Cikkek


Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül
HU11-0006-B1-2017


Stratégia dokumentum a Böhönyei és a környező települések civil és kulturális kapcsolatainak ösztönzése érdekében, a közösségi értékek megerősítése és jövőbeni fejlesztési céljából
Szerzők: Zsoldos Márta Piroska, dr. Savanyó Józsefné, Horváth Judit, Vezér Ákos, Kovács Orsolya, Mezőfi Attiláné, Nagy Piroska, Nagy Attila István, Biró Attila, Biró Attiláné, Gönczöl György, Bekesné Nagy Valéria, Konkoly Anna, Mencseli Imre, Tóthné Garai Márta, Krausz Veronika, Sabján Katalin
Kérdőívek és workshop eredmények kiértékelése: Krausz Veronika
Szerkesztő: Krausz Veronika


Tartalomjegyzék:


Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül, HU11-0006-B1-2017 projekt bemutatása .


A Culture Break Borders-ről, norvég partnerről röviden ................................................................ 4
Jelen stratégiai dokumentum tartalma ............................................................................................ 5
A stratégiai dokumentum célja .......................................................................................................... 5
A stratégiai dokumentum háttere és eszközei ................................................................................ 5
Böhönye bemutatkozása ..................................................................................................................... 6
Önkormányzati intézmények, szolgáltatások ellátása ................................................................... 6
Böhönye civil szervezetei ................................................................................................................... 10
Fejlesztési prioritások, célok Böhönyén (kérdőívezés eredményei) ......................................... 18
Kérdőív összegzése ............................................................................................................................ 23
Interaktív workshop folyamata és eredményei ............................................................................... 24
Az interaktív workshop leírása ........................................................................................................... 24
Felvetések az egyes asztaloknál ....................................................................................................... 25
Az interaktív workshop eredményeinek összefoglalója ................................................................ 29
ÖSSZEFOGLALÓ, KONKLÚZIÓ ......................................................................................................... 30
Melléklet, Kérdőív .................................................................................................................................. 31

 

Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül, HU11-0006-B1-2017 projekt bemutatása
Projektgazda: Böhönye Község Önkormányzata
Donor partner: Culture Break Borders non-profit szervezet
Teljes költségvetés: 25000 €, 7,5 millió Ft
Időtartama: 2017. augusztus 1. - 2017. október 31.
Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül" projekt célja a helyi civil társadalmi összefogás erősítése kulturális tevékenységeken keresztül és ezáltal a helyi demokrácia és a szociális kohézió növelése, a környékbeli önkormányzatok együttműködésének ösztönzése, az önkormányzati hatékonyság növelése, és annak biztosítása, hogy a két projekt partner, bilaterális projekt tevékenységek során megismerkedjenek a két ország önkormányzati rendszerével, intézményi felépítésével, a civil szféra működési mechanizmusaival, ismereteket cseréljenek az interkulturális párbeszéd és a kulturális tevékenységek közösség- és hálózatépítő szerepéről és közös projekt koncepció szinopszist hozzanak létre, valamint Böhönye kialakítsa a saját stratégáját a megszerzett norvég tapasztalatok alapján a kultúra területén.

 


Mind a főpartner, mind pedig a norvég partner szakértői személyesen is megismerhették a két ország és a két szervezet kultúra területén végzett tevékenységeit, mivel a projektben két tanulmányútra került sor. Egy alkalommal Böhönye képviselői utaztak Norvégiába tanulmányútra és ott találkoztak a helyi intézmények, önkormányzati szereplők és civil szervezetek képviselőivel és tapasztalatokat cseréltek a kultúra, oktatás és helyi önkormányzás, jó kormányzás témakörében, a projekt végén pedig a norvég partner szakértői utaztak Böhönyére, hogy ott egy közösen szervezett munkacsoport-ülés keretében megosztják nézeteiket a kultúra közvetítő szerepének jelentőségéről.
A projekt eredményeképpen két dokumentum készült, egy közös projekt koncepció szinopszis, valamint egy stratégiai dokumentum, amely összegzi a kultúra szerepét a civil társadalmi összefogás erősítésében.
A stratégiai dokumentumban összegzésre kerülnek azok a célok és tervezett tevékenységek, amelyeket Böhönye és a környékbeli önkormányzatok a következő időszakban a kultúra és a civil kapcsolatok területén, valamint más területeken meg kívánnak valósítani. A stratégia dokumentumban megfogalmazott célok és tevékenységek a böhönyei interaktív workshop, valamint a böhönyei és térségi szereplők körében kitöltött kérdőívek eredményei alapján kerültek megfogalmazásra és így híven tükrözik a térség településein élő meghatározó szereplők, vezetők álláspontját, elképzeléseit, elvárásait.
A projekt koncepció kidolgozására a norvég partner és a helyi szereplők aktív részvételével került sor, a dokumentum tartalmazza a jövőbeli fejlesztési lehetőségeket és a pályázati formában megvalósítható tevékenységeket.
Mindkét dokumentum, csakúgy, mint a két tanulmányút célja a helyi közösségi élet, összefogás erősítése a térségben és Böhönyén.
A projekt eredményei széles körű nyilvánosságot kapnak, Böhönye település honlapján megjelentek a legfontosabb hírek a projekttel kapcsolatban és a helyi sajtóorgánumok is tudósítottak a projekt eredményeiről.

 

A Culture Break Borders-ről, a norvég partnerről röviden

Culture Break Borders (norvégul: Kultur Bryter Grenser, rövidítés: CBB, magyarul: A Kultúra, ami áttöri a határokat) civil szervezetről röviden

A CBB egy civil szervezet, ami Norvégia szerte és a világon mindenhol a kulturális együttműködések ösztönzésén fáradozik. A művészeti és kulturális projektek mellett, nagy hangsúly helyez a demokratikus és közösségi értékek terjesztésére és az emberi jogok védelmére. A CBB nyitott a kulturális, művészeti és a közösségi élet területén tevékenykedő művészek és előadók felé.

A Culture Break Borders hisz abban, hogy a kultúra olyan nyelv, amelynek segítségével szabadon kommunikálhatunk közös gyökereinkről, múltunkról, tiszteletben tartva mások gondolkodását, mások kultúráját. A CBB a művészeti projektek mellett környezetvédelmi témákra, esélyegyenlőség témakörére egyaránt nagy hangsúlyt helyez. A CBB nagy szakértői bázissal rendelkezik számos területen, így nyitott a nemzetközi együttműködések felé. Magyarország mellett Lettországban, Litvániában, Csehországban és Bulgáriában, Ukrajnában, Oroszországban, Izlandon, Thaiföldön, Portugáliában és Spanyolországban egyaránt vannak projektjei.

Jelen stratégiai dokumentum tartalma

 

A stratégiai dokumentum célja

 

A stratégiai dokumentumunk célja, hogy vizionáljuk Böhönye és a környező települések jövőbeli hosszú távú fejlesztési prioritásait, céljait, és a térségben megvalósítandó tevekénységeket. A stratégiai dokumentumunk egy részben a kultúra, civil szervezeti háló és közösségépítés területén vizsgálja a prioritásokat, célokat és a lehetséges tevékenységeket és projekteket. Ugyanakkor széleskörű kitekintést is ad és túllép a kultúra és közösség építés lehetőségeinek és azt is megvizsgálja, hogy melyek azok a prioritások, célok és lehetséges tevékenységek, amelyek egészében hozzájárulnak a település élhetőségéhez, lehetőséget biztosítanak a leszakadó rétegek felzárkóztatására, a környezeti fenntarthatóság biztosítására ugyanúgy, mint a településen minden korosztály számára a jólléti szolgáltatások, szabadidős tevékenységek és a tanulási lehetőségek biztosítására.

 

A stratégiai dokumentum háttere és eszközei

 

A projekt keretében egy interaktív workshopra, valamint kérdőívezésre került sor. Az interaktív workshopon helyzetelemzésre, a jövőbeni célok meghatározására a kultúra és közösségépítés területén, az általános fejlesztési célok és tevékenységek összegzésére, valamint a norvég partnerrel való együttműködés lehetséges területeinek feltérképezésére került sor. A kérdőív a fejlesztési prioritásokat, célokat és tevékenységeket mérte fel. A kérdőívet a projekt tanulmányúton, valamint a projekt workshopon résztvevők töltötték ki, összesen 25 fő. Az eredményeket a IV. Fejlesztési prioritások, célok Böhönyén (kérdőívezés eredményei), V. A Jelen és a jövő, fejlesztési lehetőségek Böhönyén és a környező településeken (a workshop eredményei) részekben ismertetjük.

Böhönye bemutatkozása

 

Böhönye község Somogy megye szívében, a Marcali járás déli felén található, hosszú idő óta a környék gazdasági, kereskedelmi központja, mikrotérségi centrum szerepet tölt be. Böhönye és környéke kiváló természeti adottságokkal rendelkezik. A lankás somogyi dombok növénytársulásai gyönyörűek, sok túrázót vonzanak a térségbe. A települést minden irányból erdő veszi körül, a Dávodpuszta környéki erdőket természetvédelmi területté nyilvánították, a Boronka Tájvédelmi Körzet pedig ritka madárállományáról híres.

