Cikkek


Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül
HU11-0006-B1-2017

 

Projekt koncepció a Böhönyei és a környező települések civil és kulturális kapcsolatainak ösztönzése érdekében, a közösségi értékek megerősítése és jövőbeni projektek norvég-magyar együttműködésben való megvalósítása céljából
Szerzők: Frode Barth, William Evans, Zsoldos Márta Piroska, dr. Savanyó Józsefné, Horváth Judit, Sabján Katalin, Krausz Veronika
Szerkesztette: Krausz Veronika

Tartalom
Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül, HU11-0006-B1-2017 projekt bemutatása


A Culture Break Borders-ről, norvég partnerről röviden ................................................................ 4
Jelen projekt koncepció tartalma ....................................................................................................... 5
A projekt koncepció célja ..................................................................................................................... 5
A koncepció háttere és eszközei ........................................................................................................ 5
A következő Norvég Alap által támogatott időszak alapja: Blue Book (Kék könyv) .................... 6
A norvég-magyar együttműködésre való hajlandóság és területei .............................................. 7
Közösségépítés ..................................................................................................................................... 9
Energetikai és infrastrukturális beruházások ................................................................................. 12
Idősellátás ............................................................................................................................................. 12
Melléklet ................................................................................................................................................. 13

Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül, HU11-0006-B1-2017 projekt bemutatása


Projektgazda: Böhönye Község Önkormányzata
Donor partner: Culture Break Borders non-profit szervezet
Teljes költségvetés: 25000 €, 7,5 millió Ft
Időtartama: 2017. augusztus 1. - 2017. október 31.
 

Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül" projekt célja a helyi civil társadalmi összefogás erősítése kulturális tevékenységeken keresztül és ezáltal a helyi demokrácia és a szociális kohézió növelése, a környékbeli önkormányzatok együttműködésének ösztönzése, az önkormányzati hatékonyság növelése, és annak biztosítása, hogy a két projekt partner, bilaterális projekt tevékenységek során megismerkedjenek a két ország önkormányzati rendszerével, intézményi felépítésével, a civil szféra működési mechanizmusaival, ismereteket cseréljenek az interkulturális párbeszéd és a kulturális tevékenységek közösség- és hálózatépítő szerepéről és közös projekt koncepció szinopszist hozzanak létre, valamint Böhönye kialakítsa a saját stratégáját a megszerzett norvég tapasztalatok alapján a kultúra területén.

Mind a főpartner, mind pedig a norvég partner szakértői személyesen is megismerhették a két ország és a két szervezet kultúra területén végzett tevékenységeit, mivel a projektben két tanulmányútra került sor. Egy alkalommal Böhönye képviselői utaztak Norvégiába tanulmányútra és ott találkoztak a helyi intézmények, önkormányzati szereplők és civil szervezetek képviselőivel és tapasztalatokat cseréltek a kultúra, oktatás és helyi önkormányzás, jó kormányzás témakörében, a projekt végén pedig a norvég partner szakértői utaztak Böhönyére, hogy ott egy közösen szervezett munkacsoport-ülés keretében megosztják nézeteiket a kultúra közvetítő szerepének jelentőségéről.

A projekt eredményeképpen két dokumentum készült, egy közös projekt koncepció szinopszis, valamint egy stratégiai dokumentum, amely összegzi a kultúra szerepét a civil társadalmi összefogás erősítésében.

A stratégiai dokumentumban összegzésre kerültek azok a célok és tervezett tevékenységek, amelyeket Böhönye és a környékbeli önkormányzatok a következő időszakban a kultúra és a civil kapcsolatok és egyéb területeken meg kívánnak valósítani. A stratégia dokumentumban megfogalmazott célok és tevékenységek a böhönyei interaktív workshop, valamint a böhönyei és térségi szereplők körében kitöltött kérdőívek eredményei alapján kerültek megfogalmazásra és így híven tükrözik a térség településein élő meghatározó szereplők, vezetők álláspontját, elképzeléseit, elvárásait.

A projekt koncepció kidolgozására a norvég partner és a helyi szereplők aktív részvételével került sor, a dokumentum tartalmazza a jövőbeli fejlesztési lehetőségeket és a pályázati formában megvalósítható tevékenységeket.

Mindkét dokumentum, csakúgy, mint a két tanulmányút célja a helyi közösségi élet, összefogás erősítése a térségben és Böhönyén.

