Böhönyei  Gézengúz   Óvoda

 

„Keresem minden gyerek saját titkát,

és azt kérdezem:

hogyan segíthetném abban, hogy önmaga lehessen.”

                                                                                  Janus Corzak

 

Intézményünk adatai:

 

Név:                                                               Böhönyei Gézengúz Óvoda

Cím:                                                               8719 Böhönye, Fő u. 2.

Telefonszám:                                                  06 85 322-155; 06 30 37-87-956

Email cím:                                                      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OM azonosító:                                               202038

 

Nyitvatartási idő:                                           hétfőtől-péntekig 6-17 óráig

 

Az óvoda teljes nyitva tartása idején óvónő felügyel és tevékenykedik a gyerekekkel.

 

Óvodai csoportok száma:                              4 /heterogén és homogén csoportok/

Az óvodába felvehető gyermek létszám:      120 fő

Az intézmény fenntartója:                             Böhönye Község Önkormányzata

 

 

Gazdálkodási adatok

 

Az intézmény gazdálkodási besorolása 2013. január 1-től, önállóan működő költségvetési szerv.

 

 

Az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb dokumentumok:

- Alapító okirat

- SZMSZ

- Házirend,

- Pedagógiai Program,

- Éves Munkaterv

 

A dokumentumok-nyilvánosságát intézményünkben –a helyben szokásos módon- biztosítjuk. A Házirend egy példánya -

a gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra kerül.

 

Intézményünk dolgozói:

 

Takács Orsolya - intézményvezető                    

 

BÖLCSŐDE DOLGOZÓI:

 

Erőss Borbála                                     kisgyermekgondozó-nevelő

Göncz Gáborné                                  kisgyermekgondozó-nevelő

Ihárosiné Szabó Erika                        kisgyermekgondozó-nevelő

Kovács Tímea                                    kisgyermekgondozó-nevelő

Ihárosi Tamásné                                 bölcsődei dajka

 

ÓVODA DOLGOZÓI:

Hlava Ferencné                                 óvodapedagógus

Tóthné Gyurka Vanda                        óvodapedagógus

Zavagyil Ildikó                                    óvodapedagógus, intézményvezető helyettes

Kuti-Ignácz Renáta                            óvodapedagógus

Lakiné Krosztics Rita                         óvodapedagógus

Gönc Dorina                                      óvodapedagógus

Gazda Éva                                         óvodapedagógus, bölcsőde szakmai vezető

Baksa-Hummel Renáta Rózsa          óvodapedagógus

Ádám Hajnalka                                  dajka

Kalányosné Hlava Roberta               dajka

Kiss-György Nikolett                         dajka

Jasek Attiláné                                   dajka

Tamásné Bakos Erika                       óvodatitkár

Nagyfiné Darázs Bernadett              pedagógiai asszisztens

Balogh István                                   karbantartó

Kiss-György Lajosné                        konyhai kisegítő

 

FŐZŐKONYHA DOLGOZÓ:

 

Forgácsné Szerecz Ágnes                élelmezésvezető

Goda Norbert                                    főszakács

Stropekné Sziliczi Éva                      főzőnő

Vörös Istvánné                                  főzőnő

Lengyel Tibor                                     cukrász

Tóth Tamás Richárd                          szakács

Tikász Roland                                    szakács

 

Böhönye Község Önkormányzata, a regionális operatív programok keretén belül, infrastruktúra fejlesztést valósított meg

2009-2010. évben.

Ezen fejlesztés tette lehetővé új óvoda építését, melynek következtében a korábbi kettő helyen működő óvodai egységek egy

feladat ellátási helyen működjenek 2010 őszétől.

 

2013 januárjától az addig a Festetics Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként működő óvoda önálló

intézmény lett és a Böhönyei Gézengúz Óvoda nevet vette fel

 

. Az intézményhez tartozik az iskola épületében működő főzőkonyha is.

Az intézmény gondoskodik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és

súlyos rendellenességével küzdő, illetve a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű, illetve a 

testi, érzékszervi (hallás, látássérült) beszéd, értelmi fogyatékos ( enyhe fokban sérült) gyermekek neveléséről.

 

A hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésének feladatait is ellátja az óvoda.

 

Az óvodánk felvételi körzete: Böhönye, Szenyér, Nemeskisfalud települések közigazgatási területe. Lehetőség van, ha a létszám

engedi a felvételi körzeten kívüli gyermekek felvételére is.