Böhönyén 14 települést ellátó rendőrőrs, 6 települést ellátó szociális és gyermekvédelmi, illetve 3 településre kiterjedő oktatási társulás működik.

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kialakult intézményrendszer, az életkörülmények javítása a lakosságot szolgálja és ösztönözze a betelepülést, valamint a lakosság helyben maradását. Az Önkormányzat folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyek a fejlesztések eszközéül szolgálhatnak. A hazai és Európai Uniós pályázati források mellett saját forrásait kihasználva is igyekszik az önkormányzat a támogatások, beruházások megvalósítására. Ennek nyomán az elmúlt években saját forrással kiegészített Európai Uniós támogatásból fel lett újítva az általános iskola, új négycsoportos óvoda épült, a szociális és egészségügyi intézmények új épületben kaptak helyet, és a könyvtár bővítése, felújítása is megvalósult.

Az önkormányzat célja a lakosság életkörülményeinek javítása, a munkahelyteremtés támogatása, élhetőbb településkép kialakítása, és a közösségformáló erőt képező erős civil szervezeti háttér kialakítása. Az önkormányzat és intézményei nagy hangsúlyt helyeznek a felnőtt generáció képzésének mozgatására, hogy ezzel is segítik a jövőbeni boldogulásukat. A nemzeti összetartozás, történelmi hagyományok ápolása, más népek kultúrájának, életmódjának megismerése érdekében testvér-települési kapcsolatot létesített az Önkormányzat Gyimesközéplok (Románia) település önkormányzatával, amely kapcsolati rendszert a jövőben más irányban is bővíteni szeretnék.

A kulturális rendezvények száma jelentősen megnövekedett az elmúlt években, minden rendelkezésre álló forrás felkutatásával, felhasználásával a lakosság egyre szélesebb köreit próbálják megszólítani a sokrétű, változatos kulturális programokkal. Emellett értékek megőrzésére, értékteremtésére, és a hagyományok ápolására ösztönzik a lakosságot. A Községi Könyvtár és Művelődési Ház ad helyszínt a kulturális rendezvényeknek.

Önkormányzati intézmények, szolgáltatások ellátása

 

A település a központja a Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulásának, amely 6 település partnerségét jelenti szociális és oktatási feladatok ellátásához kapcsolódóan.

Böhönyén nagy látogatottságnak örvend a Községi Könyvtár és Művelődési Ház, melynek felújítását 2011-ben fejezte be az Önkormányzat Európai Uniós támogatásnak köszönhetően. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térként (IKSZT) funkcionáló intézmény heti rendszerességgel szervez kulturális, irodalmi, zenei és táncos rendezvényeket a falu lakossága számára.

 

Böhönyén közösségi térként működik még az általános iskola, ahol a helyi civil szervezetek rendezik meg kötetlen formájú találkozóikat. Az iskola sportcsarnoka főleg a téli időszakban jelent megfelelő helyszínt a teremlabdarúgó bajnokságnak, és a kézilabda mérkőzéseknek. A közintézményeken keresztül az időskorúakat is igyekeznek támogatni, nekik programokat szervezni, kimozdítani őket a saját otthonuk bezártságából. Ennek keretében például a Községi Könyvtár és Művelődési Házban színvonalas előadásokat hallgathatnak meg. Az időben történő előzetes tájékoztatás, a társaság iránti igény számos idős embert vonz az intézmény által szervezett tájékoztatókra, kulturális rendezvényekre, mint például az idősek napja elnevezésű esemény, mely során megvendégelik a szépkorúakat, valamint neves előadóművészek és a helyi óvodások és iskolások előadásokkal szórakoztatják a megjelenteket. A Községi Könyvtár és Művelődési Házban rendszeresen szerveznek oktatásokat annak érdekében, hogy az időskorúak is megtanulják használni a számítógépes eszközöket. Így számukra is könnyebb lesz a kapcsolattartás a vidéken élő rokonokkal, unokákkal.

A szabadtéri programok elsődleges helyszíne a községi sportpálya, amely megfelelő méretű helyet biztosít, a több ezres látogatóközönség fogadása mellett egy nagyszínpad felállítására is. Böhönyén a kisgyermekes családok találkozási pontjai közé tartozik a nyilvános játszótér a Dr. Forbáth utcában, illetve a szociális központ udvarán található játszótér.

Az önkormányzati és állami szektorhoz tartozó munkaadók köre a településen:

- az Önkormányzat, mint foglalkoztató a Községi Könyvtár és a kommunális csoport esetében jelentkezik, előbbinél 2 fő, utóbbinál a közfoglalkoztatottakkal együtt közel 80 fő munkaadójaként jelenik meg attól függően, hogy a közfoglalkoztatási program hány dolgozó felvételét finanszírozza,

- a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 11 fő köztisztviselőt foglalkoztat,

- a Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulása az általa fenntartott két intézmény dolgozóinak biztosít munkát, mely több, mint 30 főt jelent, - az általános iskolában dolgozó pedagógusok fenntartója 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, ahol közel 50 pedagógus és kisegítő személyzet dolgozik.

A fentiekben leírtak alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és annak intézményei az egyik legnagyobb foglalkoztatók a településen. A munkaadók elsősorban helyi munkaerőt próbálnak alkalmazni, de megfelelő munkaerő hiánya esetén kénytelenek a környező településekről felvenni munkavállalókat Böhönyére. Számos helyi lakos a szomszédos falvakban és városokban talált végzettségének megfelelő munkalehetőséget, így a kialakult közlekedési útvonalak igénybe vételével járnak be munkahelyükre nap, mint nap.1

Böhönyei Szociális Alapszolgáltatási Központ2

Gesztor önkormányzat: Böhönye, Társult önkormányzatok: Szenyér, Nemeskisfalud, Vése,

Nemesdéd, Varászló

 

Étkeztetés:

Az önkormányzat köteles azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Böhönyén 160 fő veszi igénybe az ellátást. Az ebédet elfogyaszthatják helyben vagy saját maguk otthonukba vihetik, az arra rászorulóknak kiszállításra kerül. Az igénylők jövedelmük alapján differenciált térítési díjat fizetnek.

Házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Ezek lehetnek: közreműködés a lakókörnyezeti higiénia megtartásában, a háztartási tevékenységben való közreműködés, segítségnyújtás a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése, az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, gondozási és ápolási feladatok elvégzése.

Jelenleg 3 településen 47 idős korú ellátottunk van, a munkát szakképzett szociális gondozók végzik (5 fő). Az ellátás igénybevétele térítésmentes.

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás:

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítést 1 fő végzi, 3 településen. Munkája keretében szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, az anyagi nehézségekkel küzdők számára megszervezi a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást. Szociális segítőmunkát végez, így elősegíti a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását. A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Idősek nappali ellátása:

Az idősek klubja elsősorban a saját otthonukban élő, egészségiállapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásraszoruló, önmaguk ellátására részben képes személyekrészére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra,társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteikkielégítésére.A böhönyei idősek klubja 25 férőhelyes intézmény. Rendelkezikfürdő-és pihenőszobával, mosókonyhával, ebédlővel ésfoglalkoztató helyiséggel. Az ellátottak többsége időskorú nő.Az ellátást 2 fő szakképzett szociális gondozó végzi. A szolgáltatástérítésmentes. Az igénybevevők szabadidős programjaitkülönféle társasjátékok, kártyák, könyvek, napi-és hetilapok, valamint tömegkommunikációs eszközök szolgálják.

Böhönyei Gézengúz Óvoda3

 

Az intézmény 2010-ben DDOP pályázatból épült, 4 csoportban 120 gyermek elhelyezésére. Óvodásaink szép, minden igényt kielégítő környezetben töltik mindennapjaikat.

Boldog mindennapok:

A tapasztalatszerzés, a tevékenykedtetés biztosítja a gyermekeink élményhez juttatását.

A mi környezetünk a mi jövőnk:

Az óvodánk egyik fontos feladata a környezettudatos nevelés és az egészséges életmód alakítása.

Megtartó hagyományaink:

Az óvodai tehetséggondozás része néptánccsoportunk, akik ápolják és örökítik tovább a népünk dalait és szokásait. Márton napi jótékonysági vásárt szervezünk évek óta szülők, gyermekek és vendégek részére.

Másokra is gondolunk:

Óvodánk kezdeményezésére karácsonyfát ajándékozunk az idős, egyedülálló embereknek és a nagycsaládosoknak. Gyűjtést szervezünk az erdélyi testvértelepülésünk (Gyimesközéplok) rászoruló gyermekei részére.

 

Böhönyei Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola4

 

Névadónk:

A böhönyei Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1998 óta viseli a „Festetics Pál” nevet. Az iskola alapító gróf nevét, akinek a leszármazottai jelenleg Svájcban és Olaszországban élnek. Jelenleg is támogatják iskolánk alapítványát.

