Cikkek


Workshop Böhönyén

Programterv:

 

10: 00 – 10:20 Polgármesteri köszöntő, projekt bemutatás

10:20 – 10:30 Óvodások táncműsora

10:30 – 11:15 Bemutatkozások

A böhönyei civil szervezetek, intézmények bemutatkozása 10 perces előadásokban

11:15-11:35 A kulturális tevékenységek és a civil szervezetek jelentősége a Cultural Break Borders tevékenységeinek bemutatása

11:35-12:00 Kávészünet, Sajtó tájékozató

12:00-13.30 Interaktív workshop, a kulturális és civil kapcsolatok szerepe a böhönyei és a környékbeli önkormányzatok közösségi életének megerősítésében

13:30-13:40-Böhönyei Dalkör műsora

13:40-15:00 Ebéd

15:00-16:00 Beszélgetés, projekt lezárás a CBB projekt partner képviselőivel és a helyi szereplőkkel a jövőbeni együttműködési lehetőségekről

16:00-17:00 Séta a településen

 

Tisztelettel hívjuk Önt a

 

Böhönye és a Culture Break Boarders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül”

 

című pályázati projektünk workshopjára.

 

Helyszín:

Községi Könyvtár és Művelődési Ház, Böhönye

 

Időpont:

2017. október 30. (hétfő)

10:00-16:00

 

Megtisztelő jelenlétére számítunk.

 

Részvételi szándékát kérjük, jelezze

2017. október 20-ig.

 

Üdvözlettel:

 

Zsoldos Márta Piroska

polgármester

 

Workshop Böhönyén 2017. október 30-án

 

A workshopon részt vettek: norvég szakértők a Culture Break Borders képviseletében, böhönyei önkormányzati dolgozók, civil szervezetek, önkormányzati intézmények képviselői, környező települések vezetői, térségi szereplők, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, a TÖOSZ két szakértője, összesen: 34 ember


 


 

A polgármester üdvözölte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a kultúra nyelvén építenek szakértőink hidat a közösségért munkálkodók körében. A jövőben szeretnék további együttműködéseket Böhönye érdekében folytatni. A résztvevők kisfilmet nézhetek végig a település életképeiről közösség-építési tevékenységekről.

 

Ezt követően bemutatkozásokra került sor.

Zsoldos Márta Piroska, Böhönye polgármestere üdvözölte a környező települések polgármestereit és elmondta, hogy a térségi szintű kapcsolatok lehetségesen alapot szolgálhatnak az új együttműködéshez, projektekhez

Bertók László, Vése polgármestere elmondta, hogy ahány település, annyiféle szokás, a települések nagyság és kulturális szokások tekintetében eltérőek, nem mérettől függ, hogy milyen a közösségi élet. Sokszor a kisebb települések komolyabb közösségi életét élnek. Ha már vannak civil szervezetek, ezek sokat segítenek. Ha van egy konkrét szervezet, ami aktív, az is nagyon sokat segít. Egy-egy kulcs szereplő is elég, hogy megmozgassa a passzívakat. Vésén 800 ember lakik, 5 civil szervezet működik, nagyon jó az együttműködés a civil szférában, 2 civil napot tartanak évente, workshop formájában, hogy a civil szervezetek közötti együttműködést erősödjön. Vannak szakmai előadások, és mellette közösségi összekapcsolódások.

Tompa Boldizsár Endre, Nemesdéd polgármestere elmondta, hogy kevésbé szerencsés, mint vései kollégája, náluk a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, fiatalok elköltöznek, munkanélküliség magas, a közfoglalkoztatottak száma is. Egyedül az Idősek klubja, kórus működnek.

Gönczöl György, Dalárda dalkör vezetője: Böhönyén és Zalakaroson is kórusvezető: évekig iskolában tanított. A dalkör Bartók-Kodály örökségét ápolja. Véleménye szerint a kultúrának nagyon fontos szerepe van a közösség formálásában.

Tóthné Garai Márta, a Pósai Horgászegyesület elnöke : Az Egyesület 2010-ben 25 fővel alakult, jelenleg 58 tagja van. Céljuk a horgászat, környezetvédelem, sporttevékenységek támogatása.