 

Intézményünk, a Böhönyei Gézengúz Óvoda 2010 őszétől működik új helyen, és új épületben, csendes, nyugodt környezetben,

távol a Fő úttól, közel a Központi parkhoz.

 

Az épület megfelel a mai kor követelményeinek, kedvező feltételeket biztosít a nevelő, oktató munka színvonalas végzéséhez. Tágas aula, tornaszoba, négy csoportszoba -a hozzájuk kapcsolódó öltözővel és mosdóval - fejlesztő és orvosi szoba, a dolgozók részére szociális helyiségek szolgálják a zavartalan munkavégzést.

A gyermekek mozgásigényének kielégítését korszerű mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt nagy zöldfelülettel rendelkező játszóudvar biztosítja.

 

Csoportszobáink bútorzata mind a négy csoportban új, esztétikus, gyermekeink kényelmét szolgálják. Jól felszerelt

tornaszobával rendelkezünk, melyet folyamatosan bővítünk mozgásfejlesztő és játékeszközökkel.

 

Az épület adottságai megfelelőek, tárgyi eszközeinket folyamatosan fejleszteni, növelni szeretnénk. Ehhez a költségvetési

kereteken túl felhasználjuk továbbra is az adódó pályázati lehetőségeket.

 

Helyi Pedagógia Programunk:

Óvodánkban a nevelés a nevelőtestület által jóváhagyott helyi pedagógia program alapján történik, mely a teljes óvodai életet

magában foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével.

A helyi pedagógiai programunk a Tevékenység központú óvodai nevelési program, melynek szellemében működik az óvodánk.

2009. szeptember 01-jétől napi munkánkban alkalmazzuk a kompetencia alapú óvodai programcsomag elemeit. Ez az óvodai

programcsomag nem nevelési program, a kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását segítő szemléletmód,

módszer, a hozzá kapcsolódó eszközrendszerrel.

Szakmai munkánkban beépítettük az IPR feladatrendszerét, dokumentumait, mely a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

nevelését hivatott szolgálni.

 

Pedagógusaink sok éves szakmai tapasztalattal, kiváló szaktudással, folyamatos önképzéssel, továbbképzéssel igyekeznek

megfelelni a mai kor társadalmi és szakmai kihívásainak.

Óvodánk biztosítja az óvodás korú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, esetenként csökkenti a családi

házból hozott hátrányokat.

Ennek során megteremtődnek gyermekeinkben a kisiskolás korba való átlépés pszichikus feltételei: gondolkodás, tanulás,

bizalom és önbizalom, az alkalmazkodás képessége; önkontroll, önkifejezés, beilleszkedés képessége.

 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják, gyermekeink szeretnek óvodába járni, jól érzik magukat itt, szívesen örömmel

tevékenykednek, nyitottak a környező világra, szeretik a kihívásokat, tevékenységükben megjelenik a kreativitás. A program

következetes alkalmazása eredményeként 6-7 éves korukra alkalmassá válnak az iskolakezdésre.

 

Óvodánkban évről-évre magas a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, mely kihat óvodásainak

szellemi, erkölcsi és biológia fejlődésére.

Ezeket a hátrányokat hivatott intézményünk csökkenteni és megvalósítani azt az alapelvet, mely minden gyerek számára

biztosítja az egyenlő esélyt a színvonalas nevelésre, a gyermek harmonikus fejlődése érdekében. Ehhez nyújt szilárd alapot

óvodapedagógusaink szakmai felkészültsége, pedagógiai értékrendje, módszertani kultúrája, valamint az intézmény nem

pedagógus alkalmazottainak összehangolt, felelősségteljes munkája.

 

Mindezt a mással nem helyettesíthető játékra alapozva, az életkornak és fejlettségnek megfelelő sokszínű tevékenység

végzésének lehetőségével biztosítjuk, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (sajátos nevelési igényű, a

beilleszkedési, tanulás és magatartási hiányossággal küzdő gyermekek, a kiemelten tehetséges gyermekek, a hátrányos

helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek) szükségleteinek figyelembe vételével, differenciált fejlesztésükkel,

hátrányaik csökkentésével.