Intézményünkről röviden:

Intézményünk a közoktatásnak egy olyan bázisa, amely mindenkor szerepet vállal a közoktatás új feladataiból, alkalmazza az új módszereket. Jelenleg 254 fő jár 8 évfolyamos képzésre Böhönyén és 67 fő Somogyfajszon, tagintézményünkbe. Jelentős szerepet tölt be tanítványaink életében a sport (futball, kézilabda, atlétika), valamint az újszerű oktatási modellek, projektek.

Projektjeink:

Honfoglalás projekt, advent projekt, gyógynövény projekt, egészség hét.

Örökös „ÖKO” iskola vagyunk:

Fontos számunkra a természet védelme az egészséges táplálkozás, az újrahasznosítás. Csoportjaink aktívan működnek.

A.M.I. – Alapfokú Művészeti Iskola:

2000-ben elindítottuk az alapfokú művészetoktatást, amely a későbbiekben folyamatosan bővült művészeti ágakkal: zene, tánc, képzőművészet.

Községi Könyvtár és Művelődési Ház5

 

A böhönyei lakosoknak mindig is volt igényük a kultúrára, ezért már az 1900-as évek elején olvasókörök alakultak a településen. 1959-től működik Böhönyén könyvtár. Az évek során egyre szebb környezetben valósulnak meg céljaink.

Lehetővé tesszük a településen és az oktatási kistérségben élők számára, hogy hozzáférjenek intézményünk közvetlen vagy közvetett szolgáltatásai által minden olyan információhoz, szellemi alkotáshoz, amely tudást, szellemi élményt eredményez és a munkában, a közéletben, az élethosszig tartó tanulásban, a mindennapi élet színterein hasznos segítséget biztosít.

Kulturális programjainkkal minden korosztály számára szórakozási és művelődési lehetőséget biztosítunk. Tudatosítjuk olvasóink és a potenciális használók körében, hogy a könyvtár nem csak a könyvek tárháza, hanem kulturális közösségi tér, információs központ, a szabadidő hasznos eltöltésének helye. Sajátos eszközeinkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyermekek mielőbb rendszeresen és rendeltetésszerűen használják a könyvtárat, ezt a könyvtárhasználati órák megtartásával érjük el. Állományunkat a mindenkori igényeknek megfelelően gyarapítjuk és szolgáltatásainkkal is erre törekszünk, hiszen a Községi Könyvtár és Művelődési Ház így válhat a közösségi élet fontos színterévé.

Böhönye civil szervezetei6

 

Böhönyéért Egyesület

 

A korábban Böhönyéért-Somogyért Egyesület 1999-ben alakult Juhász János Megyei Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok referense és Molnár József polgármester kezdeményezésére, 55 fő alapító taggal. Az alapszabály szerinti legfőbb céljai: Böhönye település értékeinek óvása, fejlődésének elősegítése, faluszépítés, egészséges életmód, kulturális tevékenység, más civil szervezetekkel kapcsolattartás, együttműködés az önkormányzattal.

Az egyesület elnöke 2016-tól: Bonczek Ágnes.

Folyamatosan virágosítottuk, szépítettük a falut, melynek eredményeként 1999-ben „Tiszta-virágos környezetért” versenyben 12 db tuját és 2 db köztéri kukát kapott a falu, 2002-ben pedig elnyertük a „Gondozott, virágos község” címet. Az általunk épített sziklakert ma is díszíti a közterületet. A Kommunális csoport működése óta erre a tevékenységünkre nincs szükség. Az 1956-os forradalom évfordulójára kiírt pályázaton kb. 400 ezer Ft értékű bronz emléktáblát nyertünk, ami jelenleg a Községi Könyvtár és Művelődési Házban van elhelyezve.

Hagyományos rendezvényeink: karácsonyi ünnepély, farsangi műsor és bál (hely hiányában megszűnt), kézműves alkotónap, családi nap szervezése főzéssel és különböző versenyekkel, „Szív napja”, falunapi programok szervezése és lebonyolítása,- főzés és szereplés a műsorban, Nagyszakácsi rendezvényen sütés-főzés, 80 éven felüliek megajándékozása karácsonyra, fogyatékkal élők részére karácsonyi műsor és ajándék, részvétel a falusi ünnepélyek szervezésében és lebonyolításában.

2000-ben az alkotónapon készült alkotások értékesítéséből származó bevétellel az induló művészeti iskolát támogattuk, és több éven keresztül elláttuk őket étellel-itallal az iskolakezdést megelőző alkotónapjukon. Családi napot 2006-ban tartottunk először, azzal a szándékkal, hogy azok a gyerekek is tudjanak mesélni valamilyen élményről, akiknek a családja nem tud elmenni nyaralni. Játékos ügyességi és sportvetélkedőket tartottunk a családok számára, ahol a nyertesek társasjátékot, tollaslabdát kaptak, de senki sem távozott üres kézzel, minden gyerek kapott valamit. Nagy bogrács lecsót és teát is főztünk, mindenki ehetett-ihatott. A résztvevők nagyon jól érezték magukat, de mi több családot vártunk, és ez azóta minden évben így van.

Az őszi „Szív-napja” rendezvényen vércukor,- vérnyomás,- koleszterinszint, testsúly és testzsír-mérés, csontritkulás mérés mellett évek óta véradásra is lehetőség van. Egy alkalommal gyógytornász irányításával közös mozgásra is sor került. A szűréseket és a vérvételt végző egészségügyi dolgozókat ellátjuk étellel-itallal. Ezek a rendezvények mindig jó hangulatban telnek, szívesen jönnek a szűrést végzők. Általában 100-130 fő jön el a szűrővizsgálatra és 50-60 fő a véradásra. Így az évek során sok helybeli egészségi állapotát mérték fel ingyen. Több személynek javasolták, hogy menjen szakorvosi vizsgálatra, mert valami nincs rendben, így elkerülhette a komolyabb bajt.

Kezdetek óta résztvevői vagyunk a Nagyszakácsi Királyi Szakácsok Nyomdokán rendezvénynek. Az első években a „Böhönyei udvar”-ban kiállítást rendeztünk a faluban élő képzőművészek alkotásaiból, és többféle étel rotyogott az üstökben, a kemencékben pedig finom rétes sült, így a messziről jött vendégek is vitték a falu hírét. Egy ideje már nincs a településeknek udvara, a közös főzőhelyen főzzük a „Polgármester kedvenc ételét” és sütjük a pogácsát. Valamilyen díjat szinte minden évben kaptunk, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ott együtt vagyunk a környező települések csapataival és jókedvűen töltjük a napot.

Hosszú évek óta készítünk ajándékcsomagot a falu 80 évesnél idősebb lakói számára karácsony előtt, és az egyesület tagjai viszik el számukra jókívánságainkkal együtt. Sajnos egyre több olyan gyermek él a településen, aki valamilyen betegséggel, fogyatékkal kénytelen élni. Az Ő számukra a „Fogyatékkal élők karácsonya” ünnepélyen tartós élelmiszert, használt ruhát, cipőt és játékot oszt az egyesületen belül működő „Nők Böhönyéért” tagcsoport. A számukra rendezett kedves műsort követően süteménnyel és gyümölccsel is megvendégeljük a gyerekeket és szüleiket. 2000-ben a Soros Alapítvány pályázatán 245 ezer Ft-hoz jutottunk, amelyből az óvodások kaptak udvari játékokat és babaházat. 2001-ben 333 ezer Ft értékben számítógépet vásároltunk, ami a könyvtárba került, és ez volt az első gép, amit a lakosság használhatott internetezésre. Berendeztük a Faluházat a faluban összegyűjtött régi használati tárgyakkal és bútorokkal. Az „Egészséges Településekért” pályázatra kapott 500 ezer Ft-ból egy közel 2 millió Ft értékű szabadidő parkot alakítottunk ki körülötte, kerítéssel, vizes blokkal és szabadtéri színpaddal. A farsangi bálunk bevételéből 2005-ben a védőnői szolgálat részére 50 ezer Ft-ot adtunk játszósarok kialakítására, 2006-ban a haranglábnál 2 db köztéri padot helyeztünk el. Eddig a pályázatokon több mint 3 millió Ft-ot nyertünk, amit nagyrészt a falu javára használtunk fel. Gondolok itt a 11 sörpad garnitúrára, a sörsátrakra, amiket minden helyi rendezvényen, sőt a környező települések falunapjain is használnak. 2011-ben LEADER pályázaton 2 millió Ft-ot nyertünk, melyből augusztus 20-án a kaposvári ROXINHÁZ előadásában az „István, a király” című rockoperát finanszíroztuk. Nemcsak helyi lakosok, hanem a környező településekről is sokan érkeztek. Kb. 1600 fő csodálhatta meg a látványos, gyönyörű előadást. 2014-ben ugyanilyen pályázaton 500 ezer Ft-ot kaptunk, melyből a 100 Folk Celsius zenekar tartott nagy sikerű előadást. Több alkalommal kaptunk adományt (lisztet, cukrot, száraztésztát) a Somogyért Egyesülettől, amit a rászorulók részére osztottunk ki.

2007-ben helyi újság kiadásáról döntöttünk, és azóta negyedévente megjelenik „Rólunk-Nekünk” címmel, sok érdekes cikkel, hírekkel, helyi szerzők verseivel, írásaival és a lakosságot érintő események ismertetésével. Nagyon sikeres, már 250 példányban adjuk ki.