Nagyné Bekes Valéria, a Csillagösvény Egyesület elnöke elmondta, hogy 28 ember vesz részt aktívan a szervezet munkájában. A szervezet célja a határon túli magyarokkal való kapcsolatápolása, egymás kulturális hagyományainak megismerése. 2008 óta az erdélyi, Gyímesközi településsel testvérkapcsolatot létesítettek, amelynek keretében diák és lakosság cseréket tervez a település.

Mencseli Imre, a Kötelező tűzoltó egyesület elnöke elmondta, hogy az egyesület 42 taggal rendelkezik, feladatai a tűzoltás, műszaki mentés. Az egyesülethez 9 település tartozik, de a 13 környékező településre is kimennek.

Konkoly Anna, az önkéntes tűzoltó egyesület elnöke elmondta, hogy az Egyesület 127 éves, 42 taggal rendelkezik, céljai között szerepel a hagyományőrzés, tűzoltók versenye. Somogy megyében egyedülálló módon női tűzoltó versenyt is szerveznek.

Bíró Attila, a Böhönyei Községi sport Egyesület elnöke elmondta, hogy az egyesület 95 éves, elsősorban ifi és felnőtt szakosztállyal rendelkezik futballban, emellett számos más sportot is támogat, például a kézilabdát.

Kovács Orsolya, a Böhönyei Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője beszélt a központ munkájáról.

Gesztor önkormányzat: Böhönye, Társult önkormányzatok: Szenyér, Nemeskisfalud, Vése,

Nemesdéd, Varászló

Étkeztetés:

Az önkormányzat köteles azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Böhönyén 160 fő veszi igénybe az ellátást. Az ebédet elfogyaszthatják helyben, vagy saját maguk otthonukba vihetik, az arra rászorulóknak kiszállításra kerül. Az igénylők jövedelmük alapján differenciált térítési díjat fizetnek.

Házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személynek saját lakókörnyezetében kell biztosítania az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Ezek lehetnek: közreműködés a lakókörnyezeti higiénia megtartásában, a háztartási tevékenységben való közreműködés, segítségnyújtás a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése, az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, gondozási és ápolási feladatok elvégzése.

Jelenleg 3 településen 47 idős korú ellátott van, a munkát szakképzett szociális gondozók végzik (5 fő). Az ellátás igénybevétele térítésmentes.

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás:

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítést 1 fő végzi, 3 településen. Munkája keretében szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, az anyagi nehézségekkel küzdők számára megszervezi a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást. Szociális segítőmunkát végez, így elősegíti a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását. A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Idősek nappali ellátása:

Az idősek klubja elsősorban a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. A böhönyei idősek klubja 25 férőhelyes intézmény. Rendelkezik fürdő-és pihenőszobával, mosókonyhával, ebédlővel és foglalkoztató helyiséggel. Az ellátottak többsége idős korú nő. Az ellátást 2 fő szakképzett szociális gondozó végzi. A szolgáltatás térítésmentes. Az igénybevevők szabadidős programjait különféle társasjátékok, kártyák, könyvek, napi-és hetilapok, valamint tömegkommunikációs eszközök szolgálják.

Mezőfi Attiláné, a Böhönyei Gézengúz Óvoda vezetője beszélt az intézmény munkájáról, mindennapjairól.

Az intézmény 2010-ben DDOP pályázatból épült, 4 csoportban 120 gyermek elhelyezésére. Az óvodások szép, minden igényt kielégítő környezetben töltik mindennapjaikat.

Boldog mindennapok:

A tapasztalatszerzés, a tevékenykedtetés biztosítja a gyermekeink élményhez juttatását.

 

A mi környezetünk a mi jövőnk:

Az óvoda egyik fontos feladata a környezettudatos nevelés és az egészséges életmód alakítása.

 

Megtartó hagyományaink:

Az óvodai tehetséggondozás része néptánccsoport, akik ápolják és örökítik tovább a népünk dalait és szokásait. Márton napi jótékonysági vásárt szerveznek évek óta szülők, gyermekek és vendégek részére.

 

Másokra is gondolunk:

Az óvoda kezdeményezésére karácsonyfát ajándékoznak az idős, egyedülálló embereknek és a nagycsaládosoknak. Gyűjtést szerveznek az erdélyi testvértelepülés (Gyimesközéplok) rászoruló gyermekei részére.

 

Nagy Attila István, Böhönyei Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója beszélt az iskola mindennapjairól, hitvallásáról.