 

Óvodánk nevelési feladatai megegyeznek az Alapprogramban megfogalmazott nevelési feladatokkal, az óvodás korú

gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése,

ezen belül:

 

-         egészséges életmód alakítása

   -         érzelmi erkölcsi és közösségi nevelés

   -         értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása

 

Alapelveink:

smiley     a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvoda esetenként  hátránycsökkentő  szerepet tölt be

smiley     mindenkor és minden helyzetben a gyermekek érdekeinek figyelembe vétele

smiley     az óvoda inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki személyiség

           kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az  egyenlő hozzáférést a színvonalas neveléshez

smiley     óvodai nevelésünkkel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, a hozott hátrányok kompenzálására

smiley     az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermekek személyiségéhez, érési üteméhez

            igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni képességeinek alakítását

smiley     igyekszünk megőrizni óvodánk pedagógiai értékeit

smiley     a 3-7 éves gyermekek számára a játék a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a gyermek

személyiségfejlesztésének, a tanulás, készség - és képességfejlesztésnek a színtere

smiley     az  óvoda minden dolgozójának kommunikációja legyen modell értékű

smiley     befogadó nevelésünk része a multikulturális és interkulturális szemléletmód kialakítása az óvoda dolgozóiban,

           gyermekekben, szülőkben, az eltérő szociális és kulturális hátterű, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iránt

 

Nevelési célunk:

A 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének, érési jellemzőinek szem előtt tartásával:

 

smiley      sokoldalú, harmonikus személyiség fejlesztése, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi-, 

             lelki és szociális érettség kialakítása

smiley      a gyermekek környezettudatos szemléletének megalapozása

smiley       a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával esélyegyenlőségük biztosítása

smiley       a migráns családok gyermekeinek interkulturális nevelése, társadalmi integrálása

smiley        a  testi, lelki szükségletek kielégítése

 

A célok megvalósításához szükséges fejlesztés a gyermekek egyéni képességeihez, életkori sajátosságaihoz igazodó

differenciált bánásmódot, az egész nap folyamán biztosított sokrétű tevékenységekben történő részvételt takar.

 

A tevékenység szerepe a nevelési cél elérésében:

A gyermek személyisége és tevékenysége kölcsönösen egymásra hatva fejlődnek.

A gyermek, tevékenykedő lény: fejlesztése, ismereteinek tágítása tevékenységeken keresztül történik, a Tevékenységközpontú

óvodai nevelési program, pedig alkalmas eme cél megvalósítására.

 

A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg és cselekvésen keresztül sajátít el.

Ezért minél több tapasztalathoz kell jutnia, élményeket kell szereznie, hogy természetes kíváncsiságát kielégíthesse.

Az ismereteket tapasztalati lehetőségek megteremtésével tudjuk átadni a gyermeknek, biztosítva a lehetőséget, hogy játékon, művészi alkotómunkán,

saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek ébren tartják benne a vágyat a további ismeretek szerzésére.

Mindehhez szükséges a személyes, bensőséges kapcsolat, az egyéni, differenciált bánásmód.

 

A csoportok napirendje:

Idő

Tevékenységek

600 - 1030

Párhuzamos tevékenységek: szabad játék, szabadon választott tevékenység, reggeli, óvónő által kezdeményezett tevékenység, csoportos foglalkozások,kötelező testnevelés (heti 1 alkalom), mindennapos testnevelés

1030 - 1200

Udvari játék, levegőzés

1200 - 1300

Öltözködés, mosdóhasználat, ebéd

1300 - 1500

Előkészület a pihenéshez, pihenés, egyéni igényekhez igazodó ébredés

1500 - 1700

Párhuzamos tevékenységek: uzsonna, szabad játék, szabadon választott tevékenység, folyamatos távozás

 

 

Óvodánkban az alábbi fakultatív foglalkozások igénybevételére van lehetőség:

 

térítés nélkül igénybe vehetők:

 

—     hitoktatás (katolikus:  Vörös-Joós Anasztázia, református: Varga Zsófia lelkész)

—     labdás képességfejlesztés (Takács Balázs pedagógus)

—    néptánc (Nagy Piroska óvodapedagógus)

 

külön díj fizetése mellett igénybe vehető:

—    óvodás tánc (Takács Amarilla táncpedagógus)

Tehetségműhelyeink gyermekjóga, kézműves foglalkozás, népi dalos játék, Bozsik foci.

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése

Az óvoda Alapító okiratában foglalt, a fenntartó által meghatározott fogyatékosság típusának megfelelő gyermekek nevelését, fejlesztését vállaljuk fel.