Az egyesület honlapjának címe: www.bohonyeert.hu

 

Böhönyéért Egyesület keretében működő Borbarát Kör

 

A Borbarát Kört 14 böhönyei szőlősgazda alapította 2004-ben, a Böhönyéért-Somogyért Egyesület tagszervezeteként.

Kitűzött céljaink:

- Hagyományőrzés: az évszázados böhönyei szőlőművelési, borkészítési kultúra megőrzése és fejlesztése.

- Hagyományos, táj-jellegű szőlőfajták termelésben tartása.

- Helyi borok minőségének javítása, rendszeres versenyeztetése.

- Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása, melyeken kiemelt szerep jut a családi jellegnek.

- A Borbarát Kör együttműködik a község választott vezetőivel, civil szervezeteivel, és lehetőségeihez mérten támogatást nyújt jótékony célú rendezvényeken.

Választott jelmondatunk:

Jó borokkal Böhönyéért!

Célkitűzésünkkel összhangban tervezzük meg évről –évre programjainkat:

- Márciusban rendezzük a térségi és helyi borversenyt, melynek eredményhirdetése a borászbálon történik. Ugyanekkor kerül sor a Borászfeleségek Pogácsaversenyére is

- Júniusban egész napos kirándulást és borkóstolót szervezünk családtagjainkkal együtt hazánk egyik neves borvidékére.

- Augusztus második hétvégéjén családi nap a Millenniumi Faluháznál, családtagokkal, gyermekekkel, unokákkal, barátokkal.

Jelenleg már 51 tagot tartunk nyilván.

Elérhetőség: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 06-30/9725794, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 06-30/9866966

Böhönye Községi Sportegyesület

 

Egyesületünket 1921-ben alapították. Az évtizedek során a labdarúgó szakosztály mellett működött atlétika, sakk és kézilabda is. Jelenleg csak a futball működik az egyesületen belül. Több mint 70 igazolt játékosunk van, akik hétről hétre megméretnek a környékbeli csapatok ellen. Az óvodás korosztálytól a felnőttekig hat csapatot működtetünk.

A 2000-es évek közepén felnőtt csapatunk feljutott a megyei első osztályba, mivel második helyezést ért el saját bajnokságában. Eközben ifjúsági csapatunk kétszer is bajnok lett saját csoportjában, sajnos belőlük már csak elvétve szerepelnek a mai felnőtt csapatban. Nehéz pénzügyi helyzetünkben újra a megyei másodosztályba kerültünk, ahol a 2011/2012-es idényben második lett a felnőtt csapat, majd egy évvel később bajnoki címet szerzett mind a felnőtt, mind az ifjúsági csapatunk. Sajnos az első osztályban való indulást pénzügyi okok miatt nem tudtuk vállalni. Napjainkban a felnőtt és az ifjúsági együttesünk 90 %-a böhönyei, ami komoly eredménynek mondható a környékbeli csapatokhoz képest.

Támogatónk az önkormányzat, a helyi és környékbeli vállalkozások pedig a TAO-jukkal támogatnak minket, ami rengeteg utánjárást igényel. A focipálya környékét folyamatosan szépítgetjük, építgetjük, több sikeres pályázat is megvalósult az elmúlt években a Széchenyi utcai sportpályán.

A sport összetartó és közösségépítő erejét lényeges megemlítenünk. Sajnos községünkben egyre kevesebb tér van a fiataloknak arra, hogy mozoghassanak, együtt tölthessék szabadidejüket, ezért tartjuk fontosnak, hogy az elkövetkezendőkben a focipályán is egyre többet játszhassanak, sportolhassanak felügyelet mellett. Célunk, hogy sportolási lehetőséget adjunk a helyi és környékbeli fiataloknak és olyan csapatokat építsünk fel, amelyekben jól érzik magukat és kedvenc sportjukat művelhetik.

Elérhetőség:

Böhönye Községi Sportegyesület

cím: 8719 Böhönye Széchenyi u. 33.

elnök: Biró Attila, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Csillagösvény – Böhönye a Határon Túli Magyarokért Egyesület

 

Egyesületünk 2008-óta van jelen községünk életében. Egyesületünk azon dolgozik, hogy az elcsatolt országrészek magyarjaival és az anyaországba visszaköltözött magyarokkal minél szorosabb és barátibb kapcsolatot alakítson ki.

Mi voltunk, akik szorgalmaztuk a testvértelepülési kapcsolat létrejöttét, és a rendszeres kapcsolattartást. Rendszeresen és kölcsönösen részt veszünk a nagyatádi erdélyi kör rendezvényein, programjain.

Minden évben jelen vagyunk a „Világ magyarjainak” rendezett fórumon. Minden évben egyesületünk szervezésében és lebonyolításában emlékezünk meg a Gyászos Trianonról és az Aradon kivégzett vértanúkról.

2010-ben egyesületünk a parkban felállította a trianoni kopjafát, majd 2011-ben az Aradi vértanúk emlékére állított emlékoszlopot. Így méltó módon tudunk megemlékezni e gyászos cselekedetekre.

Részt veszünk a községünkben rendezett minden rendezvényen és erőnkhöz mérten támogatjuk.

A többi civil szervezettel és intézménnyel együttműködési megállapodásunk van és kölcsönösen segítjük egymást.

Egyesületünk 2008-óta ajándékoz meg hátrányos helyzetű erdélyi gyerekeket. Mikor elkezdtük még csak 50 gyereket tudtunk támogatni, mára már a számuk 900 gyerek és 50 nagycsalád és a Gyimesbükki árvaház. Testvértelepülésünk, Gyimesközéplok minden gyereke kap karácsonyi ajándékot és ezen felül még 50 hátrányos helyzetű nagycsalád is kap ajándékat, ami élelmiszerből tisztító-, tisztálkodó-felszerelésből, műszaki cikkből, édességből, gyümölcsből áll. Egy csomag tartalma kb. 50 kg. 2013. évben 4 kisteherautónyi ajándékot tudtunk kiszállítani. Az ország minden részéről vannak tiszteletbeli egyesületi tagjaink, akik önzetlenül segítik munkánkat és öregbítik egyesületünk és községünk hírnevét.

Távolabbi terveinkben szerepel nemcsak erdélyi magyar lakta település megismerése és kapcsolat felvétele. Községünk szebbé és lakhatóbbá tétele. Jövő nyárra erdélyi kirándulás megszervezése remélve, hogy még több Böhönyei lakos megismeri testvértelepülésünket és Erdélyt.

Elérhetőség: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Elnök: Bekesné Nagy Valéria

Pósai Horgász Egyesület

 

Mai rohanó világunkban egyre többen választják hobbinak a horgászatot, amely kiválóan alkalmas a kikapcsolódásra, amelyet férfiak, nők, gyerekek és idősek egyaránt űzhetnek.

Egyesületünk 2010-ben alakult 32 taggal. Az országban egyedüli módon női vezetőséggel.

Működési céljaink:

 • horgászat feltételeinek biztosítása /haltelepítés, vízkarbantartás, kaszálás/

 • természetvédelem

 • szabadidős tevékenységek szervezése/baráti, családi társaságok, civil szervezetek kirándulásának biztosítása/

Horgásztavunk 5ha területen fekszik. A parton kialakított tűzrakó helyek és esőbeállók várják a horgászni, kirándulni és kikapcsolódni vágyó embereket.

Minden évben megrendezésre kerül a horgászverseny és a családi nap, amelyen szívesen látunk mindenkit.

Együttműködési megállapodást kötöttünk több civil szervezettel, részt veszünk egymás programjain és segítjük munkájukat.

A tó halállománya: ponty, amur, dévérkeszeg, kárász, csuka, süllő.

Lehetőség van napijegyes horgászatra, de szívesen várjuk tagjaink sorába a horgászokat.

 

Elérhetőség: Tel:30/981-9599, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Böhönyei Önkéntes Tűzoltóegyesület

 

Böhönye község legkorábban alakult és még ma is aktívan működő egyesülete a BÖHÖNYEI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYESÜLET.

Az egyesület 1890. május 26-án alakult meg, Önkéntes Tűzoltó Egyesület néven. A megyében az elsők között megalakult tűzoltó egyesület alapítói és tisztségviselői felismerték, hogy mekkora szükség van egy jól szervezett, felkészült tűzoltóságra a falu lakosságának védelme érdekében. Szerepe a tüzek, katasztrófák elhárításában, vagy a károk mértékének csökkentése régen és ma is fontos alaptevékenysége szervezetünknek. Ezenkívül, az egyesület célja és tevékenysége a tűzmegelőzés, műszaki mentés, kulturális feladatok ellátása, a hagyományőrzés és ifjúságnevelés.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy évek óta sikeresen szerepelnek a falu gyermekei megyei tűzoltóversenyeken, valamint a megyében egyedüli női tűzoltócsapattal is büszkélkedhetünk, akik az Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokságon remekeltek, és egyesületünk tagjai a férfi csapatot is erősítik, akik szintén az Országos Bajnokságon szereztek sok kupát és érmeket.