Névadó:

A böhönyei Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1998 óta viseli a „Festetics Pál” nevet. Az iskola alapító gróf nevét, akinek a leszármazottai jelenleg Svájcban és Olaszországban élnek. Jelenleg is támogatják iskolánk alapítványát.

Az intézményről röviden:

Az intézmény a közoktatásnak egy olyan bázisa, amely mindenkor szerepet vállal a közoktatás új feladataiból, alkalmazza az új módszereket. Jelenleg 254 fő jár 8 évfolyamos képzésre Böhönyén és 67 fő Somogyfajszon, tagintézményünkbe. Jelentős szerepet tölt be tanítványaink életében a sport (foci, kézilabda, atlétika), valamint az újszerű oktatási modellek, projektek.

Projektek:

Honfoglalás projekt, advent projekt, gyógynövény projekt, egészség hét.

Örökös „ÖKO” iskola:

Fontos a természet védelme az egészséges táplálkozás, az újrahasznosítás.

A.M.I. – Alapfokú Művészeti Iskola:

2000-ben elindították az alapfokú művészetoktatást, amely a későbbiekben folyamatosan bővült művészeti ágakkal: zene, tánc, képzőművészet.

Dr. Savanyó Józsefné, a Községi Könyvtár és Művelődési Ház vezetője beszélt a Könyvtár és a Művelődési Ház közösségi színtéri szerepéről.

A böhönyei lakosoknak mindig is volt igényük a kultúrára, ezért már az 1900-as évek elején olvasókörök alakultak a településen. 1959-től működik Böhönyén könyvtár. Az évek során egyre szebb környezetben valósulnak meg a közös célok.

Lehetővé teszik a településen és az oktatási kistérségben élők számára, hogy hozzáférjenek intézmény közvetlen vagy közvetett szolgáltatásai által minden olyan információhoz, szellemi alkotáshoz, amely tudást, szellemi élményt eredményez és a munkában, a közéletben, az élethosszig tartó tanulásban, a mindennapi élet színterein hasznos segítséget biztosít.

Kulturális programjaikkal minden korosztály számára szórakozási és művelődési lehetőséget biztosítanak. Tudatosítják olvasóik és a potenciális használók körében, hogy a könyvtár nem csak a könyvek tárháza, hanem kulturális közösségi tér, információs központ, a szabadidő hasznos eltöltésének helye. Sajátos eszközökkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek mielőbb rendszeresen és rendeltetésszerűen használják a könyvtárat, ezt a könyvtárhasználati órák megtartásával érik el. Állományukat a mindenkori igényeknek megfelelően gyarapítják és szolgáltatásaikkal is erre törekszenek, hiszen a Községi Könyvtár és Művelődési Ház így válhat a közösségi élet fontos színterévé.

Frode Barth, a Culture Break Borders vezetője bemutatkozásában elmondta, hogy zeneszerzőként, gitár művészként tevékenykedik, számos nemzetközi együttműködést vezet, valamint az elmúlt években a Culture Break Borders vezetője. Az Egyesület neve is azt sugallja, hogy a kultúra lebontja a határokat, kulturális identitáson keresztül lehet megtapasztalhatni a másságot. Norvégiában erős hagyományai vannak a művészeti / a kulturális tevékenységek ápolásának. Kicsi falvakban is van lehetőség Norvégiában, magas színvonalú koncertekre– 40 éve kormányzati program van erre.

William Evans éveken keresztül a VOFO, ernyőszervezet az élethosszon át tartó tanulásért szervezetnek dolgozott, jelenleg, nyugdíjas nemzetközi szakértőként segíti a Culture Break Borders és a VOFO munkáját. 500 tagja van a VOFO-nak, sokféle tevékenységet folytatnak a tagjai, 50000 különféle kurzuson, az asztrofizikától a kulturális kurzusokig, 500000 résztvevő fordul meg évente. Norvégiában a kultúra és a civil szervezetek között elválaszthatatlan a kapcsolat. A helyi településeken sok civil szervezet működik, minden norvég állampolgár átlagosan kb. 3,5 szervezet tagja

A VOFO-nak nem az a célja, hogy megtanítson nekünk valamit, hanem az egymástól tanulást támogatja.

Véleménye szerint a norvég-magyar együttműködés segíthet áthidalni Magyarország tapasztalat hiányát a civil szervezetek és önkormányzat kapcsolatának területén, valamint megérteni a kritikus barát fogalmát, ami annyit tesz, hogy attól még együttműködhetünk, hogy a nézeteink különböznek.