A gyermekközösségbe csakis olyan SNI gyermekek integrálhatók, akik a többiekkel együtt nevelhetők.

Az SNI-s és BTM-es gyermekek fejlesztése óvodánkban utazó pedagógiai szolgálat keretében történik, így intézményünkben

heti rendszerességgel logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógytornász, pszichológus foglalkozik a rászoruló gyermekekkel.

A speciális fejlesztéshez szükséges hely (fejlesztő szoba), és az alapvető eszközök biztosítottak.

 

Óvodai felvétel:

Az Nkt. 2015. szeptember 1-től hatályos 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti,

a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető,

valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól,

ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel

, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. /Nkt. 8.§ (1)/.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti

A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, figyelembe véve a szülők, óvodapedagógusok véleményét és a létszámokra vonatkozó előírásokat.

Az óvodai beíratás minden évben a fenntartó által meghatározott időpontban, április 20. és május 20. között zajlik.

A beíratás közzététele a helyben szokásos módon történik, község és az óvoda hirdetőtábláin, az önkormányzat honlapján, valamint a helyi újságban.

 

Térítési díj, étkeztetés:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és a 328/2011. (XII. 29.) Korm. Rend. alapján

2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítás értelmében, az intézményben kibővült az ingyenesen étkezők köre.

 

Az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekre, a 3 vagy több gyermeket nevelő családok gyermekeire,

a tartósan beteg és fogyatékos gyermekekre, a nevelésbe vett gyermekekre, és azon két vagy egy gyermeket nevelő szülők gyermekeire,

ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át -

. Ingyenes étkezésben részesülnek továbbá a fogyatékos, tartósan beteg gyermeket nevelő családok egészséges, bölcsődébe vagy óvodába járó gyermekei is.

Intézményünkben lehetőség van a speciális étrendet igénylő gyermekek étkeztetésére (pl: ételallergia, egyéb egészségügyi probléma), melyet a Kaposi Mór Oktató Kórház konyhájáról biztosítunk.

 

Az óvoda gyermekvédelmi feladatai:

Az óvodapedagógus nevelő-, fejlesztő munkája során kiemelten fontos, hogy segítse a gyermekek hátrányos helyzetből való felzárkóztatását,

biztosítsa az esélyegyenlőséget az eltérő szociális és kulturális környezetből érkező gyermekek számára.

 

2014. november 4-ei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fogalma és e tény fennállásának megállapítása,

a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben került szabályozásra.

 

Hátrányos helyzetű gyermek:az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő,

illetve a gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására

 

(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult, vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül, legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)

 

- a gyermek az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek

 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,

aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll.

 

Veszélyeztetettség: olyan magatartás vagy körülmény következtében kialakult állapot, mely a gyermek testi, értelmi, érzelmi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

 

Óvodánk hagyományai:

 

smiley        a gyermekek születésnapjának megünneplése

smiley        Anyák napi és Karácsonyi ajándékkészítés a gyermekekkel közösen

smiley        ünnepélyek a gyermekek részvételével az óvoda zárt közösségében:

-       Mikulásváró

-       Húsvét

-       Gyermeknap

 

Az óvoda és család közös rendezvényei:

-          Szüreti felvonulás

-          Márton nap

-          Karácsony

-          Farsang a gyermekeknek

-          Szülők, nevelők bálja

-          Húsvéti kézműves foglalkozás

-          Májusfa kitáncolás

-          Anyák napja

-          Évzáró, ballagás

-          A csoportok kirándulása (lehet „szülős” és szülő nélküli)

 

 

smiley        időszakos ünnepeink:

-      Madarak, fák napja            május 10.

-       Víz világnapja                    március 22.

-       Föld napja                          április 22.

 

Szüreti felvonulás:

Őszi programjaink közül az első a szüreti felvonulás, mely során a gyermekek hagyományos, népies kiegészítőkbe /párta, kendő, kalap /öltözvevégigjárják a falu intézményeit, üzleteit, ahol szüreti énekeket, verseket adnak elő, cserébe a hallgatóság apró ajándékokkal, édességgel jutalmazza őket.