Egyesületünk taglétszáma 55 fő, 44 aktív tag, és 11 tiszteletbeli tagból áll. Aktív tagjaink közül a 2006-ban megalakult Önkormányzati Tűzoltóság állományában tevékenykedik 13 fő. Felkészült tagjaink számtalan tűzesetnél, balesetnél teljesítettek szolgálatot, mentettek életet, óvtak értékeket.

A 2015. évben a 125. évfordulóját ünneplő egyesület, a Böhönyei és a környező települések embereiért volt, van és lesz.

Elérhetőség: Elnök: Konkoly Anna, 8719 Böhönye, Bethlen G. u. 39. e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel:+36302008033

Böhönyei Polgárőr Egyesület

 

A Böhönyei Polgárőr Egyesület Böhönye és a hozzá tartozó közigazgatási területen az Egyesület alapfeladataként is megjelölt, a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint az óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el. A polgárőr szolgálatot önkéntesen és rendőr mellett is teljesítjük. A rendőr mellett ellátott szolgálatok megkezdése előtt bejelentkezünk a Marcali Rendőrkapitányság ügyeletére, tájékoztatást adunk a szolgálatba lépésről. A szolgálat ellátást többféleképpen, így gyalogosan, kerékpárral és autóval végezzük. Lehetőség szerint egy-egy szolgálati időben a minimum 2 fő mellett 4-6 fő is járja a község utcáit és a hegyi utakat. Ha a szolgálat ellátása során idegen, gyanús autót, személyt látunk, lehetőség szerint az adatok feljegyzését követően tájékoztatást adunk a rendőrség felé. Figyelemmel kísérjük a helyi rendezvények és ünnepek napjait, így kiemelt szolgálatot adunk többek között a falunapon, mindenszentek napján, karácsonykor és szilveszterkor is.

Elérhetőség: Elnök: Bonczek Ágnes , Székhely: 8719 Böhönye, Fő u. 47., Polgárőrség telefonszáma: 30/86-34-494

 

Böhönyei Dalkör7

 

A csaknem 15 éves böhönyei vegyes kar, a változó körülmények és igények hatására – mint eddigi működése során már nem először –, ismét átalakult. Természetesen nem az eddigiekben tőle megszokott igényesség, művészi színvonal és interpretáció változásáról, feladásáról van szó, csupán a fenntartói, működtetői oldalt érintő dolgok változtak meg.

Az ősi múltra visszatekintve, mintegy 15 évet visszapörgetve, a napjainkig egyházi kórusként működő együttesünk, községi kórusként verbuválódott hajdanán, az akkori iskolaigazgató, a mostani polgármester asszony kezdeményezésére. A kórus megszervezésében énektanári minőségemben magam is aktívan részt vettem. Az őt követő igazgató azonban már nem tudta vállalni a kórus iskolán belüli működtetését, és a feltételek biztosítása is gondot okozott. Ezért aztán a kezdeti évek után röviddel, Horváth Lóránt atya meghívására egyházzenei kórussá alakultunk át. Ebben az időben 18–20 fős átlaglétszámmal büszkélkedhettünk. Később sajnos sokan megváltak tőlünk betegség, költözés, tanulás miatt, és pár énekes társunk legnagyobb bánatunkra örökre itt hagyott bennünket.

A későbbiekben, István és Tamás atya idejében körülményeink sajnos nem javultak. Ebből a hívek keveset, vagy talán semmit sem vettek észre. Több nehézséget leküzdve elhívatottságtól átfűtötten, fáradtságot nem kímélve hétről-hétre tettük a dolgunkat. Ennek ellenére a továbbiakban a kórusunknak fenntartói részről nem sok elismerés jutott, pedig igen nagy szükségünk lett volna rá az építkezéshez. Ellenpólusként egy-egy vidéki és helyi szereplés sikerélménye és a hit ereje táplálta a közösséget. Létszámunk azonban sajnos egyre csökkent, újabb testvérek váltak meg tőlünk, s a legnagyobb jó szándékkal sem tudtuk további maradásra bírni őket.

Utolsó szereplésünk január 15-én a vasárnapi szentmise keretében volt a böhönyei templomban, ahol már sajnos csak a végsőkig kitartó kis mag zengte az énekeket. Hiányosak voltak a szólamok. Mégis kiálltunk az atya kérésére, vállalva a szolgálatot, annak ellenére, hogy páran, közülünk valók, már csak a padsorok közül drukkoltak nekünk. A liturgikus szolgálatra közben többnyire vidékiekből álló újabb együttes, scola szerveződött a templomban.

Mi maradékok pedig arra az elhatározásra jutottunk, hogy megtörten ugyan, de kitartunk továbbra is, és folytatjuk a másfél évtizedes múltat a saját színeinkben. Köszönettel fogadtuk a község részéről felajánlott segítséget és együttműködésre való felkérést. Ezen minőségünkben a község egészét szeretnénk még hatékonyabban szolgálni.

A Böhönyei Dalkör 2017 márciusában alakult 11 taggal, a Magyarok Nagyasszonya Kórus utódjaként. A település közéletében aktív szerepet tölt be, nemzeti ünnepeken, jeles napokon rendszeresen fellépnek, műsorukkal emelik a rendezvények színvonalát. A település határain túl is bemutatkoztak már két alkalommal Zalakaroson, – májusban a Zalakarosi Civilek Napján, októberben pedig a Kórustalálkozón vettek részt. A böhönyei kórus és a Zalakarosi Dalárda Vegyeskar közti testvérkapcsolat és barátság kialakulása 2016.11.27-én, Szent Márton napi rendezvényünkön kezdődött, melyben a két település polgármesterének felülmúlhatatlan érdeme van. Az esemény Böhönyén, a Községi Könyvtár és Művelődési Házban került megrendezésre, melyen a zalakarosi kórus vendégszerepelt. A kórus nyitott a további testvérkapcsolatok létrehozására akár országhatárokon túl is.

Kórusvezető: Gönczöl György

1 Forrás: Szakmai terv, Böhönye község önkormányzata, Civilek Háza infrastrukturális fejlesztése

2 Forrás: Kovács Orsolya intézményvezető előadása, ami 2017 október 30-án hangzott el a böhönyei workshopon.

3 Mezőfi Attiláné intézményvezető előadása, ami 2017 október 30-án hangzott el a böhönyei workshopon.

4 Nagy Attila István intézményvezető előadása, ami 2017 október 30-án hangzott el a böhönyei workshopon.

5 Dr. Savanyó Józsefné intézményvezető előadása, ami 2017 október 30-án hangzott el a böhönyei workshopon.

6 A civil szervezetek által elkészített bemutatkozók

7 Gönczöl György kórusvezető úr Böhönye újságban megjelent cikke alapján. – Böhönyéről Rólunk-Nekünk. 2017. 1. szám

 

 

Fejlesztési prioritások, célok Böhönyén (kérdőívezés eredményei)

 

A kérdőívet a projekt résztvevői közül töltötték ki nagy arányban, a workshopon és a tanulmányúton résztvevők nagy része, összesen 21-en. A projektben a település civil szervezeteiben aktív szerepet vállaló lakosok, az egyes intézmények vezetői és munkatársai, valamint az önkormányzat munkatársai vettek részt, így a kérdőív eredményei változatos képet adnak az egyes civil szervezetekben, önkormányzati intézményekben, szervezetekben tevékenykedők véleményéről, meglátásairól. A kérdőívet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A workshop és a tanulmányút résztvevői egyhangúan azt nyilatkozták – egy személy kivételével, aki nem adott választ erre a kérdésre − hogy a továbbiakban is részt kívánnak venni a Norvég Alap által támogatott projektek megvalósításában.

 

 

 

Annak tekintetében, hogy melyik területen látják leginkább indokoltnak, célszerűnek a norvég-magyar együttműködésen keresztül Böhönye fejlesztését, a kitöltők 80%-a közösségépítést tartja a legfontosabb területnek, 33 %-a az infrastrukturális fejlesztést, 23 % a megújuló, alternatív energetikai beruházásokat, 14 % pedig az idősellátás korszerűsítését. Egy-egy megkérdezett kiemelte a hagyományőrzés jelentőségét, a kórus mozgalom újraélesztésének fontosságát, valamint az egészségügy fejlesztését. Mivel itt több válasz is adható volt, ezért az egyes csoportok között átfedések vannak, de egyértelműen látható, hogy a közösségépítés, mint célkitűzés a megkérdezettek nagy része számára kiemelkedő jelentőségű és ez nemcsak a projektünket validálja, hanem a jövőbeni folytatás igényét, valamint a fenntarthatóság fontosságát is alátámasztja.