A workshop keretében sajtótájékoztatóra került sor, amin a helyi sajtó 4 képviselője vett részt, a projektről 3 helyen jelent meg hír.

 

 

Interaktív workshop folyamata és eredményei

Az interaktív workshop leírása

 

2017 október 30-án workshopra került sor Böhönyén, ahol egy interaktív workshop elem is alkalmazásra került „Közös tervezés interaktív módszerrel (World Café)” címmel.

A workshopon részt vettek: norvég szakértők, böhönyei önkormányzati dolgozók, civil szervezetek, önkormányzati intézmények képviselői, környező települések vezetői, térségi szereplők, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, a TÖOSZ két szakértője, összesen: 34 ember. A résztvevők csoportokat alakítottak. Az alábbi témák átbeszélésére nyílt lehetőség. Minden csoport, mindegyik asztalnál összesen 15 percet töltött és beszélgetett az adott témákról. A témákkal kapcsolatban felmerülő felvetéseket minden asztalnál az asztalgazda összegezte, majd miután minden csoport járt minden asztalnál, a felvetéseket ismertette az összes résztvevő számára.

  1. Helyi önkormányzat, civil szervezetek és helyi intézmények kapcsolata jelenlegi helyzete:

 

• Pozitív dolgok, amik jól működnek, és lehet rá befolyás, hogy még jobban működjenek;

• helyi adottságok, amik lehetővé teszik a fejlődést;

• nehézségek, problémák;

• külső befolyásoló tényezők, amik veszélyeztetik a tevékenységek megvalósulását

  1. Jövőkép, jövőbeli tevékenységek

 

• Melyek a fejlesztendő területek az önkormányzat, önkormányzati intézmények és a civil szervezetek együttműködésén belül?

• Melyek a jövőbeli kitörési lehetőségek, milyen célok és tevékenységek valósíthatóak meg a kulturális és civil kapcsolatok terén a településen és térségi összefogásban?

• Milyen eszközökre van szükség a közösségi összefogás megerősítése során?

  1. Önkormányzati és térségi fejlesztési lehetőségek

 

• Melyek azok a stratégiai pontok, amire érdemes összpontosítani, amikor a mikro-térség fejlesztését tervezzük?

• Milyen fejlesztendő területeket képzelnek el a jövőben a térségben?

• Milyen tevékenységeket valósítanának meg szívesen az olyan területeken, mint a szegénység elleni küzdelem, az energetika, az idősellátás, ifjúságpolitika vagy a kulturális kapcsolatok és a közösségi összefogás erősítése?

 

  1. Norvég inputok, norvég-magyar együttműködési lehetőségek

 

• Egy jövőbeni projekt keretében milyen együttműködést tudnak elképzelni Böhönyének közösen?

• Milyen előnye származna Böhönyének és milyen előnyei lennének Cultural Break Bordersnek?

• Korábbi jó tapasztalatok, példás nemzetközi együttműködések Böhönyén és Norvégiában

 

Felvetések az egyes asztaloknál

1. asztal

Bár az intézmények közötti kapcsolat jó, de mégis lehet rajta mit javítani. Vannak intézmények, amikkel jó a kapcsolat, ilyen a könyvtár és az óvoda közötti kapcsolat, azonban az iskolával való kapcsolaton szeretnének javítani, hogy ők is jobban részt vegyenek a település kulturális életében.

Ennek feltétele az információk jobb áramlása: egyrészt fontos, hogy mindenki tudjon az egyes intézményekben zajló rendezvényekről, illetve, hogy megtörténjen egyfajta igényfelmérés arra vonatkozólag, hogy mit szeretnének a jövőben megvalósítani, így az egyes szervezetek képviselői részt vehetnek egymás rendezvényein, akár a lebonyolításban is.

Nehézség még az is, hogy a rendezvényeken való részvétel, bizonyos intézmények részéről nem eléggé biztosított, több részvételre lenne szükség a lakosság, iskola dolgozói, politikusok részéről, ez a távolmaradás különösen a nemzeti ünnepek során érezhető egyértelműen.

A hagyományok életben tartása, népszerűsítése és művelése szélesebb körben a résztvevők által jelzett igény. Pl. népzene, néptánc, kézműves foglalkozások népszerűsítése, a hagyományok a fiatalabb generáció számára. A naptári ünnepek ismerete, megismerése és megünneplése szintén nagyon fontos.

