

 

1./ Települési támogatások:

      1a./ lakhatáshoz kapcsolódó támogatás:

  Az Önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódóan az alábbi települési támogatásokat nyújtja:

- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére vonatkozó települési támogatás,

- lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek települési támogatása.

 A települési támogatásra az jogosult, aki lakókörnyezete rendezettségét biztosítja, ennek során a kérelmezőnek vagy jogosultnak kötelezettsége, hogy a tulajdonában vagy használatában álló lakóépületet és annak udvarát, kertjét a kerítésen kívül határos területet, a járdát folyamatosan tisztán tartja, valamint az ingatlan állagának fenntartásáról gondoskodik, lakókörnyezete; kertje, udvara, háza tiszta és higiénikus. Az ingatlan rendezettségének megállapításáról az eljáró ügyintéző gondoskodik.

 Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét és a közüzemi költségei (villanyáram, víz, gáz, csatornadíj) havi rendszeres kiadása meghaladja a háztartás jövedelmének az 10%-át. 65 év feletti egyedül élő esetén a jövedelem határ 70.000 Ft/hó.

 A támogatás mértéke havonta az összes közüzemi költség 50%-át nem haladhatja meg, de maximális összege legfeljebb 5.000.-Ft lehet. A támogatást legfeljebb egy évre, pénzbeli támogatás formájában lehet megállapítani.

 Az Önkormányzat évente legfeljebb két alkalommal pénzbeli támogatás formájában legfeljebb 10.000.-Ft összegű lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek részére támogatást adhat, amennyiben a kérelmező a nevén lévő közműóra adóssága meghaladja az 25.000.-Ft-ot és a fennálló tartozás legalább 3 havi.

 A rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség kiterjed valamennyi támogatásra azzal a kitétellel, hogy tegye ezt a tőle elvárható gondossággal.

 

 

     1b./ tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatása:

Tartósan betegnek minősül e rendelet alkalmazásában, aki előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. A tartósan beteg állapot igazolására a háziorvos jogosult.

 Ápolásra jogosult az a személy, aki a tartósan beteg 18 év feletti hozzátartozóját gondozza.

A támogatás mértéke havonta legfeljebb 10.000. forint.

 Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha jövedelemmel rendelkezik, vagy rendszeres pénzellátásban részesül. A támogatás legfeljebb egy évre, kizárólag pénzbeli támogatás formájában állapítható meg.

 

 

     1c./ támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez:

Gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatást nyújt az Önkormányzat, ha a kérelmező havi gyógyszerkiadása vagy gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át.

 Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

 Az igazolt havi gyógyszerköltségekről a háziorvos, szakorvos által kiadott igazolást szükséges benyújtani. A támogatás mértéke havonta legfeljebb 3.000.-Ft. Támogatás legfeljebb egy évre, kizárólag pénzbeli támogatás formájában állapítható meg. Nem jogosult támogatásra, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik.

 

 

 

 

 

 

 

 

2./ Rendkívüli települési támogatások:

 

     2a./ Szülési támogatás:

 

  Születési támogatásra jogosult az anya vagy a gyermeket nevelő apa, a gyermeke születését követő három hónapon belül, akinek legalább egy éve bejelentett állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye van Böhönyén és a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum tízszeresét.

 A születési támogatás iránti kérelmet a Hivatalhoz lehet benyújtani, melyhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. A kérelmet a szülést követően 30 napon belül lehet benyújtani.

 A támogatás mértéke gyermekenként 10.000 forint egyszeri támogatás.

 A (2) bekezdésben megállapított határidő jogvesztő.

 

     2b./ Tűzifa természetbeni támogatás:

 

   Tűzifa természetbeni támogatásban részesülhet az a Böhönye községben állandó lakóhellyel rendelkező személy, akinek jövedelmi helyzete miatt aránytalan nehézséget okoz lakásának fűtése.

 Jövedelmi helyzete miatt rászorult az, ahol a közös háztartásban élők 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 65 év feletti egyedül élő esetén a 70.000 forint/hó összeget.

 A tűzifa természetbeni támogatás mértéke alkalmanként legfeljebb 1 m3. Ugyanazon lakásra tűzifa támogatás kizárólag egy jogosultnak állapítható meg.

 A támogatás a fűtési szezonban október 15. és április 15. között állapítható meg.

 A tűzifa természetbeni támogatás évente legfeljebb 3 alkalommal állapítható meg azzal, hogy a két kérelem beadása között legalább 45 napnak el kell telnie.

 

 

 

 

     2c./ Egyéb rendkívüli települési támogatás:

 

  Egyéb természetbeni vagy pénzbeli támogatás adható évente legfeljebb két alkalommal a növekvő anyagi terhekre tekintettel (pl: karácsonyra, húsvétra) a Böhönye községben állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő 3személyeknek, akiknek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum tízszeresét.

 A támogatás háztartásonként csak egy személy részére állapítható meg.

A támogatás összegét a szociális bizottság határozza meg, a támogatásra jogosultság elbírálásáról, a támogatás mértékének megállapításáról átruházott hatáskörben a szociális bizottság dönt.

 A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokat, valamint a helyben lakást lakcímkártyával igazolni szükséges.

 Az Önkormányzat egyéb rendkívüli települési támogatást nyújt a fentieken kívül a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére. E támogatás keretében tűzifa természetbeni támogatás nem adható.

 Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, nem várt kiadásokhoz – kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

 A rendkívüli települési támogatás mértéke egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő szülőknél alkalmanként legfeljebb 20.000. forint, egyéb esetekben legfeljebb 10.000. forint.