 

 

 

Arra a kérdésre, hogy melyek Böhönye Önkormányzatának fejlesztési prioritásai, számos válaszkombináció érkezett. A „Lakosság helyben tartását”, mint prioritást a megkérdezettek 80 %-a tartotta fontosnak, a megkérdezettek 71 %-a pedig az 1-3. helyen említi jelentőségben ezt a prioritást, a megkérdezettek 42 %-a pedig 1. helyre rakta ezt prioritást. A megkérdezettek 62 %-a tartja fontosnak a civil és kulturális kapcsolatok fejlesztését, az idősek méltó életének biztosítását, valamint az ifjúságpolitikát. Ugyanakkor ezek közül a civil és kulturális kapcsolatok fejlesztését 57 %-a megkérdezetteknek, az ifjúságpolitikát az 52 %-a a megkérdezetteknek az idősek méltó életének biztosítását csak 19 %-a a megkérdezetteknek rakta az 1-3 helyre. A szegénység elleni küzdelem és a rászorulók segítése a megkérdezettek 47 %-a számára fontos és összesen 28,5 % rakta a 1-3. hely valamelyikére ezt a prioritást. Az alternatív energetikai fejlesztések a megkérdezettek 38%-a találta fontosnak és mindössze 9 % sorolta az első 3 hely valamelyikére. A sporttal kapcsolatos fejlesztéseket a megkérdezettek 33 %-a említette és 14 %-a az első három hely valamelyikére sorolta.

E kérdésre adott válaszok között szerepelt még a meglévő intézmények eszközfejlesztése, digitalizálás, hangosítás javítása a Művelődési Ház valamint a Könyvtár esetében, a vállalkozások jobb támogatása, ipari telep létrehozása, valamint a saját kábeltévé, médiacsatorna megalakítása. A hátrányos helyzetű csoportok esetén megemlítésre került, hogy a fogyatékosokat és akadályozottakat minden korosztályban támogatni szükséges életvezetési tanácsadással. Emellett a civil kapcsolatok és civil élet ösztönzése területén említésre került az egyesületi tagság növelésének fontossága, valamint a civil szervezetek differenciált, jobb támogatásának szükségessége.

Az eredményekből tisztán látszik, hogy a projekt résztvevői kiemelten fontosnak tartják a lakosság helyben tartását, emellett pedig a civil és kulturális kapcsolatok fejlesztését, nagy jelentőséget tulajdonítanak a jövő generációjának és ennek megfelelően komoly hangsúlyt helyeznének a megfelelő ifjúsági programok kialakításának. Az, hogy a megkérdezettek egyenlő arányban tartják fontosnak a civil és kulturális kapcsolatok fejlesztését, az idősek méltó életének biztosítását, valamint az ifjúságpolitikát egyfajta átfogó gondolkodást is sugall, miszerint minden a közösségi értékek megteremtése (ahogy az előbbi kérdésre adott válaszok eredményei is mutatják) egyszerre valósul meg a civil és kulturális kapcsolatok fejlesztésén, valamint a még és már inaktív lakosság jóllétének biztosításán keresztül.

 

 

A rövid távú fejlesztési célok esetén meglehetősen sokféle választ kaptunk, számos egyéni ötletfelvetés történt, így a fejlesztések sorrendjét nem állítottuk fel, mivel nem kapott egyik megfogalmazott cél sem nagyobb prioritást, ugyanakkor az látszik, hogy legnagyobb elfogadást a már pályázatban is szereplő Civilek Háza fejlesztés, valamint a közösségi terek fejlesztése kapott, összesen 44 %-ot. Ez nagyon szépen alátámasztja a még első kérdéskörben magas pontszámot elért közösségfejlesztés fontosságát.

Ezt követi a munkahelyteremtés jelentősége és az Egész életen át tartó tanulási lehetőségek, tematikus kurzusok biztosítása minden korosztály számára a maga 33 %-kal. Látható, hogy az előző kérdéskörben magas pontszámot kapott Lakosság helyben tartására, egy újabb válasz lehet a megfelelő tanulási lehetőség és a munkahely teremtés, hiszen ez biztosítja a megélhetést és a jövőbeni célok elérését a már aktív és hamarosan aktív munkavállalók, azaz az ifjúság számára.

33 %-ot kapott a bölcsőde kialakításának jelentősége, ez szorosan kapcsolódhat az előző két ugyanilyen pontszámot kapott kategóriához, hiszen hozzájárul az anyukák, nők munkahelyi vissza-integrációjához, csakúgy, mint a helyi munkahely teremtéshez.

Az egyes feladatokkal kapcsolatos forrás és munkaerőhiány, valamint a közösségépítés fontos eszköze lehet az önkéntesség, amit összesen a megkérdezettek 22 %-a tart fontosnak.

Az ifjúság mobilizálása a pedagógusok szerepének ösztönzésén és a könyvtár és az iskola kapcsolatának erősítésén keresztül történhet meg a megkérdezettek 16 %-a szerint.

A megélhetéshez, helyben maradáshoz kapcsolódhat a helyi értékesítés lehetőségeinek megteremtése és a piac kialakítása is, amit összesen a megkérdezettek 16 % támogat.

A megkérdezettek 11%-a támogatja a hivatal és más közintézmények megújuló energetikai átalakítását, a Faluház és környékének rendbetételét kulturális programok szervezése céljából, sport központ létrehozását, valamint bérlakások fejlesztését.

Ennél a kérdésnél megemlítésre került még az emberi kapcsolatok minél hamarabbi rendezése, a művészeti csoportok szállításához önkormányzati busz beszerzés, a civil szervezetek erősebb ás differenciáltabb támogatása, néphagyományok ápolása, átadása a fiatalok számára, a csatornázás befejezése.

 

 

A kérdőívekben lehetőség nyílt egyéni szempontokat is megosztani a megjegyzések rovatban. A szakmai tanulmányúton résztvevők közül egy résztvevő külön kiemelte, hogy milyen fontos lenne az együttműködés erősítése a böhönyei intézmények, civil szervezetek és az önkormányzat között és a szakoktatás fejlesztése, a multikulturális értékek ápolása és megismerése és az önkéntesség és rászorulók segítése kapcsán szakmai tapasztalatcsere, akár nemzetközi, akár belföldi szinten. A kulturális együttműködés kapcsán egy másik résztvevő kiemelte, hogy még jobban bővíthető lenne a Könyvtár és a Művelődési Ház kulturális programjainak köre: lehetséges lenne több szórakoztató, ismeretterjesztő, gyermek előadások megszervezése és színházlátogatás is. Ehhez természetesen érdemes lehet növelni a két intézmény munkaerőinek számát, csakúgy, mint a Művelődési Ház és a kulturális terület finanszírozását, hogy még inkább betölthessék a közösségi színtér szerepet. Egy további résztvevő szorgalmazta a könyvtári programok, könyvolvasás ösztönzését, ehhez az ifjúság nagyobb mértékű bevonását. További lehetőségként került megemlítésre egy kis projekt lehetősége a norvég partnerrel: népzenei workshop, tábor szervezése és ifjúsági csoportok tanulmányútja, tapasztalatcseréje.

 

Kérdőív összegzése

 

A kérdőívezés eredményei egyértelműen alátámasztják projektünk létjogosultságát, a közösségi értékek erősítésének fontosságát kulturális és civil összefogáson keresztül és egyben kijelölik a jövőbeli hosszútávú prioritások és rövid távú célok irányát Böhönyén e tekintetben és a többi fejlesztési lehetőség szempontjából.

 

A jövőbeli norvég-magyar együttműködéseket egy kivételével az összes válaszadó támogatta, a jövőbeli együttműködések legfontosabb területei a következők:

 1. Közösségépítés

 2. Infrastrukturális beruházások

 3. Energetikai beruházások

 4. Idősellátás

 

A böhönyei hosszútávú 3 legfontosabb prioritás a következő:

 1. Lakosság helyben tartása

 2. Civil és kulturális kapcsolatok fejlesztése

 3. Ifjúság politika, ifjúsági programok fejlesztése

 

A böhönyei rövid távú 3 legfontosabb cél a következő:

 1. Civilek háza létrehozása, infrastrukturális beruházások a kultúra területén

2.-3. Bölcsőde létrehozása, életen áttartó tanulás, kurzusok szervezése minden korosztály számára, munkahelyteremtés

Interaktív workshop folyamata és eredményei

 

Az interaktív workshop leírása

 

2017. október 30-án workshopra került sor Böhönyén, ahol egy interaktív workshop elem is alkalmazásra került „Közös tervezés interaktív módszerrel (World Café)” címmel.

A workshopon részt vettek: norvég szakértők, böhönyei önkormányzati dolgozók, civil szervezetek, önkormányzati intézmények képviselői, környező települések vezetői, térségi szereplők, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, a TÖOSZ két szakértője, összesen: 34 ember. A résztvevők csoportokat alakítottak. Az alábbi témák átbeszélésére nyílt lehetőség. Minden csoport, mindegyik asztalnál összesen 15 percet töltött és beszélgetett az adott témákról. A témákkal kapcsolatban felmerülő felvetéseket minden asztalnál az asztalgazda összegezte, majd miután minden csoport járt minden asztalnál, a felvetéseket ismertette az összes résztvevő számára.