A projekt eredményei széles körű nyilvánosságot kaptak, Böhönye település honlapján megjelennek a legfontosabb hírek a projekttel kapcsolatban és a helyi sajtó orgánumok is tudósítanak a projekt eredményeiről.

 A Culture Break Borders-ről, norvég partnerről röviden

Culture Break Borders (norvégul: Kultur Bryter Grenser, rövidítés: CBB, magyarul: A Kultúra, ami áttöri a határokat) civil szervezetről röviden

A CBB egy civil szervezet, ami Norvégia szerte és a világon mindenhol a kulturális együttműködések ösztönzésén fáradozik. A művészeti és kulturális projektek mellett, nagy hangsúly helyez a demokratikus és közösségi értékek terjesztésére és az emberi jogok védelmére. A CBB nyitott a kulturális, művészeti és a közösségi élet területén tevékenykedő művészek és előadók felé.

A Culture Break Borders hisz abban, hogy a kultúra olyan nyelv, amelynek segítségével szabadon kommunikálhatunk közös gyökereinkről, múltunkról, tiszteletbe tartva mások gondolkodását, mások kultúráját. A CBB a művészeti projektek mellett, környezetvédelmi témákra, esélyegyenlőség témakörére egyaránt nagy hangsúlyt helyez. A CBB nagy szakértői bázissal rendelkezik számos területen, így nyitott a nemzetközi együttműködések felé. Magyarország mellett, Lettországban, Litvániában, Csehországban és Bulgáriában, Ukrajnában, Oroszországban, Izlandon, Thaiföldön, Portugáliában és Spanyolországban egyaránt vannak projektjei.

 

 

 Jelen projekt koncepció tartalma

 

 

 A projekt koncepció célja

 

A projekt koncepció célja, hogy vizionáljuk Böhönye és a környező települések jövőbeli lehetséges együttműködési lehetőségeit a norvég Culture Break Borders civil szervezettel, valamint jövőbeli Norvég Alapos kiírások keretében, esetlegesen más pályázati formában megvalósítható ötleteket.

 A koncepció háttere és eszközei

 

A projekt keretében egy interaktív workshopra, valamint kérdőívezésre került sor. Az interaktív workshopon helyzetelemzésre, a jövőbeni célok meghatározására a kultúra és közösségépítés területén, az általános fejlesztési célok és tevékenységek összegzésére, valamint a norvég partnerrel való együttműködés lehetséges területeinek feltérképezésére került sor. A kérdőív a fejlesztési prioritásokat, célokat és tevékenységeket mérte fel. A kérdőívet a projekt tanulmányúton, valamint a projekt workshopon résztvevők közül töltötték ki, összesen 21 fő. A kérdőívet az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

 A következő Norvég Alap által támogatott időszak alapja: Blue Book (Kék könyv)

 

A Blue Bookban azok a prioritások és program területek kerülnek meghatározásra, amelyek támogatásra jogosultak lesznek a 2014-2020 időszak során, emellett azok az elvárások és keretek is megfogalmazásra kerülnek, amik azt szolgálják, hogy segítségükkel a gazdasági és szociális különbségek csökkentése Európában megtörténhessen és a bilaterális együttműködés erősödhessen. Ami azonban a legfontosabb, hogy a Blue Book az alapja az egyes országokkal, többek között Magyarországgal is megkötésre kerülő, Memorandum of Understanding-nek, azaz Egyetértési Megállapodásnak, ami alapján az egyes programok és pályázatok konkrétan kiírásra kerülnek majd hazánkban a 2014-2020-ig terjedő időszakban.

 

A következő időszak várható prioritás szektorai a következők lesznek.

 1. Innováció, kutatás, oktatás és versenyképesség (Innovation, Research, Education and Competitiveness,

 2. Szociális befogadás, fiatalok foglalkoztatása, szegénység csökkentése (Social Inclusion, Youth Employment and Poverty reduction)

 3. Környezetvédelem, energetika, klímaváltozás és alacsony kibocsátású, karbonszegény gazdaság (Environmet, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy)

 4. Kultúra, Civil társadalom, Emberi jogok és szabadságok (Culture, Civil Society, Good Governance and Fundemental Rights and Freedoms

 5. Igazság és belügyek (Justice and Home Affairs)

Az egyes prioritás területek esetében konkrét program javaslatok is megfogalmazásra kerültek, valamint pontos definíciók a megvalósítási terület és az eszközök tekintetében. A programok, eszközök és megvalósítási területek a Memorandum of Understanding aláírását követetően kerülnek pontosításra.