Pályázati lehetőségek jobb kiaknázása is fontos lenne, itt az önkormányzat segítségére számítanak az intézmények, amit sok esetben meg is kapnak.

Nagyon fontos még a pozitív szemlélet megléte, ami előre viszi a fejlesztéseket a településen.

Hátrányként említendő, hogy a lakosság aktivitása nem megfelelő, ezen kellene javítani. Ez az anyagi-emberi erőforrás hiányával és a közösségi szemlélet és érdeklődés hiányával magyarázható, az egyének sok esetben előtérbe helyezik saját érdekeiket.

Az intézmények-civil szervezetek egymás felé nyitását szorgalmazzák, egymás rendezvényeiben való szerepvállaláson keresztül, ez a rendezvényeken keresztüli átjárhatóságon át is megvalósítható.

A civilek részvételét PR tevékenységeken és reklámon keresztül lehet növelni.

Az önkormányzat felé üzenet lehet: hogy a civil szervezeteket nem egyenlő módon, hanem az aktivitások arányában, annak megfelelően kellene támogatni.

2. asztal

Közösségfejlesztés számtalan alkalommal megemlítésre került, hogy legyenek olyan közösségek, akik segítségével fejlődhet Böhönye és új kezdeményezéseket lehet megvalósítani. Ehhez szükség lenne azoknak kulcsembereknek a megtalálására, akik felkarolják ezeket a közösségeket, valamint a generációk kapcsolódására.

Nagyon fontos lenne az ifjúság mobilizálása a közösségi életben tevékenységek és összefogás által, akár a kórusban, akár sport és kulturális tevékenységek révén (ifjúsági táborok, kirándulások kapcsán is). Illetve elengedhetetlen lenne egy működő ifjúsági szervezet megalakítása. Itt is meg kell találni egy olyan inspiráló személyt, aki képes ösztönözni a fiatalokat.

Az együttműködés a helyi intézmények, civil szervezetek és külföldi partnerek közötti kiemelkedő jelentőséggel bír. Ennek érdekében fontos lenne a településen az emberi kapcsolatok rendezése is.

Az interkulturális tanulás is hozzájárulna egy elfogadóbb, befogadóbb közösség kialakításához, más nemzetek gasztronómiai és kulturális szokásainak megismeréséhez.

A kóruskultúra ápolása és fejlesztése a személyi és tárgyi feltételek javításával, létszám bővítésével, szállítás, utaztatás megoldásával (25 fős minibusz beszerzése –koncertlátogatások, színházlátogatások céljából). Testvérkapcsolatokat is létre lehetne hozni, akár norvég kórusokkal, vagy az erdélyi testvértelepüléssel, esetlegesen magyarországi településekkel is.

A nyelvtanulás népszerűsítése tanfolyamokon és cserekapcsolatokon keresztül hozzájárulna a közösségfejlesztéshez, csakúgy, mint a fiatalok munkahelyeken való elhelyezkedéséhez.

A Könyvtáron keresztül még több emberhez el lehetne jutni, különös tekintettel az ifjúságra, itt esetleges motivációs tényezők keresése segíthetné a fiatalok bevonását (ingyenes kiadvány, közös uzsonna szervezése stb.).

A lehetséges beruházások között szerepel: műfüves pálya kialakítása, Civilek háza fejlesztés (civil szerveződések saját kis birodalma lehetne), a helyi kábeltévé kialakítása a rendezvények hírverésének elősegítése érdekében.

A lakosság helyben tartása érdekében fontos lenne a munkahelyteremtés.

A meglévő épületek rendszeres karbantartása, hasznosítása is komoly értéket képviselhetne: a Kastélyban és az Illés templomban lehetne koncerteket, kiállításokat szervezni, rendezni. Mivel ezzel az idegenforgalom is fellendülhetne, fontos lenne szálláshelyek létesítése Böhönyén.

A környezet rendbetételére alakult a Gondozott Virágos Porta program (táblácskák mutatják település szerte), ezt tovább lehetne fejleszteni. Lakatlan épületek rendbetétele civil szervezetek segítségével szintén elengedhetetlen lenne.

Pályázatírói koordinátor, akár önkéntes munkában, segíthetné a civil szervezeteket a pályázat figyelésben, írásban.