 1. Helyi önkormányzat, civil szervezetek és helyi intézmények kapcsolata jelenlegi helyzete:

 

• Pozitív dolgok, amik jól működnek, és lehet rá befolyás, hogy még jobban működjenek;

• helyi adottságok, amik lehetővé teszik a fejlődést;

• nehézségek, problémák;

• külső befolyásoló tényezők, amik veszélyeztetik a tevékenységek megvalósulását

 1. Jövőkép, jövőbeli tevékenységek

 

• Melyek a fejlesztendő területek az önkormányzat, önkormányzati intézmények és a civil szervezetek együttműködésén belül?

• Melyek a jövőbeli kitörési lehetőségek, milyen célok és tevékenységek valósíthatóak meg a kulturális és civil kapcsolatok terén a településen és térségi összefogásban?

• Milyen eszközökre van szükség a közösségi összefogás megerősítése során?

 1. Önkormányzati és térségi fejlesztési lehetőségek

 

• Melyek azok a stratégiai pontok, amire érdemes összpontosítani, amikor a mikro-térség fejlesztését tervezzük?

• Milyen fejlesztendő területeket képzelnek el a jövőben a térségben?

• Milyen tevékenységeket valósítanának meg szívesen az olyan területeken, mint a szegénység elleni küzdelem, az energetika, az idősellátás, ifjúságpolitika vagy a kulturális kapcsolatok és a közösségi összefogás erősítése?

 

 1. Norvég inputok, norvég magyar együttműködési lehetőségek

 

• Egy jövőbeni projekt keretében milyen együttműködést tudnak elképzelni Böhönyének közösen?

• Milyen előnye származna Böhönyének és milyen előnyei lennének Cultural Break Bordersnek?

• Korábbi jó tapasztalatok, példás nemzetközi együttműködések Böhönyén és Norvégiában

 

Felvetések az egyes asztaloknál

 

 1. Asztal

 

Bár az intézmények közötti kapcsolat jó, de mégis lehet rajta mit javítani. Vannak intézmények, amikkel jó a kapcsolat, ilyen a könyvtár és az óvoda közötti kapcsolat, azonban az iskolával való kapcsolaton szeretnének javítani, hogy ők is jobban részt vegyenek a település kulturális életében.

Ennek feltétele az információk jobb áramlása: egyrészt fontos, hogy mindenki tudjon az egyes intézményekben zajló rendezvényekről, illetve, hogy megtörténjen egyfajta igényfelmérés arra vonatkozólag, hogy mit szeretnének a jövőben megvalósítani, így az egyes szervezetek képviselői részt vehetnek egymás rendezvényein, akár a lebonyolításban is.

Nehézség még az is, hogy a rendezvényeken való részvétel, bizonyos intézmények részéről nem eléggé biztosított, több részvételre lenne szükség a lakosság, iskola dolgozói, politikusok részéről, ez a távolmaradás különösen a nemzeti ünnepek során érezhető egyértelműen.

A hagyományok életben tartása, népszerűsítése és művelése szélesebb körben a résztvevők által jelzett igény. Pl. népzene, néptánc, kézműves foglalkozások népszerűsítése, a hagyományok a fiatalabb generáció számára. A naptári ünnepek ismerete, megismerése és megünneplése szintén nagyon fontos.

Pályázati lehetőségek jobb kiaknázása is fontos lenne, itt az önkormányzat segítségére számítanak az intézmények, amit sok esetben meg is kapnak.

Nagyon fontos még a pozitív szemlélet megléte, ami előre viszi a fejlesztéseket a településen.

Hátrányként említendő, hogy a lakosság aktivitása nem megfelelő, ezen kellene javítani. Ez az anyagi-emberi erőforrás hiányával és a közösségi szemlélet és érdeklődés hiányával magyarázható, az egyének sok esetben előtérbe helyezik saját érdekeiket.

Az intézmények-civil szervezetek egymás felé nyitását szorgalmazzák, egymás rendezvényeiben való szerepvállaláson keresztül, ez a rendezvényeken keresztüli átjárhatóságon át is megvalósítható.

A civilek részvételét PR tevékenységeken és reklámon keresztül lehet növelni.

Az önkormányzat felé üzenet lehet: hogy a civil szervezeteket nem egyenlő módon, hanem az aktivitások arányában, annak megfelelően kellene támogatni.

 1. Asztal

 

Közösségfejlesztést számtalan alkalommal megemlítésre került, hogy legyenek olyan közösségek, akik segítségével fejlődhet Böhönye és új kezdeményezéseket lehet megvalósítani. Ehhez szükség lenne, szükség van azoknak a kulcsembereknek a megtalálására, akik felkarolják ezeket a közösségeket, valamint a generációk kapcsolódására.

Nagyon fontos lenne az ifjúság mobilizálása a közösségi életben tevékenységek és összefogás által, akár a kórusban, akár sport és kulturális tevékenységek révén (ifjúsági táborok, kirándulások kapcsán is). Illetve elengedhetetlen lenne egy működő ifjúsági szervezet megalakítása. Itt is meg kell találni egy olyan inspiráló személyt, aki képes ösztönözni a fiatalokat.

Az együttműködés a helyi intézmények, civil szervezetek és külföldi partnerek közötti kiemelkedő jelentőséggel bír. Ennek érdekében fontos lenne a településen az emberi kapcsolatok rendezése is.

Az interkulturális tanulás is hozzájárulna egy elfogadóbb, befogadóbb közösség kialakításához, más nemzetek gasztronómiai és kulturális szokásainak megismeréséhez.

A kóruskultúra ápolása és fejlesztése a személyi és tárgyi feltételek javításával, létszám bővítésével, szállítás, utaztatás megoldásával (25 fős kisbusz beszerzése –koncertlátogatások, színházlátogatások céljából). Testvérkapcsolatokat is létre lehetne hozni, akár norvég kórusokkal, vagy az erdélyi testvértelepüléssel, esetlegesen magyarországi településekkel is.

A nyelvtanulás népszerűsítése tanfolyamokon és cserekapcsolatokon keresztül hozzájárulna a közösségfejlesztéshez, csakúgy, mint a fiatalok munkahelyeken való elhelyezkedéséhez.

A Könyvtáron keresztül még több emberhez el lehetne jutni, különös tekintettel az ifjúságra, itt esetleges motivációs tényezők keresése segíthetné a fiatalok bevonását (ingyenes kiadvány, uzsonna szervezése stb.).

A lehetséges beruházások között szerepel: műfüves pálya kialakítása, Civilek háza fejlesztés (civil szerveződések saját kis birodalma lehetne), a helyi kábeltévé kialakítása a rendezvények hírverésének elősegítése érdekében.

A lakosság helyben tartása érdekében fontos lenne a munkahelyteremtés.

A meglévő épületek rendszeres karbantartása, hasznosítása is komoly értéket képviselhetne: A Kastélyban és az Illés templomban lehetne koncerteket, kiállításokat szervezni, rendezni. Mivel ezzel az idegenforgalom is fellendülhetne, fontos lenne szálláshelyek létesítése Böhönyén.

A környezet rendbetételére alakult a Gondozott, Virágos Porta program (táblácskák mutatják településszerte), ezt tovább lehetne fejleszteni. Lakatlan épületek rendbetétele civil szervezetek segítségével szintén elengedhetetlen lenne.

Pályázatírói koordinátor, akár önkéntes munkában, segíthetné a civil szervezeteket a pályázat figyelésben, írásban.

A kulturális rendezvények bővítésével a településhez való kötődés is ösztönözhető: tehetséges böhönyei fiatalok, vagy elszármazott böhönyeiek részt vehetnének, mint előadóművészek a rendezvényeken csökkentett áron, vagy önkéntes alapon.

 1. Asztal

 

A térségi fejlesztésekre és a helyi prioritások feltérképezésére irányult a munka. Az önkéntesség és a szerepvállalás a közéletben egy együttműködési alapot képez helyben. Karitatív szolgálatot képzelnek el az idősellátásban, a fogyatékkal élők és a szegények ellátásában. A közösségfejlesztés nyitott szemlélettel a település mottójává kell, hogy váljon: befogadóvá kell válnunk egymással az eltérő nézőpontok ellenére.

Az önkormányzati infrastrukturális és egyéb fejlesztésekhez sokak által ismert pályázati lehetőségek járulnak majd hozzá:

- az óvoda, iskola fejlesztés elkészült,

- a bölcsőde 2018. őszén nyitja meg kapuit,

- a piac kialakításához pályázat került beadásra,

- szélessávú internet kiépítése is megvalósul hamarosan,

- helyi kábeltévé, média a híráramlás fontos forrása lehetne helyben,

- a szociális háló kialakítása védelmet nyújthatna a védelemre szorulóknak és hospice szolgálat kialakítása jelentősen hozzájárulna a társadalmi befogadásához a településen,

- sportcentrum folyamatosan fejlődik, jelenleg a Sport Egyesület kerítését rendbe hozó pályázat került benyújtásra,

- Idősotthon létesítése mindig fontos lehet, hiszen bár a környező településeken vannak idős otthonok, mégis hosszúak a listák a bekerüléshez

- Ifjúsági klub kialakítása, az ifjúság ösztönzéséhez,

- saját önkormányzati kisbusz szintén egy pályázat része, a bölcsődei fejlesztés része, a kulturális eseményeken való részvétel elősegítése érdekében

- Épített és természetes környezet óvása, ökogazdálkodások létesítése

Politikamentes civil élet egy fontos célkitűzés a megfelelő közösség kialakításához. A nézet- és véleménykülönbségek nem veszélyeztethetik az együttműködést, összefogást, könnyen ezek részei lehetnek. Az összetartozás, összetartás érzésének erősítése a kulturális és civil kapcsolatok segítségével a jövőbeni tevékenységek fontos meghatározója lehet. A pályázati eredményességet főállású, vagy megbízott pályázati koordinátorral lehetne növelni, mind az önkormányzat, mind pedig a civil szerveződések esetében. A szegénység elleni küzdelem fontos témája lehet a következő Norvég Alapos támogatási időszaknak, a térségben igen meghatározó mértékű a szegénység: így a felzárkóztatás, a felelősségteljes állampolgári magatartás ösztönzése érzékenyítő programok segítségével valósíthatók meg.