A pályázati projekt ötletek bemutatásakor az egyes javaslatokat a megfelelő prioritás és program területi tükrében is vizsgáljuk.

A Blue book részletesen ide kattintva érhető el:

Blue Book

 

 

 A norvég-magyar együttműködésre való hajlandóság és területei

 

A workshop és a tanulmányút résztvevői egyhangúan azt nyilatkozták – egy személy kivételével, aki nem adott választ erre a kérdésre − hogy a továbbiakban is részt kívánnak venni a Norvég Alap által támogatott projektek megvalósításában.

 

 

Annak tekintetében, hogy melyik területen látják leginkább indokoltnak, célszerűnek a norvég-magyar együttműködésen keresztül Böhönye fejlesztését, a kitöltők 80%-a közösségépítést tartja a legfontosabb területnek, 33 %-a az infrastrukturális fejlesztést, 23 % a megújuló, alternatív energetikai beruházásokat, 14 % pedig az idősellátás korszerűsítését. Egy-egy megkérdezett kiemelte a hagyományőrzés jelentőségét, a kórus mozgalom újraélesztésének fontosságát, valamint az egészségügy fejlesztését. Mivel itt több válasz is adható volt, ezért az egyes csoportok között átfedések vannak, de egyértelműen látható, hogy a közösségépítés, mint célkitűzés a megkérdezettek nagy része számára kiemelkedő jelentőségű és ez nemcsak a projektünket validálja, hanem a jövőbeni folytatás igényét, valamint a fenntarthatóság fontosságát is alátámasztja.

 

 

Emellett, a böhönyei hosszútávú 3 legfontosabb prioritás a következő:

1. Lakosság helyben tartása

2. Civil és kulturális kapcsolatok fejlesztése

3. Ifjúság politika, ifjúsági programok fejlesztése

 

A böhönyei rövid távú 3 legfontosabb cél a következő:

1. Civilek háza létrehozása, infrastrukturális beruházások a kultúra területén

2.-3. Bölcsőde létrehozása, életen áttartó tanulás, kurzusok szervezése minden korosztály számára, munkahelyteremtés.

 

Projekt felvetéseink során egyrészt az előzőekben meghatározott 4 területre koncentrálunk, valamint a stratégiai dokumentumban ismertetett interaktív workshop eredményeire is reflektálva kínálunk innovatív, a következő Norvég Alapos kiírásokhoz illeszkedő, többek között a projektben résztvevők által is javasolt megoldásokat.

 

 Közösségépítés

 

Kulturális csereprogramok

 • Kóruscsere, kórusmozgalom fejlesztése, lehetséges kórusok cseréje Oslóban, vagy más norvég önkormányzatok esetében norvég-magyar testvérkapcsolatok segítségével, a böhönyei Dalkörre fókusszal

 • Népzenei hagyományok ápolása, fiataloknak való átadása: a Culture Break Borders szakértői segítségével speciális workshop megszervezése magyar és norvég fiatalok, akár felnőttek számára a népzenei hagyományok és a modern zenei ágak ötvözésével közös zenei alkotás, zenei táborok, csere utak megszervezése

 • Színjátszó csoportok cseréje a norvég Zenei és Művészeti Központ egyik iskolájának bevonásával

 • A norvég állam által támogatott közkönyvtár program, a könyvtárak, mint közösségi terek jobb megismerése, csereprogram megszervezése a böhönyei és az askimi könyvtár részvételével

 • Könyvtári programok kibővítése – lehetséges funkciók, egész napos nyitva tartás lehetőségeinek tanulmányozása– Csereprogram az Oslói Könyvtárral

 

Ifjúság bevonása, szakmai csereprogramok

 • ifjúsági mozgalmak tanulmányozása Norvégiában, norvég tapasztalatok alapján ifjúsági programok átvétele Böhönyén, mint például a MOT program, vagy az Incredible Youth program, ily módon olyan alapkövek letétele, amelyre motiválható fiatalokkal egy jól működő ifjúsági mozgalmat lehet megalapítani Böhönyén. Ezek a programok segítik egymás elfogadását, befogadását, a nemek közötti esélyegyenlőség ösztönzését és az etnikai hovatartozástól, nemtől, vallástól, társadalmi státusztól, hittől független integrációt kora gyermekkortól és tinédzserkorban. Ezek a norvég programok a fiatalok nyelvén fogalmazódnak meg, elősegítik, hogy az iskolákból tudatos, nyitott gondolkodású fiatalok léphessen ki a való életben. A böhönyei helyi viszonyokra való adaptálásuk, vagy más hasonló programok megvalósítása, hozzájárulhatna a helyi fiatal csoportok aktivizálásához.