A kulturális rendezvények bővítésével a településhez való kötődés is ösztönözhető: tehetséges böhönyei fiatalok, vagy elszármazott böhönyeik részt vehetnének, mint előadóművészek a rendezvényeken csökkentett áron, vagy önkéntes alapon.

3.

Az együttműködés a helyi intézmények, civil szervezetek és külföldi partnerek közötti kiemelkedő jelentőséggel bír. Ennek érdekében fontos lenne a településen az emberi kapcsolatok rendezése is.

Az interkulturális tanulás is hozzájárulna egy elfogadóbb, befogadóbb közösség kialakításához, más nemzetek gasztronómiai és kulturális szokásainak megismeréséhez.

A kóruskultúra ápolása és fejlesztése a személyi és tárgyi feltételek javításával, létszám bővítésével, szállítás, utaztatás megoldásával (25 fős minibusz beszerzése –koncertlátogatások, színházlátogatások céljából). Testvérkapcsolatokat is létre lehetne hozni, akár norvég kórusokkal, vagy az erdélyi testvértelepüléssel, esetlegesen magyarországi településekkel is.

A nyelvtanulás népszerűsítése tanfolyamokon és cserekapcsolatokon keresztül hozzájárulna a közösségfejlesztéshez, csakúgy, mint a fiatalok munkahelyeken való elhelyezkedéséhez.

A Könyvtáron keresztül még több emberhez el lehetne jutni, különös tekintettel az ifjúságra, itt esetleges motivációs tényezők keresése segíthetné a fiatalok bevonását (ingyenes kiadvány, közös uzsonna szervezése stb.).

A lehetséges beruházások között szerepel: műfüves pálya kialakítása, Civilek háza fejlesztés (civil szerveződések saját kis birodalma lehetne), a helyi kábeltévé kialakítása a rendezvények hírverésének elősegítése érdekében.

A lakosság helyben tartása érdekében fontos lenne a munkahelyteremtés.

A meglévő épületek rendszeres karbantartása, hasznosítása is komoly értéket képviselhetne: a Kastélyban és az Illés templomban lehetne koncerteket, kiállításokat szervezni, rendezni. Mivel ezzel az idegenforgalom is fellendülhetne, fontos lenne szálláshelyek létesítése Böhönyén.

A környezet rendbetételére alakult a Gondozott Virágos Porta program (táblácskák mutatják település szerte), ezt tovább lehetne fejleszteni. Lakatlan épületek rendbetétele civil szervezetek segítségével szintén elengedhetetlen lenne.

Pályázatírói koordinátor, akár önkéntes munkában, segíthetné a civil szervezeteket a pályázat figyelésben, írásban.

A kulturális rendezvények bővítésével a településhez való kötődés is ösztönözhető: tehetséges böhönyei fiatalok, vagy elszármazott böhönyeik részt vehetnének, mint előadóművészek a rendezvényeken csökkentett áron, vagy önkéntes alapon.

3. asztal

A térségi fejlesztésekre és a helyi prioritások feltérképezésére irányult a munka. Az önkéntesség és a szerepvállalás a közéletben egy együttműködési alapot képez helyben. Karitatív szolgálatot képzelnek el az idősellátásban, a fogyatékkal élők és a szegények ellátásában. A közösségfejlesztés nyitott szemlélettel a település mottójává kell, hogy váljon: befogadóvá kell válnunk egymással az eltérő nézőpontok ellenére.

Az önkormányzati infrastrukturális és egyéb fejlesztésekhez sokak által ismert pályázati lehetőségek járulnak majd hozzá:

- az óvoda, iskola fejlesztés elkészült,

- a bölcsőde 2018. őszén nyitja meg kapuit,

- a piac kialakításához pályázat került beadásra,

- szélessávú internet kiépítése is megvalósul hamarosan,

- helyi kábeltévé, média a híráramlás fontos forrása lehetne helyben,

- a szociális háló kialakítása védelmet nyújthatna a védelemre szorulóknak és hospice szolgálat kialakítása jelentősen hozzájárulna a társadalmi befogadásához a településen,

- sportcentrum folyamatosan fejlődik, jelenleg a Sport Egyesület kerítését rendbe hozó pályázat került benyújtásra,

- Idősotthon létesítése mindig fontos lehet, hiszen bár a környező településeken vannak idős otthonok, mégis hosszúak a listák a bekerüléshez,

- Ifjúsági klub kialakítása, az ifjúság ösztönzéséhez,

- saját önkormányzati kisbusz szintén egy pályázat része, a bölcsődei fejlesztés része, a kulturális eseményeken való részvétel elősegítése érdekében,

- Épített és természetes környezet óvása, ökogazdálkodások létesítése.