 Egyéb rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet háztartásonként évente legfeljebb 5 alkalommal lehet benyújtani és két kérelem beadása között legalább 60 napnak el kell telnie.

 Rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények esetén lakóingatlant ért természeti katasztrófa esetén az Önkormányzat legfeljebb 100.000.-Ft-ig terjedő összegű támogatást is megállapíthat jövedelemhatártól, és már folyósított támogatásoktól függetlenül. A kérelmet fotókkal és helyszíni szemlével kell alátámasztani.

 Rendkívüli települési támogatás az Szt. 45. § (5) bekezdése alapján hivatalból is megállapítható.

 Hivatalból történő megállapítás esetén a jogosultak körét a hatáskörrel rendelkező szerv, határozatban állapítja meg.

 

 

3./ Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat:

Az önkormányzat pályázat útján támogatást nyújthat a felsőoktatási tanulók részére.

 

4./ Felsőoktatási ösztöndíj támogatás és iskolakezdési támogatás

 Böhönye Község Önkormányzata a felsőoktatásban nappali tagozaton BSc/BA, illetve MSc/MA tanulmányokat folytató böhönyei fiatalok számára a lakóhelyükhöz történő kötődés erősítése, valamint a tanulmányaik ideje alatt felmerülő költségeik enyhítése céljából felsőoktatási ösztöndíjat alapít.

 A támogatás összege 5.000.-Ft/hó.

 A felsőoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1-január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1-június 30. közötti 5 hónapjára szól.

 A felsőoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként havonta kerül sor a döntést követő hónap 15. napjáig.

 Az ösztöndíjra félévenként újra lehet kérelmet beadni.

 A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő hallgatók minden év október 15-ig, valamint március 31-ig nyújthatják be kérelmüket Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottságához címezve.

 A kérelemhez csatolni kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást és az előző félévről a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékű és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát. A felsőfokú oktatási intézményben tanulmányait kezdő kérelmezőnek a hallgatói jogviszony igazolását kell benyújtani.

 A felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató köteles bejelenteni, ha hallgatói jogviszonya év közben bármely okból megszűnt.

 (1) Az Önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a Böhönyén állandó lakóhellyel rendelkező – az óvodai nevelésben, az általános iskola, középiskola és felsőfokú nappali rendszerű oktatásában résztvevő - tanulókat a szülő, törvényes képviselő kérelme alapján egyszeri természetben nyújtott iskolakezdési támogatásban részesíti, amennyiben a családban az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

 Az iskolakezdési támogatás összege:

óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén: 3.000.-Ft/gyermek,

általános iskolai nevelésben részt vevő gyermek esetén: 5.000.-Ft/ gyermek,

középiskolai tanulmányokat folytató gyermek esetén: 5.000.-Ft/gyermek,

felsőfokú nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermek esetén: 5.000.-Ft/gyermek

 A támogatás megállapításának feltétele a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása, (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott gyermek esetén a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása vagy a szülő tanulói jogviszony fennállására vonatkozó nyilatkozata és az egy főre számított havi nettó jövedelemről tett nyilatkozat.

 A kérelem minden év július 15-től szeptember 15. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 Az iskolakezdési támogatásról átruházott hatáskörben a Szociális bizottság dönt.

 

 

5./ A szociális földprogram

 Az Önkormányzat szociális földprogramot működtet. A program célja a településen lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorult családok és személyek élelmiszerszükségletét részben kielégítő gazdálkodás (növénytermesztés) segítése és ehhez települési támogatásként természetbeni szociális támogatás biztosítása.

 A támogatás célja, hogy a kedvezményezett családok növénytermesztés alapjainak elsajátításával és az ehhez nyújtott természetbeni támogatással önellátóvá váljanak, illetve ebbe az irányba mozduljanak.

 Támogatásban részesíthetők - a javak megfelelő mennyiségben történő rendelkezésre állása esetén – az alábbi személyek:

a) a legalább három gyermeket nevelő személyek,

b) az időskorúak járadékában,

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban,

d) az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban,

e) az ápolási díjban részesülő személyek.

f) a gyermekét egyedül nevelő szülő, melyet családi pótlék folyósítással tud igazolni;

g) a 11. §-ban meghatározott tartósan beteg 18 év alatti gyermeket nevelő szülő;

h) az a szülő, akinek a közös háztartásában élő nagykorú gyermeke iskola által kiadott igazolás alapján felsőoktatási intézményben tanul;

i) az a személy, akinek a háztartásában az 1 főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át.

(4) A kérelmekről a képviselő-testület átruházott hatáskörében a Szociális Bizottság dönt.

(5) A szociális földprogram keretében nyújtott természetbeni támogatás, a rászorulók legfeljebb 5.000.- Ft értékben vetőmaggal, és műtrágyával, és 5000.- Ft értékben bogyós gyümölcs cserjetővel történő ellátása évente egy alkalommal.

(6) A beszerzésről és az elosztásról az Önkormányzat „Kommunális Csoportjának” közreműködésével a Szociális Bizottság gondoskodik. A kérelmeket az Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez lehet benyújtani, aki javaslatával együtt továbbítja a kérelmeket a Szociális Bizottság elnökének.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcali Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ellátások:

 

Ügysegéd elérhető a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal épületében

Szerda: 8-12 óra és 14-17 óra között. Az ügysegéd a járási hivatalok hatáskörébe tartozó ügyekben fogadja a kérelmeket, tájékoztatást nyújt

- aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészség károsodottak

   támogatása, gyermekfelügyeleti támogatás)

- időskorúak járadéka,

- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),

- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

 

Fogalmi meghatározások:

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;


 

 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com