 • Iskolai csereprogramok megszervezése az interkulturális tanulás (egymás kulturális értékeinek, kulináris szokásainak, történelmi hagyományainak megismerése) és a nyelvtanulás elősegítése érdekében

 • Szakmai csereprogramok megvalósítása a pedagógusok és óvodapedagógusok cseréjével, ezáltal a pedagógusok aktivizálása, bevonása a helyi életbe

Kapacitásépítés, konfliktuskezelés, életen át tartó tanulás

 • Kapacitásépítés: konfliktus-kezelő és kommunikációs tréningek megvalósítása a civil élet megerősítése céljából, norvég jól működő civil szervezeteken belül a „Kritikus barát” koncepciójának vizsgálata és helyi viszonyokhoz való adaptálása, egy konkrét egyeztetési folyamat végigkövetése norvég példák alapján, kritikai, ámde segítő vélemények megfogalmazásával, amik előre viszik az adott folyamatot. Esetlegesen a TÖOSZ-szal együttműködésben, a szervezet kommunikációs és konfliktus-kezelési tréningjeik helyi viszonyokhoz való adaptálásával és norvég együttműködéssel kiegészítve

 • A norvég módszertani alapokon nyugvó képviselő-testületi tréning alkalmazása Böhönyén, annak speciális böhönyei viszonyokra való adaptálása, esetlegesen a következő választások után. A módszer gyakorlati és elméleti tudással segíti a képviselőtestület és a polgármester munkáját, együttműködését. A program a TÖOSZ képzési programjának része, így a TÖOSZ-szal és norvég szakértőkkel közösen megvalósítható.

 • Olyan komplex tanulási program megvalósítása a norvég VOFO-val, vagy a Culture Break Borders-szal, ami kapcsolódna remélhetőleg hamarosan megalakuló böhönyei Civilek Háza programhoz és az életen át tartó tanulási programjához, térségi szemlélettel párosulva a környékbeli 5 másik települést is bevonva az életen áttartó tanulást támogatná, széleskörű nyelvi és informatikai ismereteket biztosítva a résztvevők számára, norvég szakértők, előadók bevonásával, akár skype-on akár személyesen. A tanulási program megcélozhatná a fiatalokat, csakúgy, mint az időseket. A fiatalok számára érdemes lehet például a pályázatírás, gyakorlati projektmenedzsment tudásának átadása helyi fókusszal, helyi fejlesztésekre koncentrálva. A program során belföldi tanulmányutak is szervezhetőek például Alsómocsoládra a jó példák megismerésére, de bevonható a magyar Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (SZETT) is, hogy a saját tanulóközpontjaikban felgyülemlett módszertani tapasztalataikat átadják.

 

Szociális befogadás, önkéntesség

 • Érzékenyítő tréningek kidolgozása norvég partnerekkel fiatalok és pedagógusok számára a szociális befogadás, kisebbségek, hátrányos helyzetű és fogyatékkal élők integrálása területén

 • Fogyatékkal élők segítésének tanulmányozása Norvégiában, tapasztalatcsere programok a helyi egyesület és a karitatív tevékenységek fellendítése érdekében.

 • Norvég önkéntes központok tanulmányozása és adaptálása a helyi viszonyokhoz, az önkéntesség megszervezése és fellendítése érdekében Böhönyén.

 

 

Lehetséges prioritás és programterületek:

Blue Book:

1. Innováció, kutatás, oktatás és versenyképesség (Innovation, Research, Education and Competitiveness,

Lehetséges program: Oktatás, Ösztöndíjak, Gyakorlatok, Ifjú vállalkozók (Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship

2. Szociális befogadás, fiatalok foglalkoztatása, szegénység csökkentése (Social Inclusion, Youth Employment and Poverty reduction)

Veszélyeztett gyermekek és fiatalok program (Children and youth at Risk)

Roma befogadás és felzárkóztatás (Roma inclusion and empowerment)

Fiatalok munkaerőpiaci részvétele (Youth participation at labor market)

Helyi fejlesztés és szegénység csökkentése (Local Development andf Poverty reduction)