Politikamentes civil élet egy fontos célkitűzés a megfelelő közösség kialakításához. A nézet- és véleménykülönbségek nem veszélyeztethetik az együttműködést, összefogást. Az összetartozás, összetartás érzésének erősítése a kulturális és civil kapcsolatok segítségével a jövőbeni tevékenységek fontos meghatározója lehet. A pályázati eredményességet főállású, vagy megbízott pályázati koordinátorral lehetne növelni, mind az önkormányzat, mind pedig a civil szerveződések esetében. A szegénység elleni küzdelem fontos témája lehet a következő Norvég Alapos támogatási időszaknak, a térségben igen meghatározó mértékű a szegénység: így a felzárkóztatás, a felelősségteljes állampolgári magatartás ösztönzése érzékenyítő programok segítségével valósíthatók meg.

További együttműködési lehetőségek a Norvég Alapon belül és a CBB-vel, a zene, néptánc és hagyományőrzés területén, ifjúsági és felnőtt művészeti kurzusokon keresztül.

Generációs együttműködés megvalósítása a gyerekeken keresztül is megtörténhet, ahogyan az az óvodában már gyakorlat, illetve a karizmatikus vezetőkön, mint a pozitív változások generálóin keresztül.

4. asztal

Az asztal témája volt: a Culture Break Borders lehetséges hozzájárulása a közös fejlesztésekhez és pályázatokhoz.

A „kritikus barátnak lenni” fogalma annyit jelent, hogy lehet szabadon kritikát, véleménykülönbséget megfogalmazni és mégis az összefogást erősíteni. Ez egy projekt alapjául is szolgálhat: a projekt egy olyan konfliktus kezelési folyamatot modellezhetne, ahol egy konkrét ügy, probléma kapcsán ajánlások, kritikák kerülnének megfogalmazásra, annak elősegítésére, hogy megértsük, nem minden konfliktus rossz konfliktus és, hogy a kritika segítőszándékú is lehet. E szemléletváltást a norvég példák segítenék.

Az életen át tartó tanulás minden beszélgetésben előkerült, hiszen erre valós igény van és ezen keresztül a sokat emlegetett közösségfejlesztés is könnyebben megvalósítható.

A kommunikációs és nyelvi képzések a bilaterális együttműködéseket könnyítenék meg, de elősegíthetik az egyes helyi szereplők közötti zökkenőmentes kommunikációt is (elsősorban az első képzési forma).

A böhönyei Civilek Háza nemcsak a böhönyeiek érdekeit, igényeit szolgálhatná ki, hanem egyfajta térségi együttműködésben is működhetne Böhönye és a környező települések viszonylatában (összesen 6 település), így hozzájárulna a helyi civilek életének aktívabbá tételéhez.

Norvégiában mindenki átlagban 3,5 civil szervezet tagja, ennek oka, hogy az egyesületekben a közös problémák megoldása és személyes érdekek mentén dolgoznak együtt az emberek, érdemes lehet olyan projekt kialakítása, ami ezt az egyesületi tagság megoszlást vizsgálja és a norvég jó példák adaptálására kerülhetne sor a magyar és böhönyei egyesületi élet során.

A művészeti és civilek együttműködése bilaterális szinten is felvetődött, lásd a kórusok testvérkapcsolatai, a gyerekek együttműködése, hiszen rajtuk keresztül a teljes lakosság bevonhatóvá válik, zenei együttműködések, és színjátszókörök cseréje.

Belső norvég pályázatok felhasználása is lehetséges ezekhez az együttműködésekhez.

A norvég partnerek további javaslatai:

  1. csoporthoz

  1. Frode Barth: Sok projekten dolgozik együtt az oslói könyvtárral: koncertek, versenyek (komponisták-zeneszerzői, versírói), felolvasó estek. Könyvtár nemcsak a könyvekről szól, hanem ezekről a közösségi programokról. Szerinte egy hasonló könyvtárközi projekt megvalósítása (oslói könyvtár) is érdekes lehet egy pályázaton keresztül, vagy CBB -vel.