 

Márton nap:

Óvodánkban 2015 őszén immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Márton napi jótékonysági vásár. A vásárban árusított portékák nagy részét az óvoda kollektívája /óvónők, dajkák, gyermekek/ együttesen készítik, de a szülőktől is szép számban kapunk felajánlásokat. Árusítunk különböző mézes finomságokat, saját tervezésű és kivitelezésű fejlesztő játékokat, különféle használati és dísztárgyakat, a közelgő karácsonyi ünnephez kapcsolódó dekorációkat. A vásári sokadalmat zsíros kenyérrel, teával kínáljuk. A vásár bevételét különböző kulturális programokra, és egyéb rendezvényekre (pl: meseszínház, gyermeknap) fordítjuk.

 

Karácsonyi ünnepség, karácsonyfa adományozás:

Hagyománnyá vált óvodánkban, hogy a Karácsonyi ünnepek közeledtével feldíszített karácsonyfát juttatunk el Böhönye rászoruló családjai részére. A feldíszített fákat a helyi intézmények, vállalkozások, egyesületek, civil szervezetek és magánszemélyek ajánlják fel, melyek az óvodában kerülnek összegyűjtésre. Ennek keretében rendezzük meg nyilvános Karácsonyi ünnepségünket, melyet kulturális programmal színesítünk.

 

Farsang:

A gyermekek számára a legérdekesebb, legvonzóbb rendezvényünk a Farsangi bál. Minden évben népes vendégsereg gyűlik össze. A szülők, nagyszülők, rokonok és ismerősök izgatottan várják a gyermekek jelmezes felvonulását. A bemutatkozások és műsorok után a csoportokban az anyukák farsangi fánkkal kínálják a gyermekeket és a vendégeket. Az óvodások számára a bál legizgalmasabb része, a tombolasorsolás, ahol sok nyeremény kerül kisorsolásra. Akik pedig nem nyernek, vigaszdíjul választhatnak maguknak a szülők által felajánlott plüss állatkák közül.

 

Szülők bálja:

Minden évben a farsang idején nagy sikerrel és magas részvétellel rendezzük meg a szülők bálját, ami nagyon népszerű a szülők körében. A velük való közös szórakozás erősíti a kapcsolatot a családokkal. A befolyt bevételt minden csoport kirándulásra fordítja.

 

Májusfa kitáncolás:

Mind a gyermekek, mind a felnőttek körében nagy népszerűségnek örvend a több éve már hagyománnyá vált májusfa kitáncoló délután. A programot minden évben játszóház, lég-és ugráló vár arcfestés, kocsikázás teszi színesebb. Minden csoport külön főz, illetve szalonnát süt az udvaron, ezen kívül a Böhönyéért Somogyért Egyesület tagjai frissen sütött palacsintával, és egyéb finomságokkal vendégelik meg a résztvevőket.

 

Anyák napi ünnepség, évzáró, ballagás:

Csoportonként kerül megrendezésre az Anyák napi ünnepség, melyre szeretettel várjuk az anyukákat, nagymamákat.  A bensőséges ünnepségen a gyermekek kedves műsorral, és a saját maguk által, vagy az óvó nénik segítségével készített apró ajándékokkal köszöntik őket.

A nevelési évet az évzáróval, illetve az iskolába menők ballagásával zárjuk, ahol a gyermekek az év közben tanult dalokból, versekből kis műsort mutatnak be, az iskolába menők, pedig elbúcsúznak az óvodától.

 

Csoportkirándulás:

Minden év májusában, vagy júniusában a gyermekek és szüleik kiránduláson vesznek részt, melyet az óvó nénik már jó előre a szülőkkel egyeztetve szerveznek meg. A kirándulás az élménynyújtáson, szórakozáson túl jó lehetőség a szülőkkel való ismerkedésre, a kapcsolatok erősítésére. Szülők, óvónők, gyermekek mindig sok élménnyel, szép emlékekkel gondolnak vissza ezekre az eseményekre.

 

 

Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével, szeretetteljes, maximálisan elfogadó, családias, bizalmat árasztó légkörével segíti a gyermeki személyiségvonások harmonikus fejlődését, a későbbiekben az iskolai közösségbe történő problémamentes beilleszkedést.

Óvodánk épülete

 

 

Bóbita Bölcsőde épülete

 

Csoportjaink

 

Életképek óvodai és bölcsődei csoportjaink mindennapjaiból

 

Pajtakiállítás a Böhönyei Gézengúz Óvoda udvarában

 

 

 

 

 

 
 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com