4. Kultúra, Civil társadalom, Emberi jogok és szabadságok (Culture, Civil Society, Good Governance and Fundemental Rights and Freedoms

Kulturális vállalkozások, kulturális örökség és kulturális együttműködések (Cultural Entrepreneurship, Cultural Heritage and Cultural Cooperation)

Civil társadalom (Civil Society)

 

 Energetikai és infrastrukturális beruházások

 

 • Az önkormányzat épületének energiai hatékony felújítása, ehhez kapcsolódóan kapacitásfejlesztés, hasonló jellegű norvég projektek tanulmányozása, esetleg Norvég Alapból már megvalósult belföldi projektek tanulmányozása

 • Meglévő épületek karbantartása, felújítása, funkcióbővítése, eszközbeszerzés, átalakítás révén – energiahatékony módon – kulturális és lakossági célokra

 • A norvég kistelepülések lehetőségeinek tanulmányozása turisztikai vonzóerő, megoldások céljából – szállásfejlesztés és innovatív megoldások a munkahelyteremtés, helyben maradás lehetővé tétele érdekében, a helyi alternatív gazdálkodási formák meghonosítása, azaz biogazdaságok létrehozása, a nemsokára megépülő piacra az értékesítési lánc megszervezése

Lehetséges prioritások és programterületek:

3. Környezetvédelem, energetika, klímaváltozás és alacsony kibocsátású, karbonszegény gazdaság (Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy)

Megújuló energia, energia hatékonyság, energia biztonság (Renewable Energy, Energy Efficiency, Energy Security)

Klímaváltozás kezelése és alkalmazkodás (Climate Change Mitigation and Adaption)

A környezet és az ökoszisztémák (Environment and Ecosystems)

Kulturális vállalkozások, kulturális örökség és kulturális együttműködések (Cultural Entrepreneurship, Cultural Heritage and Cultural Cooperation)

 Idősellátás

 • A hosszú várólisták megelőzése érdekében 30-40 férőhelyes bentlakásos idősotthon létrehozása – az alsómocsoládi jó példa tanulmányozása, norvég idősellátással kapcsolatos tapasztalatcserével egybekötve,

 • Az idősek bevonása önkéntes munkánkba a szociális elszigeteltség megakadályozása érdekében, aktív időskor norvég példáinak tanulmányozása és adaptálása helyi viszonyokhoz,

 • Szociális háló és hospice szolgálat megszervezése idősek számára önkéntesek bevonásával, norvég tapasztalatok alapján.

2. Szociális befogadás, fiatalok foglalkoztatása, szegénység csökkentése (Social Inclusion, Youth Employment and Poverty reduction)

Helyi fejlesztés és szegénység csökkentése (Local Development and Poverty reduction)

 

 Melléklet

 

KÉRJÜK, SEGÍTSE MUNKÁNKAT A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL.

 

I. ÖNRE VONATKOZÓ ADATOK. KÉRJÜK, A MEGFELELŐ VÁLASZT HÚZZA ALÁ!

 

Neme: férfi nő

II. Melyik területen látja leginkább indokoltnak, célszerűnek a norvég-magyar együttműködésen keresztül Böhönye fejlesztését? (többet is be lehet jelölni)

o közösségfejlesztés

o idősellátás

o infrastruktúra fejlesztés

o energetikai fejlesztések

o más terület:……………………………………………………………………………………………..

III. Részt kíván-e venni a további munkában a következő Norvég Alap által támogatott projektek megvalósításában?

o igen

o nem

IV. Kérjük, fontossági sorrendben írja fel Böhönye Önkormányzatának 5 legfontosabb, hossztávú fejlesztési prioritását! (1. a legfontosabb, pl. ilyenekre gondolunk: lakosság helyben tartása, szegénység elleni küzdelemhez önkormányzati programok, civil és kulturális kapcsolatok fejlesztése, idősek méltó életének biztosítása, ifjúságpolitika, sport fejlesztése, megújuló energetikai megoldások,… stb.)

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V. Kérjük, írja le Böhönye 5 legfontosabb rövid távú fejlesztési célját! (1. a legfontosabb; és olyan elemekre gondolunk, aminek a megoldása, vagy legalább a megoldás keresése a következő 1-3 évben kell, hogy megtörténjen)

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VI. KÉRJÜK, ÍRJA LE TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEIT, JAVASLATAIT, ÉSZREVÉTELEIT!

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködését nagyon köszönjük!

 

 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com