További együttműködési lehetőségek a Norvég Alapon belül és a CBB-vel, a zene, néptánc és hagyományőrzés területén, ifjúsági és felnőtt művészeti kurzusokon keresztül.

Generációs együttműködés megvalósítása a gyerekeken keresztül is megtörténhet, ahogyan az óvodában már gyakorlat, illetve a karizmatikus vezetők, mint a pozitív változások generálóin keresztül.

 1. Asztal

 

Az asztal témája volt: a Culture Break Borders lehetséges hozzájárulása a közös fejlesztésekhez és pályázatokhoz.

A „kritikus barátnak lenni” fogalma annyit jelent, hogy lehet szabadon kritikát, véleménykülönbséget megfogalmazni és mégis az összefogást erősíteni. Ez egy projekt alapjául is szolgálhat: a projekt egy olyan konfliktus kezelési folyamatot modellezhetne, ahol egy konkrét ügy, probléma kapcsán ajánlások, kritikák kerülnének megfogalmazásra, annak elősegítésére, hogy megértsük, nem minden konfliktus rossz konfliktus és, hogy a kritika segítőszándékú is lehet. E szemléletváltást a norvég példák segítenék.

Életen át tartó tanulás minden beszélgetésben előkerült, hiszen erre valós igény van és ezen keresztül a sokat emlegetett közösségfejlesztés is könnyebben megvalósítható.

A kommunikációs és nyelvi képzések a bilaterális együttműködéseket könnyítenék meg, de elősegíthetik az egyes helyi szereplők közötti zökkenőmentes kommunikációt is (elsősorban az első képzési forma).

A böhönyei Civilek Háza nemcsak a böhönyeiek érdekeit, igényeit szolgálhatná ki, hanem egyfajta térségi együttműködésben is működhetne Böhönye és a környező települések viszonylatában (összesen 6 település), így hozzájárulna a helyi civilek életének aktívabbá tételéhez.

Norvégiában mindenki átlagban 3,5 civil szervezet tagja, ennek oka, hogy az egyesületekben a közös problémák megoldása és személyes érdekek mentén dolgoznak együtt az emberek, érdemes lehet olyan projekt kialakítása, ami ezt az egyesületi tagság megoszlást vizsgálja és a norvég jó példák adaptálására kerül sor a magyar és böhönyei egyesületi élet során.

A művészeti és civilek együttműködése bilaterális szinten is felvetődött, lásd a kórusok testvérkapcsolatai, a gyerekek együttműködése, hiszen rajtuk keresztül a teljes lakosság bevonhatóvá válik, zenei együttműködések, és színjátszókörök cseréje.

Belső norvég pályázatok felhasználása is lehetséges ezekhez az együttműködésekhez.

 

 

Az interaktív workshop eredményeinek összefoglalója

 

Mind a kulturális és civil kapcsolatok terén, mind pedig a böhönyei és térségi összefogás és fejlesztés kapcsán, az összes csoport nagyon fontosnak találta az együttműködés erősítését az önkormányzat, civil szervezetek és helyi intézmények között. Emellett minden csoportban felmerült a közösségépítés fontossága, ahol a fókuszban az áll, hogy minden korosztály egyenlő arányban részévé válhasson a közösségi életnek. Nagyon fontos lenne az ifjúság bevonása, aktivizálása, ugyanúgy, ahogy a kulcsszereplők, a változás motorainak megtalálása. A felnőtteket pedig a gyerekeken keresztül lehetne elérni, jobban bevonni.

 

Számos konkrét fejlesztési lehetőség került megemlítésre, mint a Civilek Háza projekt, a piac kialakítása, a helyi kábeltévé megalakítása, a sport központ bővítése, a bölcsőde kialakítása, a meglévő épületek hasznosítása, eszközbővítés – önkormányzati kisbusz beszerzése, a Könyvtár és Művelődési Ház programjainak kibővítése.

 

Emellett minden esetben hangsúlyosan előkerültek a felnőtt oktatások, életen át tartó képzési lehetőségek, köztük az informatikai, nyelvi képzések, de a kommunikációs és konfliktuskezelési módszerek is.

 

A jó gyakorlatok akár Norvégiában, akár Magyarországon belül is fellelhetőek, amik segítségével tovább fejleszthető az egyesületi és kulturális élet Böhönyén és a környező településeken.

 

ÖSSZEFOGLALÓ, KONKLÚZIÓ

 

A jelenlegi helyzet, a kérdőívezés és az interaktív workshop eredményei azt mutatják, hogy Böhönyén nagy a hajlandóság a kulturális és civil kapcsolatok fejlesztése iránt, emellett pedig érdeklődés mutatkozik a Norvég Alap keretében megvalósítható együttműködések, fejlesztési lehetőségek tekintetében.

 

A projekt résztvevői bíznak az eredmények jövőbeni hatásában és örömmel vesznek részt további együttműködésekben. A közösségépítés mindenek előtt élvez prioritást a lehetséges együttműködési területek közül, de az infrastrukturális és energetikai beruházások, valamint az idősellátás is fontos szerepet kaphat. A lehetséges konkrét projekt ötletek között szerepelhet e tekintetben a kórusok cseréje, kulturális, művészeti és népzenei workshopok szervezése norvég példák alapján fiatalok és gyerekek számára, a könyvtárak csereprogramja, belföldi jó példák megtekintése az idősellátás területén.

 

A hosszú távú prioritások fókuszában szintén a civil és kulturális kapcsolatok erősítése, az idősellátás, lakosság helyben tartása állnak, ezekhez kapcsolódnak a rövid távú célok, mint a munkahely teremtés, a Civilek Háza projekt, vagy az önkéntesség ösztönzése.

 

A workshopon számos további konkrét fejlesztési ötlet elhangzott, mint a piac, bölcsőde kialakítása, a helyi kábeltévé létrehozása, az önkormányzati kisbusz beszerzése, ezek azonban csakis a lakossági részvétel ösztönzésével, az egyes civil szervezetek, az önkormányzat és az önkormányzati intézmények közötti kapcsolat erősítésén át valósíthatóak meg. Minden esetben meg kell találni azokat a kulcsszereplőket, akik a változás pozitív katalizátoraiként működhetnek közre. Külön hangsúlyt kell helyezni az ifjúság bevonására és a felnőttek gyermekeken keresztül történő elérésére. Mindezek során érdemes közvetítői szerepet adni a Könyvtárnak és a Művelődési Háznak, amely integrált közösségi térként sokat tehet a közösségi összefogásért, együttműködésért, a kulturális és civil kapcsolatok fejlesztéséért.

 

Melléklet, Kérdőív

 

KÉRJÜK, SEGÍTSE MUNKÁNKAT A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL.

 

I. ÖNRE VONATKOZÓ ADATOK. KÉRJÜK, A MEGFELELŐ VÁLASZT HÚZZA ALÁ!

 

Neme: férfi nő

II. Melyik területen látja leginkább indokoltnak, célszerűnek a norvég-magyar együttműködésen keresztül Böhönye fejlesztését? (többet is be lehet jelölni)

o közösségfejlesztés

o idősellátás

o infrastruktúra fejlesztés

o energetikai fejlesztések

o más terület:……………………………………………………………………………………………..

III. Részt kíván-e venni a további munkában a következő Norvég Alap által támogatott projektek megvalósításában?

o igen

o nem

IV. Kérjük, fontossági sorrendben írja fel Böhönye Önkormányzatának 5 legfontosabb, hossztávú fejlesztési prioritását! (1. a legfontosabb, pl. ilyenekre gondolunk: lakosság helyben tartása, szegénység elleni küzdelemhez önkormányzati programok, civil és kulturális kapcsolatok fejlesztése, idősek méltó életének biztosítása, ifjúságpolitika, sport fejlesztése, megújuló energetikai megoldások,… stb.)

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V. Kérjük, írja le Böhönye 5 legfontosabb rövid távú fejlesztési célját! (1. a legfontosabb; és olyan elemekre gondolunk, aminek a megoldása, vagy legalább a megoldás keresése a következő 1-3 évben kell, hogy megtörténjen)

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VI. KÉRJÜK, ÍRJA LE TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEIT, JAVASLATAIT, ÉSZREVÉTELEIT!

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködését nagyon köszönjük!

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com