  2. William Evans: Norvégiában komoly tradíciója van a könyvtáraknak. Minden norvég településen működik egy Folk Library, vagy közkönyvtár, az emberek könyvtára kezdeményezés. A könyvtárak tekintetében „közkönyvtár”, emberek könyvtára program állami támogatással valósul meg. Legfőbb célja a koherens társadalom / lakosság kialakítása, együttműködés, befogadás ösztönzése az emberek között. Hasonló projektet generálhatunk Böhönyén, akár Askim könyvtárán keresztül, vagy más könyvtárakkal együttműködésben.

 

  1. csoporthoz

Frode Barth:

Nagyon pontos jövőkép, lista realisztikus, támogatásra érdemes ötletekkel.

A böhönyei jövőkép megkérdőjelezhetetlen és támogatásra érdemes.

Nagyon jónak találja, hogy a böhönyeiek igyekeznek a helyi bonyolult politikai konfliktusok közepette egy politikamentes a szabad platformot megtalálni, kialakítani, hiszen a politika blokkolhatja a továbblépést. Emellett véleménye szerint nagyon tapasztalt és jó pályázatírókra van szükség, a norvég civil szervezetek szeretnek olyanokkal pályázni, akik profik. Mindenkinek, aki a pályázatban részt vesz ismernie kell a pályázás szabályait, feltételeit.

  1. csoporthoz

William Evans: A VOFO részt vett egy 1,7 millió EUR-os projektben Alsómocsoládban. Ennek a projektnek a fókuszában az idősellátás javítása állt. Emellett a kezdeményezésben a helyi partnerség is fontos szerepet kapott. A legfontosabb kihívása a projektnek: a helyi szereplők, kulcsemberek megtalálása volt. Ezeknek a szereplőknek a fejlesztése együttműködési és kommunikációs tréningeken keresztül történt.

A mai napon sokszor elhangzott, hogy nem olyan egyszerű együtt működni az intézmények / önkormányzat / civil szervezetek között, ha nem lehetünk egymás kritikus barátai. Ez a workshop egy kiváló kezdete lehet az együttműködésnek és innentől lehetne tovább dolgozni. Egy tanulmányút keretében Alsómocsoládra meg lehetne vizsgálni az eredményeket és adoptálni lehetne a helyi viszonyokhoz az ottani eredményeket.

 

 Az interaktív workshop eredményeinek összefoglalója

 

Mind a kulturális és civil kapcsolatok terén, mind pedig a böhönyei és térségi összefogás és fejlesztés kapcsán, az összes csoport nagyon fontosnak találta az együttműködés erősítését az önkormányzat, civil szervezetek és helyi intézmények között. Emellett minden csoportban felmerült a közösségépítés fontossága, ahol a fókuszban az áll, hogy minden korosztály egyenlő arányban részévé válhasson a közösségi életnek. Nagyon fontos lenne az ifjúság bevonása, aktivizálása, ugyanúgy, ahogy a kulcsszereplők, a változás motorainak megtalálása. A felnőtteket pedig a gyerekeken keresztül lehetne elérni, jobban bevonni.

 

Számos konkrét fejlesztési lehetőség került megemlítésre, mint a Civilek Háza projekt, a piac kialakítása, a helyi kábeltévé megalakítása, a sport központ bővítése, a bölcsőde kialakítása, a meglévő épületek hasznosítása, eszközbővítés (önkormányzati kisbusz beszerzése), a Könyvtár és Művelődési Központ programjainak kibővítése.

 

Emellett minden esetben hangsúlyosan előkerültek a felnőtt oktatások, életen át tartó képzési lehetőségek, köztük az informatikai, nyelvi képzések, de a kommunikációs és konfliktuskezelési módszerek is.

 

A jó gyakorlatok akár Norvégiában, akár Magyarországon belül is fellelhetőek, amik segítségével tovább fejleszthető az egyesületi és kulturális élet Böhönyén és a környező településeken.

 

A workshopot színesítette a böhönyei óvodások élvezetes néptánc előadása, valamint a böhönyei Dalkör előadása. A workshop közös ebéddel zárult, majd a norvég partnerek a böhönyei intézményvezetők és önkormányzati vezetők társaságában látogatást tettek a böhönyei intézményekben.

 

 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com